Siirry sisältöön

Sijoitussanasto

Sanastossa on selitetty yleisimpiä sijoituksiin ja sijoitusten tuottoihin liittyviä termejä.

Sijoituksiin liittyvät termit

Beta-kerroin

Beta-kerroin mittaa osakkeen markkinariskiä. Kun beeta on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samaa vauhtia kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Kun kerroin on kaksi, sijoituskohteen riski on suurempi ja tuotto vaihtelee keskimäärin kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. Jos beeta on alle yhden, osakkeella on matalampi riski ja se reagoi markkinoiden muutoksiin keskimäärin pienemmällä voimalla.

Hedge-rahasto

Hedge-rahasto tavoittelee sijoitusstrategiassaan absoluuttista tuottoa riippumatta markkinatilanteesta. Hedge-rahaston tavoitteena on siis markkinaneutraali sijoitus eli tarkoituksena on poistaa markkinariski, jolloin niin sanottu beta-kerroin on nolla. Hedge-rahastot käyttävät sijoitustoiminnassaan erilaisia strategioita ja tekniikoita muun muassa johdannaisia, velkavipua ja lyhyeksi myyntiä.

Hyödykesijoitukset

Hyödykesijoitukset tarkoittavat sijoituksia esimerkiksi raaka-aineisiin, maataloustuotteisiin ja energiaan. Sijoitusten tuotto perustuu yksinomaan hinnan muutoksille. Sijoittaja ei ansaitse osinkoon tai korkoon verrattavaa tuloa. Hyödykesijoitukset tehdään usein johdannaissijoituksina.

Infrastruktuurisijoittaminen

Infrastruktuuri voidaan jakaa kahteen osaan: taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen infraan. Edellinen pitää sisällään tiet, lentokentät, sähköverkot ja tietoliikenneyhteydet, kun taas jälkimmäisellä tarkoitetaan kouluja, kirjastoja ja vankiloita. Infrastruktuuriin voidaan sijoittaa kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on sijoittamalla suoraan omistamalla jokin kiinteistörakennus tai omistamalla yhtiö, joka tuottaa rakennusprojektin. Toinen tapa on sijoittaa infrastruktuuriin epäsuorasti rahastojen kautta.

Johdannainen

Johdannainen on rahoitusinstrumentti (sopimus), jonka arvo perustuu jonkin toisen rahoitusinstrumentin (johdannaisen alla olevan instrumentin) arvoon. Yleisimmät johdannaisryhmät ovat korko-, osake ja raaka-ainejohdannaiset. Johdannaisia voidaan käyttää sekä riskin ottamiseen että riskiltä suojautumiseen. Johdannaissopimuksen tehdessään osapuolet sopivat toteuttavansa tulevaisuudessa transaktion, joka voidaan toteuttaa toimittamalla johdannaisen alla olevaa instrumenttia (fyysinen toteutus) tai toimittamalla johdannaissopimuksen rahallinen arvo (rahallinen toteutus).

Joukkovelkakirjalaina

Yrityksen, ylikansallisen organisaation, valtion tai muun julkisen sektorin toimijan liikkeeseen laskema laina, joka useimmiten on jälkimarkkinakelpoinen. Lainasumma jaetaan velkakirjoiksi, joita sijoittajat voivat merkitä eli ostaa liikkeeseen laskun hoitaneilta pankeilta. Suomessa joukkovelkakirjoja ovat esimerkiksi obligaatio- ja debentuurilainat.

Korkosijoitukset

Korkosijoituksiin luetaan rahamarkkinasijoitukset, joukkovelkakirjat sekä sijoitus- ja TyEL-takaisinlainaus.

Osakesijoitus

Noteeratut osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssissä. Noteeraamattomat osakkeet ovat osakkeita, jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena julkisessa kaupankäynnissä.

Pääomasijoitus (private equity)

Sijoitus pörssissä noteeraamattomaan yritykseen, joka tarvitsee rahoitusta alkuvaiheen kasvuunsa (siemenrahoitus, venture capital) tai uuteen kasvuvaiheeseensa tai jonka olennaisen osan nykyiset osakkaat ovat valmiit myymään. Pääomasijoitukset tehdään yleensä pääomasijoitusrahastojen kautta. Rahastot valitsevat lopulliset sijoituskohteet.

Rahamarkkinasijoitus

Rahamarkkinasijoitukset ovat enintään vuoden pituisia korkosijoituksia.

Sijoituskanta

Sijoituskanta käsittää ilmoitettuna ajankohtana rahamarkkinasijoitukset, joukkovelkakirjalainat, vaihtovelkakirjalainat, osakkeet ja osaketyyppiset sijoitukset, kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet sekä lainakannan.

Sijoituslainat

Sijoituslainat ovat työeläkelaitoksista ilmoitettuna ajanjaksona nostettuja velkakirjalainoja. Sijoituslainat ovat pankkien myöntämien velkakirjalainojen kaltaisia, jolloin korko ja laina-aika vaihtelevat käyttötarkoituksesta riippuen. Sijoituslainat on jaettu kahteen ryhmään; eläkevakuuttajien ulkopuolisille ja omille kiinteistöyhtiöille myönnettyihin lainoihin.

