Työeläkeyhtiöiden toiminta noudattaa yleistä sosiaalivakuutuksen toimeenpanoa

06.12.2013

Helsingin Sanomat nosti uutisessaan tänään esille keskustelun työeläkeyhtiöiden perustuslaillisesta asemasta. Työeläkejärjestelmän toimeenpanon perustuslain mukaisuutta on viime vuosina arvioitu useaan otteeseen eri lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä.

Työeläkejärjestelmän toimeenpano on Suomessa hajautettu yksityisille ja julkisille työeläkevakuuttajille. Työeläketurva on keskeinen osa kansalaisten sosiaaliturvaa ja työeläkevakuuttajien toimintaa säännellään tarkkaan lailla.

Eläkkeiden suuruus, määräytyminen, kertyminen ja eläkepäätösten teko perustuvat suoraan lakiin, eikä niihin liity toimeenpanijan harkintaa työkyvyttömyyseläkepäätöksiä lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläkemaksujen perusteet. Suomalaisen työeläkejärjestelmän toteuttamistapa on myös EU:n hyväksymä.

Vastaava malli on käytössä Suomessa muussakin lakisääteisessä sosiaalivakuutuksessa, kuten tapaturma-, liikenne- ja potilasvakuutuksessa. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanosta huolehtivat vahinkovakuutusyhtiöt. Muita julkista tehtävää hoitavia yksityisiä tahoja ovat liikennevakuutuskeskus, potilasvakuutuskeskus, työttömyyskassat ja työttömyysvakuutusrahasto.

Uusi perustuslaki tuli voimaan vuonna 2000. Siinä määritellään, millä edellytyksillä julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muiden kuin viranomaisten tehtäväksi. Perustuslain mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Perustuslakivaliokunta on muun muassa edellyttänyt, että tehtävää hoitava toimija kuuluu hallinnon yleislakien kuten hallintolain, kielilain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain soveltamisalaan, ja että päätöksiin voi hakea muutosta. Nykyinen työntekijän eläkelaki (TyEL) oli eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavana ja lain todettiin täyttävän perustuslain vaatimukset.

Hallinnon yleislakeja sovelletaan työeläkevakuuttajiin ja eläkeasioita käsittelevät henkilöt ovat virkarikosoikeudellisessa vastuussa. Työeläkevakuuttajien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksistä on muutoksenhakuoikeus, vastaavasti kuin muussakin sosiaalivakuutuksessa.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoja työeläkejärjestelmän toimeenpanosta:

Perustuslakivaliokunnan lausunto 30/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 8/1992 vp

Lisätietoja:

Telan johtaja Nikolas Elomaa, puh. 050 386 3339