Työeläke on työllä ansaittu, osin itse maksettu

31.03.2016

Jos olet eläkkeellä, suurimman osan työeläkkeestäsi maksavat juuri nyt palkkatyötä tekevät ja heidän työnantajansa. Jos olet työelämässä, leijonanosan työeläkkeestäsi maksavat aikanaan sillä hetkellä palkkatyötä tekevät. Eläkkeet ovat työllä ansaittuja. Itse maksettuja ne ovat kuitenkin vain osittain.

Suomalainen eläkejärjestelmä on monimutkainen. Yksityissektorin, valtion ja kuntien, yrittäjien, maatalousyrittäjien ja merimiesten eläkejärjestelmät toimivat omia reittejään.

Keskeiset piirteet ovat kuitenkin yhteisiä kaikille eläkejärjestelmille:

 1. Työeläkettä karttuu palkasta.
 2. Työeläke rahoitetaan pääosin maksuilla, jotka ovat suhteessa palkkaan.
 3. Jokaisella hetkellä työssä käyvät maksavat pääosin sillä hetkellä eläkkeellä olevien eläkkeet.

Eläkejärjestelmä perustuu pääosin vuotuisiin eläkemaksuihin

kuvituskuvaEläkejärjestelmän rahoitus perustuu siis pääosin vuotuisiin eläkemaksuihin. Tästä syystä eläkeläiset eivät nosta eläkkeinä ”omia” eläkemaksujaan. Ne on suurelta osin käytetty jo aikaisemmin eläkkeellä olevien eläkkeisiin.

Näin meistä jokainen vuorollaan maksaa eläkemaksuja, vuorollaan saa eläkettä. Eläkekielellä sanottuna ”nauttii eläke-etuutta”.

Paljonko maksuja, paljonko työeläkettä elämän aikana?

Mutta minkä verran maksamme itse työeläkkeistämme verrattuna saamaamme eläkkeeseen? Tätä on laskettu Eläketurvakeskuksessa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) suunnitteluosaston osastopäällikkö Ismo Risku ryhmineen on laskenut

 • paljonko 1940─2000 syntyneet ovat maksaneet ja maksavat työeläkemaksuja ja
 • paljonko heidän arvioidaan saavan eläkettä elämänsä aikana.

Tulokset on julkaistu vuonna 2015 raportissa Yksityisalojen palkansaajien työeläkkeet syntymävuoden ja sukupuolen mukaan.

Laskelma koskee pelkästään yksityisalojen palkansaajien työeläkkeitä. Rajaus on tehty siksi, että yksityisten alojen tiedot ovat olleet kattavimmin käytettävissä.

Todellinen historiatieto on yhdistetty ennusteisiin

Vuosi 1940 on valittu laskennan perusvuodeksi aineiston saatavuuden vuoksi. Työeläkejärjestelmä tuli voimaan 1962. Vuonna 1940 syntyneet ovat siis ensimmäisiä ikäluokkia, jolle työeläkettä on alkanut karttua 23-vuotiaasta eteenpäin koko työuran ajalta.

Laskelmia tehtäessä käytettävissä ovat olleet ETK:n tietokannat. Kyse on siis todellisesta, työeläkkeitä koskevista aineistosta.

Tämä historiatieto on sitten yhdistetty ETK:n pitkän aikavälin ennusteisiin tulevista eläkemenoista ja eläkkeistä. Siinä kohti ollaan ennusteiden ja tulevaisuuteen kohdistuvien arvioiden alueella.

- Tilastoaineisto ja ennustelaskelmat yhdistämällä voidaan arvioida, paljonko ihmiset keskimäärin eri ikäryhmissä maksavat työeläkemaksuja ja millaisia eläke-etuuksia he aikanaan saavat, Ismo Risku kertoo.

Laskelmat: aiemmin syntyneet hyötyvät enemmän

Yleiskuva on tämä: aiemmin syntyneet ja heidän työnantajansa ovat maksaneet huomattavasti vähemmän työeläkemaksuja kuin viime vuosikymmeninä työtä tehneet. Tämä johtuu siitä, että työeläkemaksut olivat pitkään matalia.

Kun eläkkeitä maksettiin vähän, ei maksutulojakaan tarvittu paljoa.

Sittemmin maksettujen eläkkeiden määrä on noussut vuosittain. Kun maksutaso nousee, myöhemmin syntyneille koituu korkeampia maksuja.

Esimerkkilaskelmat 1940 ja 1990 syntyneelle

Ismo Risku on laskenut tätä juttua varten esimerkit vuonna 1940 ja 1990 syntyneille keskivertohenkilöille. 1940 syntynyt Keskiverto-Virtanen on sota-Suomen lapsi, 1990 syntynyt Keskimäärä-Mäkinen taas lama-Suomen lapsi.

Paljonko tuottoa ”eläkemaksusijoitukselle?”

Jos vuonna 1940 ja 1990 syntyneet ajattelisivat työeläkemaksuaan sijoituksena ja eläkettään sijoituksen tuottona, paljonko he saisivat tuottoa sijoituksilleen?

- 1940 syntyneet saavat sijoitukselleen 6,5 %:n reaalituoton. Tuotto alenee tasaisesti aina 1970-luvulle. Silloin se vakiintuu 2,3 %:iin, Ismo Risku tiivistää.

Myös 1990 syntyneiden työeläkemaksujen tuotto tulisi olemaan 2,3 %. Sukupolvien välinen ero johtuu jälleen pääosin työeläkemaksujen noususta.

Laskennallisesti 1940 syntyneet saavat elinaikanaan työeläkettä noin viisinkertaisesti maksuihinsa nähden. Mutta eivät nuoremmatkaan tappiolla jää: 1990 syntyneillä suhde on kaksinkertainen maksuihin nähden.

Hämmästyttävän tasaiset kertymät eri ikäluokille

Tarkastellaan asiaa vielä yhdestä kulmasta. Katsotaan, paljonko ansioista karttuu eläkettä euroa kohti elinkaaren aikana.

Eläkettä karttuu

 • 1940 syntyneelle 65 senttiä/euro
 • 1950 syntyneelle 56 senttiä/euro
 • 1990 syntyneelle 57 senttiä/euro

- Hämmästyttävää on, miten vuoden 1950 jälkeen ollaan koko ajan hyvin samoissa luvuissa. Vuonna 1950 ja myöhemmin syntyneet sukupolvet näyttäisivät saavan yhtä paljon eläkkeitä suhteessa työansioihinsa, Risku toteaa.

Työeläkejärjestelmä näyttää hieman hyödyttävän ETK:n laskelman vanhimpia ikäluokkia. Niin pitääkin – he kasvoivat paljon köyhemmässä maassa.

Teksti: Riitta Gullman

*** *** ***

Esimerkkilaskelma:

1940 syntynyt, 1990 syntynyt – miten maksut ja eläke?

Paljonko 1940 ja 1990 syntyneet keskivertohenkilöt ovat työuransa aikana maksaneet ja maksavat työeläkemaksuja? Entä paljonko he saavat eläkettä? ETK:ssa tehty esimerkkilaskelma kertoo.

Kuvitellaanpa vuonna 1940 syntynyttä henkilöä, Keskiverto-Virtasta. Hän on yksi lähes 66 000 tuona vuonna elävänä syntyneestä lapsesta. Kuvitellaan myös vuonna 1990 syntynyt Keskimäärä-Mäkinen. Hän on yksi noin 65 500 elävänä syntyneestä lapsesta tuona vuonna.

Jos Virtanen on sota-Suomen lapsi, Mäkinen on lama-Suomen lapsi.

Ensiksi matala eläkemaksu, sitten nousuun

Pitkään aikaan työeläkemaksu ei pahasti kurittanut Virtasen tilipussia. Ensi alkuun se oli noin 5 % palkasta, ja Virtasen työnantaja maksoi sen.

Hiljalleen maksu nousi. Vuonna 1977 keskimääräinen maksu ylitti 10 %. Vuonna 1990 se kipusi runsaaseen 17 %:iin. Vuonna 1995 se oli 20 %.

