Työeläkevakuuttajien riski- ja vakavaraisuusarviointia kehitetään

17.03.2016

Hallitus on tänään antanut esityksensä laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Tähän esitykseen sisältyy kaksi työeläkevakuuttajien toimintaan liittyvää muutosta: riski- ja vakavaraisuusarvion käyttöönotto sekä niin sanotun asuntovelkavipu-järjestelmän voimassaolon pidentyminen.

- Riski- ja vakavaraisuusarvion kirjaaminen lakiin käytännössä vahvistaa sen menettelyn, jota useimmat työeläkevakuuttajat ovat osin jo noudattaneetkin. Arviointia kehitetään lainsäädännön myötä prosessiksi, jossa työeläkevakuuttajan johto ja hallitus ovat nykyistä voimakkaammin mukana. Vastaavaa sääntelyä on jo muilla vakuutusyhtiöillä, kertoo analyysitoimintojemme johtaja Minna Lehmuskero.

Ehdotettu lakimuutos korostaa työeläkevakuuttajien hallitusten roolia riskienhallinnassa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Hallituksen esityksen mukaisen riski- ja vakavaraisuusarvion tehtävänä on olla työeläkevakuuttajan hallituksen ja johdon apuväline johtamistyöhön ja strategiseen päätöksentekoon. Sillä tavoitellaan kokonaisvaltaisempaa ja pidemmällä aikajänteellä tehtävää riskien arviointia ja toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Riski- ja vakavaraisuusarvio tulee tehdä säännöllisesti, ensimmäisen kerran vuoden 2017 aikana.

Riski- ja vakavaraisuusarvion laatiminen koskee työeläkeyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja -kassoja sekä Merimieseläkekassaa.

Asuntorakentamisen kannustimet ovat jo näkyneet

Asuntovelkavivulla viitataan vuoden 2015 alusta voimaan tulleeseen lakimuutokseen, jonka myötä työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöt ovat voineet rakentaa asuntoja velkarahalla. Asunto-osakeyhtiömuotoiset tytäryhtiöt ovat voineet käyttää ulkoisen lainanantajan myöntämää velkaa asuntoinvestointeihin. Velkaa saa ottaa korkeintaan 50 prosenttia asuntosijoituksen arvosta. Aiemmin työeläkeyhtiöt pystyivät käyttämään vain konsernin sisäisiä lainoja vuokra-asuntotuotannossa. Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyneen lakimuutoksen tavoitteena oli lisätä vuokra-asuntotuotantoa

- Työeläkeyhtiöiden näkökulmasta tämä lakimuutos oli voimaantullessaan positiivinen muutos, ja sen vaikutukset ovat jo tulleet näkyviksi. Useampi jäsenistämme on kertonut vuokra-asuntojen rakennusprojekteista, joita on käynnistetty tämän velkavivun myötävaikutuksella, Lehmuskero toteaa.

Alun perin lakimuutos tehtiin määräaikaisena kolmeksi vuodeksi, eli sen voimassaolon oli tarkoitus päättyä vuoden 2017 lopussa. Lakia kuitenkin sovelletaan sen voimassaoloaikana perustettuihin työeläkeyhtiöiden tytäryhtiöihin vuoden 2032 loppuun saakka.

- Nyt annetun hallituksen esityksen mukaan lain voimassaoloa oltaisiin jatkamassa kahdella vuodella siten, että laki olisi voimassa vuoden 2019 loppuun. Työeläkeyhtiöiden kannalta muutos on kannatettavaa, sillä alkuperäinen kolmen vuoden ajanjakso voi joissain kaavoitustapauksissa olla riittämätön, Lehmuskero huomauttaa.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 17.3.2016: Työeläkevakuutusyhtiöiden laadittava riski- ja vakavaraisuusarvio

Uutisemme 17.10.2014: Työeläkeyhtiöiden asuntorakentamista tuetaan lakimuutoksella