Työeläkeyhtiöiden yhteistyö työeläkemaksun valmistelussa perustuu lakiin

11.12.2013

Olli Pusa kirjoitti tänään Helsingin Sanomien mielipidesivuilla Työeläkevakuuttajat Telan työstä eläkemaksujen valmistelussa. Työmarkkinajärjestöt sopivat työeläkemaksun vuosittaisesta tasosta. Sen pohjalta Telan laskuperustejaos valmistelee työeläkeyhtiöiden yhteisen laskuperustehakemuksen maksun perusteista sosiaali- ja terveysministeriölle.

Työntekijän eläkelain mukaan eläkelaitosten on toimittava yhteistyössä laskuperusteiden valmistelussa. Laskuperustejaos koostuu työeläkeyhtiöiden aktuaareista. Jaoksen tehtävänä on mm. ylläpitää ja kehittää työeläkeyhtiöiden yhteisiä vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteita. Laskuperustejaokseen kuuluu myös asiantuntijajäsenet sosiaali- ja terveysministeriöstä, Eläketurvakeskuksesta ja Telasta.

Kirjoituksessa arvioidaan myös työkyvyttömyyseläkemenojen kustannuksia ja niiden vaihteluun varautumista työeläkeyhtiöissä. Työkyvyttömyyseläkemenojen vaihtelua puskuroivasta rahastosta, tasoitusmäärästä, on vastikään tehty laskuperustejaoksessa laaja selvitys. Siinä on arvioitu puskurivarojen suuruutta ja riittävyyttä, mm. tasoitusmäärän riskiopillisia rajoja sekä jakautumista pienille ja suurille työnantajille.

Laskuperustejaoksen selvityksessä on laskettu, mikä on tasoitusmäärälle riittävä taso suhteessa ennakoitavissa oleviin menoihin, kuten vanhuus- ja työkyvyttömyyseläketapauksiin. Tasoitusmäärälle on selvityksessä asetettu uudet ala- ja ylärajat, joiden välissä sen tulisi olla, jotta vaihteluun varaudutaan riittävästi. Lisäksi tasoitusmäärän tarve pienille ja suurille työnantajille täsmentyi aiemmin tehdyistä selvityksistä.

Laskuperustejaoksen selvitys on annettu työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmälle eläkemaksua koskevien neuvottelujen taustamateriaaliksi. Selvitys käsitellään osana ensi vuoden eläkeneuvotteluja. Vanhuus- ja työkyvyttömyysmaksua kerätään osana työeläkemaksua ja niistä päätetään osana työeläkemaksun kokonaisuutta.

Lisätietoja:

Laskuperustejaoksen kokoonpano

Tasoitusmääräselvitys ja sen taustalla olevat tilastoaineistot

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkemaksusta ja maksun työkyvyttömyysosasta