Siirry sisältöön

Sijoitusten tuotot

Työeläkevarojen rahastointi ja sijoittaminen tuottaa eläkejärjestelmälle sijoitustuottoja, joita käytetään maksettavien työeläkkeiden rahoittamiseen. Tälle sivulle olemme koonneet yhteenvedot työeläkevakuuttajien keskimääräisistä vuosituotoista eri ajanjaksoilla.

Tuoton muodostuminen

Sijoitustuotot koostuvat käytännössä kahdesta osasta: kassatuotoista ja sijoitusvarojen arvonmuutoksista.

  • Kassatuottoihin luetaan kaikki sijoitusten tuottamat suorat rahavirrat. Niitä ovat muun muassa osingot, korkotulot ja johdannaisten preemiot. Ne ovat aina positiivisia.
  • Sijoitusvarojen arvonmuutokset sen sijaan voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Näin on siksi, että sijoitusvarojen arvot voivat tilanteesta riippuen joko nousta tai laskea.

Silloin, kun sijoitusvarojen arvot alenevat voimakkaasti, sijoitustuotot voivat kääntyä kokonaisuudessaan negatiivisiksi. Näin tapahtui esimerkiksi vuonna 2011. Sijoitusvarojen arvojen voimakas nousu nostaa puolestaan sijoitustuotot toisinaan huomattavankin suuriksi. Näin kävi esimerkiksi vuonna 2009.

Suuri osa työeläkevakuuttajien varoista on sijoitettu sellaisiin kohteisiin, joiden arvo noteerataan markkinoilla koko ajan.

Käytännössä arvonmuutokset ovat suurimpia pörssinoteerattujen osakkeiden kohdalla. Myös erilaisten korkoinstrumenttien ja joukkovelkakirjojen noteeratut arvot vaihtelevat koko ajan. Niissä arvonmuutokset ovat kuitenkin pienempiä kuin pörssinoteeratuilla osakkeilla.

Niin kauan kuin sijoituskohdetta ei myydä, sen arvonmuutokset ovat laskennallisia. Arvonmuutokset tulee silloinkin raportoida työeläkevakuuttajien sijoitustuottoluvuissa ja vakavaraisuuslaskennassa.

Työeläkesijoitusten tuottoprosentti

Työeläkesijoitusten tuottoja seurataan yleisimmin tuottoprosentin avulla. Se lasketaan suhteuttamalla sijoituskohteen euroina ilmaistu tuotto sen kertymisajalta laskettuun sitoutuneeseen pääomaan. Sitoutuneen pääoman laskennassa sovelletaan Finanssivalvonnan asiasta antamia määräyksiä.

Finanssivalvonnan määräys koskee yhden vuoden mittaisia ja sitä lyhyempiä ajanjaksoja. Useamman vuoden keskimääräisen tuottoprosentin laskennassa sovelletaan työeläkealan yhteistä suositusta, joka on sijoitusten raportointiryhmämme hyväksymä.

Seuraavissa kuvissa on esitetty työeläkesijoitusten tuottoprosentit kolmelta eri ajanjaksolta eläkeyhteisöryhmittäin ja pääsijoituslajeittain (korkosijoitukset, osakkeet ja osuudet sekä kiinteistösijoitukset).

Kuvissa käytetyt ajanjaksot ovat:

  • vuodesta 1998 alkaen, päättyen viimeiseen kokonaiseen kalenterivuoteen
  • viimeiset viisi kokonaista kalenterivuotta
  • tuorein saatavilla oleva tieto seuraavista kahdesta:
    • tammi-kesäkuun puolivuosituotto
    • tammi-joulukuun kokovuosituotto.

Jäsenyhteisöjemme tuottojen lisäksi havainnollistamme osakemarkkinoiden yleistä kehitystä eräiden osakeindeksien tuottokehityksen avulla.

Työeläkevakuuttajien tuotot pääsijoituslajeittain

Eri eläkeyhteisöryhmien sijoitustuotot

Työeläkeyhtiöiden tuotot

Julkisalojen työeläkevakuuttajien tuotot

Eläkesäätiöiden ja -kassojen tuotot

Osakeindeksien tuottokehitys

Sijoitusten tuottoja koskevat kuvat ovat ladattavissa myös Powerpoint-tiedostona. Mikäli kuvia käytetään muissa yhteyksissä, on niissä muistettava mainita lähde.

Ajankohtaista aiheesta

Aiheeseen liittyvää