Osa työeläkemaksusta tuli Virtasen ja muiden työntekijöiden maksettavaksi vuonna 1993. Sitä ennen koko maksun maksoivat työnantajat.

1940 syntynyt: alkueläke 59 %

Kun Virtanen jäi eläkkeelle 2000-luvulla, työeläkemaksu oli runsaat 20 %. Virtasen eläke oli 59 % suhteessa tuon ajankohdan palkkaan.

Nyt, 2016, maksu on keskimäärin 24 %. Tästä Keskimäärä-Mäkinen maksaa itse 5,7 %-yksikköä, hänen työnantajansa 18.

1990 syntynyt: alkueläke 49 %

Keskimäärä-Mäkinen jää laskennallisesti eläkkeelle vuonna 2057. Hänen alkueläkkeensä on 49 % tuon hetken palkasta.

Ero Keskiverto-Virtaseen johtuu pääosin elinaikakertoimesta. Se leikkaa kuukausittaisen eläkkeen tasoa sitä enemmän, mitä pidemmäksi eliniän ennustetaan kullakin ikäluokalla nousevan. Virtasen ennustetaan elävän noin 85-vuotiaaksi. Mäkisen eliniän odote on jo 91 vuotta.

Erot maksuissa

Työelämässä ollessaan Keskiverto-Virtanen ja hänen työnantajansa ehtivät maksaa keskimäärin vajaat 11 % työeläkemaksuja suhteessa palkkaan.

Ennusteen mukaan Keskimäärä-Mäkinen työnantajineen maksaa maksuja runsaat 27 % palkasta. Tässä luvussa on mukana myös työttömyysjaksojen eläkekarttumaa varten peritty erillinen maksu.

Jutun esimerkit on laskenut osastopäällikkö Ismo Risku Eläketurvakeskuksesta (ETK). Laskelma perustuu ETK:n tietokannoista saatuihin todellisiin aineistoihin. Tämä historiatieto on sitten yhdistetty ETK:n pitkän aikavälin ennusteisiin tulevista eläkemenoista ja eläkkeistä.

Teksti: Riitta Gullman

*** *** ***

Työeläke ja eri sukupolvet:

Syntymävuosi
1940
1950
1960
1970
1980
1990
Vanhuuseläkkeen alaikäraja, vuotta 65 63 64,5 65,8 66,7 67,6
Eliniän odote 65-vuotiaalle, vuotta 20,7 22,3 23,8 25,0 26,0 26,6
Elinaikakerroin - 0,984 0,928 0,898 0,879 0,866
Alkueläke % palkasta 59 50 49 49 47 49
Maksu % palkasta1 10,8 15,1 20,0 24,1 26,2 27,4

1Maksu sisältää työntekijän ja työnantajan osuudet sekä työttömyysjaksojen eläkekarttuman rahoittamiseksi kerätyn erillisen maksun. Maksu on suhteutettu työntekijänmaksulla vähennettyyn palkkaan.

Lähde: ETK/Risku

Työeläkemaksu 1940, 1970 ja 1990 syntyneille

*** *** ***

Fakta: Paljonko rahaa eläkkeisiin?

 • Vuoden 2014 lopussa eläkkeellä oli Suomessa 1,52 miljoonaa ihmistä
 • Työeläkettä maksettiin heistä 91 %:lle
 • Työeläkemaksuja kerättiin 21,2 mrd €
 • Eläkkeitä maksettiin 27 mrd €
  • tästä työeläkkeitä maksettiin 24,4 mrd €
   • yksityisen sektorin työeläkkeitä 15,3 mrd €
   • julkisen sektorin työeläkkeitä 9 mrd €
  • vuonna 2014 keskimääräinen työeläke oli miehillä 1661 €, naisilla 1232 €
  • keskimääräinen kokonaiseläke (sis. vanhuuseläkkeen, perhe-eläkkeen) oli miehillä 1803 €, naisilla 1411 €

Lähde: ETK