Työeläkekoulutusta Ahvenanmaalla

23.05.2014

Järjestimme kuluvan viikon keskiviikkona alueellisen työeläkekoulun Ahvenanmaalla paikallisille luottamusmiehille ja ammattiliittojen aktiiveille. Paikalla oli noin neljäkymmentä osallistujaa. Tilaisuuden kouluttajina toimivat analyytikkomme Maria Rissanen, asiantuntijamme Simo Hynninen sekä eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen SAK:sta. Ahvenanmaan työeläkekoulu oli osa yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa järjestämiemme alueellisten työeläkekoulujen sarjaa. Ahvenanmaan koulutus järjestettiin ruotsinkielellä.

Suomen väestö vanhenee kovinta vauhtia Euroopassa - osittainen rahastointi tärkeässä roolissa

Hynninen kuvasi osallistujille Suomen huoltosuhteen tilannetta. Tällä hetkellä työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat pienempiä kuin aikaisemmin, mikä tulevaisuudessa johtaa huoltosuhteen heikkenemiseen. Etenkin vanhusväestön määrän huomattava kasvu nostaa väestöllistä huoltosuhdetta.

Odotettavissa oleva elinikä on Suomessa jatkuvasti noussut, ja nyt syntyvistä vauvoista sanotaan, että puolet heistä elää 100-vuotiaiksi. Väestön ikääntyminen ja työvoiman pieneneminen asettavat myös työeläkejärjestelmämme haasteiden eteen. Eläkejärjestelmämme on kuitenkin jo varautunut eliniän nousuun esimerkiksi elinaikakertoimen sekä 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden kannustinkarttuman (4,5 prosenttia eläkettä vuodessa) avulla.

Rissanen käsitteli omassa esityksessään eläkevakuuttajien sijoitustuottoja, jotka ovat olleet varsin hyviä niin yksityisen kuin julkisen sektorinkin työeläkevakuuttajilla. Eläkevarat on sijoitettu tuottavasti ja turvaavasti, kuten lainsäädäntö edellyttää. Tuotot ovat olleet hyviä myös kansainvälisessä vertailussa. Työeläkesijoituksilla ja niiden tuotoilla on tärkeä rooli työeläkkeiden maksussa, sekä nyt että tulevaisuudessa. Hyvillä sijoitustuotoilla helpotetaan myös työeläkevakuutusmaksun nousupaineita.

Eläkeneuvottelut vauhdissa

SAK:n eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen kertoi osallistujille käynnissä olevista eläkeneuvotteluista. Eläkeuudistuksen tavoitteena on muun muassa pidentää työuria, edistää työllisyyttä, parantaa työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä sekä varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet siihen, että nyt neuvoteltava ratkaisu nostaa keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä.

Kallisen esitys herätti vilkasta keskustelua. Osallistujat eivät uskoneet siihen, että pelkkä eläkeiän nosto pidentää työuria. Joissain ammateissa ei ole mahdollista jatkaa nykyiseenkään eläkeikään saakka. Työelämässä pitäisikin tapahtua paljon positiivisia muutoksista, jotta työntekijät jaksavat työskennellä pidempään. Osallistujat myös toivoivat iäkkäämmille työntekijöille joustomahdollisuuksia työaikoihin. Jos eläkeikää nostetaan, tulee varhaiseläkemahdollisuuksia lisätä – tämä oli Ahvenanmaan työeläkekouluun osallistuneiden viesti eläkeneuvottelijoille.