TyEL-takaisinlainat

TyEL-takaisinlainaus perustuu työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehtoihin. Osa työnantajan maksamista TyEL-maksuista rahastoituu ja kertyneestä rahastosta on vakuutuksenottajalla oikeus lainata osa. Laina-aika on 1-10 vuotta. TyEL-takaisinlaina on vakuudellinen laina.

Uusien lainojen korot

TyEL-viitekorot otettiin käyttöön takaisinlainauksessa vuonna 1997. TyEL-takaisinlainan korko määräytyy TyEL-viitekoroista laina-ajan, koronmääräytymisjakson, lyhennystavan ja vakuuden mukaan.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen voidaan jakaa kolmeen peruspilariin: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Näitä kolmea asiaa kutsutaan myös nimellä ESG-tekijöiksi (Environment, Society and Governance). ESG-tekijät sisällytetään sijoitusprosesseihin ja omistajakäytäntöihin siten, että niiden huomioon ottaminen parantaa sijoitussalkun tuotto-riski-suhdetta. Käytännössä vastuullisella sijoittamisella pyritään

  1. välillisesti vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä
  2. lisäämään uusiutuvan energian suosiota
  3. kunnioittamaan työ- ja ihmisoikeuksia
  4. edistämään yritysten hyvää hallintotapaa muun muassa lisäämällä niiden toiminnan läpinäkyvyyttä.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahasto on nimensä mukaisesti osakerahastojen ja korkorahastojen yhdistelmä. Rahasto sijoittaa sääntöjensä mukaisella jakaumalla molempiin sijoituslajeihin. Yhdistelmärahaston riski on osakerahastoa matalampi, mutta vastaavasti korkeampi kuin pelkän korkorahaston.

Sijoitusten tuottoihin liittyvät termit

Käypäarvoinen tuotto

Tuottokäsitteenä on käypäarvoinen tuotto. Käypäarvoinen tuotto saadaan lisäämällä tuloslaskelman mukaiseen sijoitustoiminnasta aiheutuneilla kuluilla vähennettyyn euromääräiseen tuottoon arvostuserojen muutos vuoden aikana. Tuottoprosentti saadaan jakamalla tämä euromääräinen tuotto markkina-arvoisen sijoitusomaisuuden euromäärällä.

Jakajana käytetty sijoitusomaisuuden markkina-arvo voidaan laskea tarkasti ottamalla laskentamenettelyssä huomioon se aika, jonka pääoma on ollut sidottuna kyseiseen omaisuuslajiin.

Nimellistuotto

Nimellistuotto kuvaa tietyn sijoitusinstrumentin kokonaistuottoa. Sijoittajan kokonaistuottoon esimerkiksi osakesijoituksessa liittyvät osingot ja osakkeen kurssikehitys, mutta myös sijoituksen aiheuttamat kulut.

Reaalituotto

Reaalituotossa on otettu huomioon inflaatio kokonaistuottoa vähentävänä tekijänä. Reaalituotto kuvastaa tuoton aikaansaamaa ostovoiman kasvua eli sitä miten paljon enemmän kuluttajalla A on varaa kuluttaa tavaroita ja palveluja. Reaalituotto on erittäin käytännöllinen silloin, kun vertaillaan eri aikakausien tuottoja. Eri aikakausien vertailussa olisikin aina syytä käyttää inflaatiokorjattuja tuottolukuja.

Sijoitustoiminnan tulos

Sijoitustoiminnan tuotto ja sijoitustoiminnan tulos ovat termeinä hyvin lähellä toisiaan, mutta ne tarkoittavat kahta hyvin erilaista asiaa.

Sijoitustoiminnan tulos saadaan vähentämällä tuloslaskelman sijoitustuotoista rahastoonsiirtovelvoitteen edellyttämä tuottovaatimus ja lisäämällä siihen arvostuserojen muutos. Näin esimerkiksi sijoitustoiminnan tulos voi olla negatiivinen, vaikka sijoitustoiminnan tuotto olisi merkittävästi positiivinen.

Julkisen sektorin työeläkerahastoinnissa vastuulaskentaa eikä vastuiden tarkistamiseen perustuvaa tuottovaatimusta ei sovelleta.

Vakavaraisuuteen liittyvät termit

Vakavaraisuuteen liittyvät termit löytyvät vakuutusmatemaattisesta sanastostamme.

Ajankohtaista aiheesta

Varovaisen optimismin sijoitusvuosi 2023

Työeläkevakuuttajien sijoitusvarat olivat viime vuoden lopussa noin 251 miljardia euroa. Työeläkejärjestelmän sijoitusvarallisuus on tärkeä osa eläkkeiden rahoitusta.

Aiheeseen liittyvää