Siirry sisältöön

Työeläkevakuuttajien valvonta

Työeläkevakuuttajien toiminta perustuu lainsäädäntöön. Siksi niiden toimintaa myös valvotaan. Valvontajärjestelmä muodostuu monesta osasta, joita ovat niin sisäinen valvonta ja tilintarkastus kuin julkinen finanssivalvonta sekä ministeriöiden ja muiden viranomaisten suorittama valvonta.

Sisäinen valvonta

Työeläkevakuuttajan sisäinen valvonta tarkoittaa menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan työeläkevakuuttajan toiminnalle asetetut päämäärät ja tavoitteet. Lisäksi sisäisellä valvonnalla tavoitellaan

  • resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä
  • toimintaan liittyvien riskien riittävää hallintaa
  • lakien, määräysten ja ohjeiden noudattamista
  • hallintoelinten päätösten, sisäisten suunnitelmien, sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista.

Sisäinen valvonta kattaa työeläkevakuuttajan kaikki toiminnot. Se on osa johtamista, hyvää hallintoa ja päivittäistä toimintaa. Kokonaisvastuu sisäisestä valvonnasta on työeläkevakuuttajan hallituksella.

Tilintarkastus

Tilintarkastus on osa työeläkevakuuttajien valvontajärjestelmää samalla tavalla kuin muidenkin yritysten. Tilintarkastajien suorittama arviointi on keskeinen väline tilinpäätösraportoinnin oikeellisuuden ja avoimuuden varmistamisessa. Tilintarkastuksen avulla varmistetaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat, riittävät ja ristiriidattomat tiedot.

Julkinen finanssivalvonta

Työeläkevakuuttajien julkisesta finanssivalvonnasta vastaa pääasiassa Suomen Pankin yhteydessä toimiva Finanssivalvonta eli Fiva. Fivan valvonta kattaa

  • yksityisalojen työeläkevakuuttajien eli työeläkeyhtiöiden, -kassojen, -säätiöiden ja Merimieseläkekassan sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen talouden, hallinnon ja menettelytapojen valvonnan
  • julkisalojen työeläkevakuuttajan Kevan sekä julkisalojen eläkerahastojen Valtion Eläkerahaston ja Kirkon Eläkerahaston sijoitustoiminnan valvonnan.

Fiva valvoo työeläkevakuuttajien toiminnan laillisuutta, ei tarkoituksenmukaisuutta. Fivan tehtävänä on valvoa, että

  • valvottavien toiminta on vakaata
  • vakuutettujen edut tulevat turvatuksi ja
  • yleinen luottamus järjestelmään säilyy.

Fiva valvoo erityisesti yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa. Lisäksi Fiva valvoo työeläkeyhtiöiden kilpailuolosuhteita, selvittää kilpailunrajoituksia ja niihin liittyviä vakuutettujen etuja.

Työeläkevakuuttajat ovat velvollisia toimittamaan Fivalle vuosittain tilinpäätöstietonsa, Fivan määräysten mukaisen kertomuksen toiminnastaan sekä muita mahdollisesti tarvittavia tietoja. Fivalla on myös oikeus suorittaa tarkastuksia työeläkevakuuttajien tiloissa sekä osallistua päätösvaltaa käyttäviin kokouksiin. Fivalla ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua varsinaiseen päätöksentekoon.

Valvontaroolin lisäksi Fiva osallistuu työeläkevakuuttajia koskevan sääntelyn valmisteluun ja täytäntöönpanoon, antaa työeläkevakuuttamista koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä vahvistaa eläkesäätiöiden ja -kassojen säännöt.

Ministeriöt ja muut viranomaiset

Ministeriöistä työeläkevakuuttajien valvontaan osallistuvat sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työeläkealan lainsäädännön valmistelusta ja vahvistaa vuosittain yksityisalojen työeläkemaksun laskuperusteet. Lisäksi ministeriö esittelee työeläkeyhtiöiden toimiluvat, niiden laajennukset ja perumiset valtioneuvostolle, joka vahvistaa luvat.

Kunta-asioista vastaava ministeriö eli valtiovarainministeriö vastaa Kevan toiminnan yleisestä valvonnasta. Kevan rahoitustoiminnan suunnittelun ja sijoitustoiminnan valvonnasta vastaa Fiva, joka antaa suorittamastaan valvonnasta kertomuksen valtiovarainministeriölle. Valtion eläketurvan toimeenpanon osalta Keva puolestaan on valtiontalouden tarkastusviraston valvonnassa.
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastoa valvoo opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kirkolliskokouksen alaisena toimiva kirkkohallitus.

Viranomaisvalvontaan osallistuu myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto, joka valvoo kilpailulain soveltamista. Koska yksityisalojen työeläkevakuuttajat kilpailevat työnantajien ja yrittäjien asiakkuuksista keskenään, sovelletaan niiden toimintaan myös kilpailulakia.

Ajankohtaista aiheesta

Finanssivalvonnan valvontamaksut

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä siihen liittyvistä laeista. Finanssivalvonnan toimintamenojen on arvioitu lähivuosina…

Aiheeseen liittyvää