Siirry sisältöön

Tilastotietokanta

Työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen jakautumiseen liittyvät tiedot, suurimpien työeläkevakuuttajien sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot sekä työeläkevakuuttajien tilinpäätöstiedot löytyvät myös erillisestä tilastotietokannastamme. Tietokannan avulla voi valita haluamansa tilastotiedot esimerkiksi Excel-ohjelmassa tarkasteltavaksi ja jatkohyödynnettäväksi.

Tilastotietokannan käyttö

Tilastotietokanta tarjoaa mahdollisuuden sijoitusvara-, osavuosi- ja tilinpäätöstietojen aiempaa monipuolisempaan ja joustavampaan käyttöön kaikille tiedoista kiinnostuneille. Tietokannassa voi tehdä haluamansa valinnat ja koostaa niiden perusteella tilaston, jonka käsittelyä voi helposti jatkaa esimerkiksi Excelissä. Tilastotiedoista voi myös laatia erilaisia kuvioita joko suoraan tietokannan mahdollistamilla työkaluilla tai Excelin avulla.

Tietokannan käyttöä on havainnollistettu esimerkkihaulla oheisessa käyttöohjeessa.

Tietokanta toimii parhaiten muilla kuin Internet Explorer -selaimella.

Tilastotietokannan aineistoa käytettäessä on aina mainittava tietojen lähteeksi Työeläkevakuuttajat Tela ry.

Tilastotietokanta on käytettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tietokanta on toteutettu ruotsalaisella PxWeb-järjestelmällä, jota käyttävät kaikki pohjoismaiset tilastovirastot mukaan lukien Suomen Tilastokeskus ja Eläketurvakeskus.

Sijoitusvaratiedot tietokannassa

Tilastotietokanta sisältää tiedot kaikkien työeläkevakuuttajien rahastoimista sijoitusvaroista alkaen vuodesta 2004. Sijoitusvaratiedot on jaettu kolmeen osaan: sektoreittain, alueittain ja yhteisöryhmittäin.

 • Sektorivalinnalla voi rajata sijoitusvarojen tarkastelun joko yksityiseen tai julkiseen sektoriin.
 • Aluevalinnalla voi tarkastella sijoitusvaroja niiden maantieteellisen kohdentumisen mukaisesti. Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat Suomi, muut euroalueen maat sekä euroalueen ulkopuoliset maat.
 • Yhteisöryhmän valinnalla voi tarkastella sijoitusvaroja haluamansa työeläkevakuuttajan osalta. Eri yhteisöryhmiä ovat työeläkeyhtiöt, eläkesäätiöt ja -kassat, julkisalojen työeläkevakuuttajat (Keva, Valtion eläkerahasto, Kirkon eläkerahasto, Kelan toimisuhde-eläkkeet ja Suomen Pankin eläkerahasto) sekä MEK ja Mela (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos).

Sijoitusvaratietoja ei ole saatavilla yksittäisen työeläkevakuuttajan osalta, vaan ainoastaan edellä kuvatun yhteisöryhmän perusteella.

Osavuositiedot tietokannassa

Tilastotietokanta sisältää tiedot kuuden suurimman työeläkevakuuttajan sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedoista alkaen vuodesta 2005. Kuusi suurinta toimijaa ovat työeläkeyhtiöt Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas sekä julkisalojen toimijat Keva ja Valtion eläkerahasto.

Osavuositiedot sisältävät myös tiedot joukkovelkakirjalainojen duraatioista alkaen vuodesta 2011 sekä avoimesta valuuttapositiosta alkaen vuodesta 2017.

Osavuositiedot on jaettu viiden otsikon alle:

 • perusjakauma
 • riskijakauma
 • sijoitusten tuotot
 • joukkovelkakirjalainojen duraatiot
 • avoimet valuuttapositiot.

Sijoitusten perusjakauma kertoo sijoitusten yhteenlasketun markkina-arvon ja sijoitusten käteisen jakautumisen eri sijoituskohteisiin.

