Työeläkevakuuttajien ensimmäiset riski- ja vakavavaraisuusarviot laadittiin viime vuonna

02.05.2018

Viime vuoden alussa tuli voimaan yksityisiä työeläkevakuuttajia koskeva säännös riski- ja vakavaraisuusarviosta. Työeläkevakuuttajien tulee säännöllisesti tehdä riski- ja vakavaraisuusarvio (ORSA) ja toimittaa yhteenveto Finanssivalvontaan. Riski- ja vakavaraisuusarviossa tulee arvioida oleellisten riskien vaikutusta laitosten toimintaan. Lisäksi pitää arvioida toimenpiteet, joilla näitä oleellisia riskejä hallitaan. Kyseisiä lakimuutoksia koskevien hallituksen esityksen perusteluissa on määritelty tarkemmin, mitä arviossa tulisi ottaa huomioon.

Pääosa eläkevakuuttajista toimitti ensimmäisen arvionsa Finanssivalvontaan viime vuoden aikana.

​Työeläkevakuuttajien riskiarviot antoivat hyvän kokonaiskuvan laitoksen riskeistä. Työeläkevakuuttajat tunnistivat sijoitusriskinsä ja myös stressasivat sijoitusriskejään. Useampi työeläkevakuuttaja oli myös stressannut sijoitusomaisuuttaan useammalla eri tavalla. Pääosa oli myös tunnistanut operatiiviset riskinsä, jotka erityisesti eläkekassojen ja -säätiöiden kohdalla liittyivät mittavaan ulkoistamiseen. Riskejä oli tarkasteltu myös pidemmällä aikajaksolla. Pääosa eläkevakuuttajista oli myös kuvannut riskienhallintatapansa. Sen sijaan vakuutuskannan poikkeamariskit olivat jääneet tunnistamatta puolelta eläkevakuuttajista. Kaikki eläkekassat ja -säätiöt eivät olleet arvioineet osakkaan kykyä suoriutua maksuvelvoitteestaan.

Riski- ja vakavaraisuusarvion tekeminen ei ole määrämuotoista. Työeläkevakuuttajat raportoivat Finanssivalvonnalle tämän ensimmäisen raportointikierroksen jälkeen aina, kun omassa toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Raportoinnista päättää kyseisen työeläkevakuuttajan hallitus, jonka aktiivinen toiminta riski- ja vakavaraisuusarvion laatimiseen on Finanssivalvonnan kohteena.

Lisätietoa:

Eläkelaitosten riski- ja vakavaraisuusarviot antavat hyvän kokonaiskuvan riskeistä