Suuren valiokunnan kuulemistilaisuus valtioneuvoston selonteosta liittyen EU-politiikkaan

28.11.2013

Olimme eilen kuultavana eduskunnan suuressa valiokunnassa. Kuulemistilaisuus koski valtioneuvoston selontekoa EU-politiikasta. Selonteossa käsitellään Euroopan integraation hyötyjä ja haasteita, määritellään Suomen EU-politiikan peruslinja ja esitellään keskeisimmät kehittämiskohteet unionin toiminnassa.

Edustajanamme kuulemistilaisuudessa toimi erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen.

Valtioneuvoston edellinen selonteko EU-politiikasta oli vuodelta 2009. Sen jälkeen on tapahtunut paljon: Lissabonin sopimus on tullut voimaan, ja velka- ja rahoituskriisi on leimannut aikaa ennen tätä uutta selontekoa.

Kuulemisessa keskityttiin sosiaalipolitiikkaan ja sosiaaliseen Eurooppaan

Eilinen kuulemistilaisuus keskittyi erityisesti sosiaalipolitiikkaan ja sosiaaliseen Eurooppaan.

- Kannatamme selonteon peruslinjaa, jossa sosiaalipolitiikka kuuluu pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulle. Kansallista toimivaltaa eläkejärjestelmissä täytyy kunnioittaa myös syventyvässä talous- ja rahaliitossa – erityisesti siellä, missä järjestelmät ovat kestävällä pohjalla, toteaa Pelkonen.

Sosiaalipolitiikka on EU:ssa jaetun toimivallan aluetta ja pääasiassa jäsenvaltioiden harteilla. Talouskoordinaatio kuitenkin vaikuttaa yhä enemmän myös siihen – erityisesti jos budjettikuria rikotaan. Erityisesti työeläkevarojen sijoitustuotoilla on ollut keskeinen rooli julkisyhteisöjen alijäämätavoitteiden täyttymisessä.

- Uudistunut ja tiukentunut talouskuri edistää yhteisten sääntöjen noudattamista. Samalla se myös kaventaa jäsenvaltioiden vaihtoehtoja, jos sääntöjä rikotaan. Säästöpolitiikka on vaikuttanut kriisimaiden sosiaalipolitiikkaan, Pelkonen kuvailee.

EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen

Komissio on esitellyt Eurooppa-neuvoston pyynnöstä keinoja EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi. Lyhyen aikavälin keinot sisältävät jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalipolitiikan mittaamista sekä koordinointia.

Pitkän aikavälin tavoitteet taas pitävät sisällään muun muassa uusien EU-tason rahoitusmekanismien perustamisen. Niiden tarkoituksena olisi tukea jäsenvaltioita rakenteellisten talousuudistuksen läpiviemisessä. Pisimmälle menevissä suunnitelmissa tarkoituksena olisi myös luoda jäsenvaltioiden välille tulonsiirtoja, jotka tasaisivat suhdannevaihteluita EU-maiden välillä.

- Sosiaalisen ulottuvuuden aloitteista työeläkejärjestelmää koskettavana nousee esiin esimerkiksi merkittävien talous- ja sosiaalipoliittisten uudistusten etukäteiskoordinaatio. Yhden euromaan kansallisia valintoja tarkasteltaisiin nykyistä laajemmin niiden muihin maihin kohdistuvien heijastusvaikutusten kautta, kertoo Pelkonen.

EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen voi auttaa hahmottamaan jäsenvaltioiden kokonaistilannetta talousohjauksen rinnalla. Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan koordinoinnin pääkeinoina tulisi mielestämme olla tietojen kerääminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen. Tuemme selonteon kantaa uudistusten etukäteistarkastuksesta, jossa jäsenvaltioiden päätöksentekoprosesseja ei sivuuteta.

Lausuntomme suurelle valiokunnalle

Toimitimme suurelle valiokunnalle kuulemistilaisuuden yhteydessä myös kirjallisen lausuntomme, joka on luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivujemme Lausunnot-kanavassa:

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013