Riskikorjattu jakauma puolestaan kertoo sijoitusten markkina-arvon johdannaispositioiden vaikutus huomioiden. Riskijakauma siis kertoo tilanteesta, johon päästään muokkaamalla perusjakauman omaisuuslajikohtaisia riskialtistuksia johdannaisten avulla.

Tilastotietokanta sisältää vuoden 2005 osalta vain vuoden neljännen kvartaalin tiedot. Vuosilta 2006–2008 tiedot ovat sekä toiselta että neljänneltä kvartaalilta. Vuodesta 2009 alkaen tiedot ovat saatavissa vuoden jokaiselta neljältä kvartaalilta.

Työeläkeyhtiöissä tapahtuneiden muutosten huomiointi

Työeläkeyhtiö Elo syntyi vuoden 2014 alussa, kun Eläke-Fennia ja Eläke-Tapiola fuusioituivat. Eläke-Tapiolan osavuositiedot vuosilta 2005–2013 näkyvät tietokannassa Elon lukuina.

Vuoteen 2017 saakka toiminut työeläkeyhtiö Etera fuusioitui Ilmariseen vuoden 2018 alusta lähtien.

Tilinpäätöstiedot tietokannassa

Tilastotietokanta sisältää kaikkien työeläkevakuuttajien keskeiset avainluvut sekä työeläkeyhtiöiden osalta myös laajemmat tilinpäätösluvut. Tiedot vastaavat Työeläkevakuuttajien tilinpäätöstiedot -liitteessä esitettyjä lukuja.

Koko alan osalta esitettävät luvut on jaoteltu eläkelain / toimijan mukaisesti. Esitetyt tiedot kuvaavat muun muassa vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärää, vakuutettua palkkasummaa, tuloja ja kuluja sekä eläkevarojen jakautumista keskeisiin sijoitusluokkiin. Yksityisalojen työeläkevakuuttajien osalta kerrotaan myös keskeiset vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut.

Työeläkeyhtiöistä esitettävät tiedot ovat edellä kerrottua laajemmat ja sisältävät myös kokonaisliikekulujen erittelyn ja jakauman, vastuuvelan, tilikauden tuloksen, siirrot asiakashyvityksiin sekä vakavaraisuuspääomaan liittyvät luvut.

Tietokanta kokoaa tilinpäätöstiedot vuodesta 2007 alkaen.

Tietojen päivitys tietokantaan

Sijoitusvaroja koskevat tiedot päivitämme tilastotietokantaan neljännesvuosittain, aina noin kaksi kuukautta edellisen kvartaalin päättymisestä.

 • Varojen määrä 31.3 (Q1): päivitys touko-kesäkuun vaihteessa.
 • Varojen määrä 30.6 (Q2): päivitys elo-syyskuun vaihteessa.
 • Varojen määrä 30.9 (Q3): päivitys marras-joulukuun vaihteessa.
 • Varojen määrä 31.12 (Q4): päivitys helmi-maaliskuun vaihteessa.

Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot päivitämme myös neljännesvuosittain. Päivitys tehdään kaikkien kuuden suurimman työeläkevakuuttajan osalta samanaikaisesti sen jälkeen, kun kaikki toimijat ovat julkistaneet omat osavuositietonsa. Tiedossa olevat ajankohdat työeläkevakuuttajien julkaisuista on koottu Tulosjulkistukset-sivullemme.

Tilinpäätöstiedot päivitämme tietokantaan kerran vuodessa, kesäkuun alussa. Tiedot julkaistaan ensin Eläketurvakeskuksen Työeläke-lehden erillisenä liitteenä ja tuodaan sen jälkeen myös tilastotietokantaamme.

Lisätietoja:

Tilastotietokannan ylläpidosta vastaavat analyysitoimintojen asiantuntijamme, tilastosuunnittelija Maija Schrall ja analyytikko Kimmo Koivurinne.

Aiheeseen liittyvää