Viabekin eläkevastuille haetaan kannansiirtoa Eläkekassa Versolle

16.10.2017

Liikennepalvelualojen eläkekassa Viabek on ollut selvitystilassa joulukuusta 2011 alkaen. Selvitystilassa olevan eläkekassan varat eivät enää ole riittäneet kattamaan tulevien eläkkeiden varalle tarvittavaa vastuuvelkaa. Viabekin konkurssin ehkäisemiseksi yksityisalojen työeläkevakuuttajat ovat nyt tehneet sopimuksen Viabekin eläkevastuiden siirron edellytyksistä Eläkekassa Verson hoitoon. Sopimuksen voimaantulo ja eläkevastuiden siirtyminen edellyttävät vielä viranomaispäätöksiä.

Mikäli vastuunsiirto vahvistuu, Viabekilla jo maksussa olevat työeläkkeet ja työntekijöiden ansaitsemat eläke-etuudet siirtyisivät Verson hoidettavaksi. Sopimus ei vaikuttaisi maksussa olevien eläkkeiden tasoon eikä työsuhteesta tai yrittäjätoiminnasta ansaitun tai ansaittavan työeläkkeen euromäärään, karttumaan, eläkeikään tai eläkeoikeuteen. Vastuunsiirron on tavoitteena tapahtua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Vastuunsiirron edellytyksiä koskevan sopimuksen perusteella selvitystilassa olevan Viabekin eläkevastuut siirrettäisiin Versolle. Samalla kaikki yksityisalojen työeläkevakuuttajat täydentäisivät yhteisesti eläkekassan puuttuvat varat yhteisten kustannustenjakoperusteiden mukaisesti. Koska Viabekilla on avoinna olevia riitaisuuksia oikeusasteissa, on sopimuksessa rajattu ulkopuolelle nämä riidanalaiset vakuutusmaksusaatavat ja niiden hoitamiseen varattavat varat, jotka eivät siis siirtyisi vakuutuskannan vastaanottavalle Versolle.

Sopimus tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto kuin konkurssi

Nyt tehdyn sopimuksen voimaantulo estäisi Viabekin hakemisen konkurssiin. Konkurssitilanteessa lopullinen vastuu Viabekin vastuulla olevista eläkkeistä olisi joka tapauksessa tullut muiden yksityisalojen työeläkevakuuttajien kannettavaksi. Konkurssi olisi pitkittänyt prosessia entisestään, ja järjestelmän tuottovaatimuksesta johtuen vajaus Viabekin vastuissa olisi kasvanut entisestään. Sopimuksen valmistelu katsottiin siksi koko työeläkejärjestelmän yleisen edun mukaiseksi ja kokonaisuutena tarkoituksenmukaisemmaksi vaihtoehdoksi.

Suomalaisessa työeläkejärjestelmässä on yhteisvastuun periaate, jota myös Viabekista tehty sopimus noudattaa. Yhteisvastuun periaatteen mukaisesti muut yksityisalojen työeläkevakuuttajat kantavat vastuun ongelmatilanteessa, jos yksi toimija joutuu taloudellisiin vaikeuksiin.

Työeläkealan toiveena silti on, että työeläkevakuuttajia koskeva lainsäädäntö sekä muu sääntely on ajantasaista ja riittävää. Tällöin viranomaisilla olisi sääntelyn turvin riittävät keinot huonossa taloudellisessa tilassa olevan työeläkevakuuttajan asian selvittämiseen. Selvitystilaan ajautuminen ei ole toivottava vaihtoehto kenenkään toimijan kannalta.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia Liikennepalvelualojen eläkekassa Viabekin selvitystilasta ja eläkevastuiden siirrosta