Seitsemän suurinta työeläkesijoittajaa julkaisevat osavuosiraporttinsa neljästi vuodessa, kuvaten aina kunkin vuosineljänneksen sijoitusjakauma- ja tuottotietoja. Näiden osavuosiraporttien pohjalta päivitämme oheisia työeläkevakuuttajakohtaisia osavuositietoja. Nämä niin kutsutut tuotto-riskitaulukot kertovat sijoitusten jakauman ja tuotot prosentteina.

Perusjakauma kertoo sijoitusten yhteenlasketun markkina-arvon. Riskikorjattu jakauma puolestaan kertoo sijoitusten markkina-arvon tilanteessa, jossa otetaan huomioon auki olevien johdannaispositioiden vaikutus.

Karkeasti voidaan sanoa, että perusjakauma kertoo sijoitetun käteisen jakautumisen eri sijoituskohteisiin. Riskijakauma puolestaan kertoo tilanteesta, johon on päädytty, kun alla olevaa perusjakauman riskiasemaa on muutettu johdannaisilla.

Taulukoiden täyttö perustuu sijoitusten raportointiryhmämme laatimaan ohjeeseen:

Ohje tuottoriskitaulukon laadintaan (päivitetty 28.9.2016)ppt, 2 MB

Päivitämme sijoitusjakaumaa ja tuottoja kuvaavat taulukot sivuillemme sitä mukaan, kun tulostietoja julkistetaan.

Työeläkevakuuttajien osavuositiedoista kertovat lehdistötiedotteet löytyvät myös kootusti sivuillamme olevan tiedotekanavan kautta.

Suurimpien työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot

Duraatiolla tarkoitetaan korkoriskin osalta modifioitua duraatiota, joka kuvaa joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille.

Jos esimerkiksi duraatio on 4, tarkoittaa se sitä, että korkosijoituksen hinta muuttuu noin 4 prosenttia, jos korkotuotto eli sijoittajan tuottovaatimus muuttuu yhden prosenttiyksikön. Käytännössä mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on myös korkoriski.

Tietyissä tilanteissa esimerkiksi johdannaisten avulla duraatio voi olla myös negatiivinen. Negatiivisella duraatiolla voidaan varautua korkotason nousua vastaan. Korkotason noustessa (laskiessa) korkosijoitusten hinnat laskevat (nousevat).

Lisätietoja duraatiosta:

Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta (1 luku, 3§ kohta 13 sivulla 19)

Finanssivalvonnan ohje duraation raportoinnista