Siirry sisältöön

Sijoitustoiminnan sääntely

Työeläkevakuuttajat rahastoivat ja sijoittavat osan perimistään työeläkemaksuista. Sijoitustoimintaa säännellään niin lainsäädännöllä kuin toimijoiden omilla sijoitustoimintaan liittyvillä periaatteilla.

Laki edellyttää tuottavuutta ja turvaavuutta

Työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Velvoite ilmaistaan erilaisia työeläkevakuuttajia koskevissa laeissa hieman toisistaan poikkeavasti, mutta pääsääntö on sama kaikilla.

Turvaavuus edellyttää sijoitusten hajauttamista riskiltään erilaisiin luokkiin. Sen lisäksi sijoituksia on hajautettava myös alueellisesti eri maihin ja maanosiin. Kaikkia eläkevaroja ei siksi voi sijoittaa vain Suomeen.

Työeläkesijoituksille tavoitellaan mahdollisimman hyvää riskiin suhteutettua tuottoa. Yksityisalojen työeläkevakuuttajia koskee vakavaraisuussääntely, joka rajoittaa niiden sijoitustoiminnassa ottamaa riskiä.

Julkisilla aloilla sijoitustoimintaa ohjataan eläkevakuuttajien päätöksentekoelimissä tehdyillä päätöksillä.

Toimijan omat suositukset ja periaatteet toimintaa ohjaamassa

Lainsäädännön lisäksi työeläkevakuuttajien toimintaa ohjaavat kunkin toimijan omat periaatteet ja sijoitusstrategiat.

Kukin työeläkevakuuttaja määrittelee itsenäisesti oman sijoitus- ja omistajapolitiikkansa.

Kaikilla työeläkevakuuttajilla on myös omat menettelynsä ja periaatteensa sijoitusten vastuullisuuden arviointiin ja tarkasteluun. Vastuullinen sijoittaminen on tärkeä osa työeläkevakuuttajien sijoitustoimintaa, ja siihen liittyvien linjausten määrittely on jokaisen toimijan omalla vastuulla.

Päätöksenteko itsenäistä ja hallituksen vastuulla

Kaikki työeläkevakuuttajat tekevät sijoituspäätöksensä itsenäisesti. Sijoituspäätöksistä vastaa viime kädessä kunkin työeläkevakuuttajan hallitus.

Hallituksen tehtävänä on päättää työeläkevarojen sijoittamista koskevasta suunnitelmasta eli sijoitussuunnitelmasta. Se asettaa ylätason periaatteet sijoitustoiminnalle. Sijoitussuunnitelma kuvaa esimerkiksi sitä, mihin sijoitusluokkiin sijoitetaan ja minkälaista tuottoa niistä odotetaan. Lisäksi siinä arvioidaan sijoituksiin liittyviä riskejä.

Työeläkevakuuttajilla on kullakin erilainen sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelman laadinnassa huomioidaan työeläkevakuuttajia koskeva lainsäädäntö. Yksityisalojen työeläkevakuuttajien on otettava huomioon myös Finanssivalvonnan antama ohjeistus suunnitelman sisällöstä.

Ajankohtaista aiheesta

Työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikainen muuttaminen

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain…

Tekeekö rahoitusmarkkinavero odottamattoman paluun?

Pysähdyksissä ollut rahoitusmarkkinavero voi liikahtaa eteenpäin sitä suunnittelevien kymmenen jäsenvaltion joukossa. Valitettavasti sen negatiiviset vaikutukset ulottuisivat myös käyttöönottavien maiden ulkopuolelle.…

Sijoitustoimintaa ohjaavaa sääntely: