Tilinpäätöstiedot 2017 julkaistu – sijoitustuotot kasvattivat eläkevaroja

04.06.2018

Työeläkerahastojen nettosijoitusvarat olivat viime vuoden lopussa lähes 200 miljardia euroa. Rahastoja tarvitaan, sillä eläkkeitä maksetaan jo nyt enemmän kuin työeläkemaksuina kerätään varoja. Suo­ma­lais­ten elä­ke­va­ro­ja kas­vat­ti­vat laa­ja-alai­ses­ti kaik­ki eri omai­suus­luo­kat. Si­joi­tuso­mai­suu­den vii­me­ai­kais­ta nousua ovat avit­ta­neet eten­kin glo­baa­lin ta­lous­kas­vun kiih­ty­mi­nen ja yri­tys­ten hyvä tu­los­kun­to.

Elä­ke­ra­has­to­jen rooli kas­vaa tu­le­vai­suu­des­sa, kun elä­ke­va­ro­ja ja nii­den si­joi­tus­ten tuot­to­ja tul­laan käyt­tä­mään yhä enem­män eläk­kei­den ra­hoi­tuk­seen. Ra­ha­vir­to­jen kään­ty­mi­nen elä­ke­läi­sil­le väes­tön ikään­ty­mi­sen seu­rauk­se­na on ollut yksi elä­ke­ra­has­toin­nin tar­koi­tus. Po­si­tii­vis­ta vi­ret­tä on tuo­nut myös mer­kit­tä­vien kes­kus­pank­kien el­vyt­tä­vä ra­ha­po­li­tiik­ka.

Lo­pul­ta ra­hoi­tuk­sel­li­sen kes­tä­vyy­den tur­vaa työl­li­syy­den, palk­ka­sum­man ja ra­has­to­jen tuot­to­jen ke­hi­tys sekä syn­ty­vyys.

Näitä ja muita avaintietoja vuoden 2017 sijoitustoiminnasta kokoaa analyytikkomme Peter Halonen artikkelissaan, joka on julkaistu Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2017 -liitteessä. Liite on julkaistu tänään osana Eläketurvakeskuksen Työeläke-lehden numeroa 3/2018.

Tilastosuunnittelijamme Maija Schrall on toiminut yhtenä tilinpäätösliitteen asiantuntijoista.

”Tilinpäätöstietojen keruu on palapelin rakentamista. Tuohon 200 miljardin taakse kätkeytyy paljon lukuja, mitä me tässä liitteessä saamme avattua laajemmin. Olemme keränneet aikaisempien vuosien vastaavat liitteet kootusti verkkosivuillemme, josta ne on helpostilöydettävissä”, Schrall kertoo.

Tämän lisäksi ekonomistimme Mauri Kotamäki on kirjoittanut liitteeseen myös toisen artikkelin koskien eläkejärjestelmän kestävyyttä ja riskien hallintaan.

Liitteen muina asiantuntijoina ovat toimineet aktuaaripäällikkö Jaakko Aho sekä kustannustenjaon asiantuntija Eeva Puuperä Eläketurvakeskuksesta.

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2017 kokoaa yhteen kaikkien työeläkevakuuttajien tilinpäätöslukuja vuodelta 2017 muun muassa tulojen, eläkemenojen, liikekulujen sekä sijoitusjakaumien osalta.

Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2017pdf, 610 kB

Aikaisempien vuosien vastaavat liitteet löytyvät kootusti Tilinpäätöstiedot-sivultamme.