Arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning kännetecknas typiskt av att både försäkringstagarna, dvs. arbetsgivarna och de försäkrade, dvs. de anställda är representerade. Förvaltningen hos de olika typerna av arbetspensionsförsäkrare har både likheter och vissa olikheter. Förvaltningen hos respektive arbetspensions­försäkrare och uppgifterna för de olika förvaltningsorganen fastställs i de lagar som gäller dem.

Förvaltningsmodellerna varierar från pensionsstiftelsernas förvaltning i två nivåer till pensionsbolagens förvaltning i fyra nivåer. I följande tabell beskrivs förvaltningsorganen hos de olika typerna av arbetspensionsförsäkrare:

PensionskassorPensionsstiftelserPensionsbolagKevaLantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPASjömans-pensionskassan
kassamöte - bolagsstämma - - -
- - förvaltningsråd delegation delegation fullmäktige
styrelse styrelse styrelse styrelse styrelse styrelse
verkställande direktör ombudsman verkställande direktör verkställande direktör verkställande direktör verkställande direktör

Gemensamma förvaltningsnivåer för alla typer av arbetspensionsförsäkrare är styrelse och verkställande direktör (i pensionsstiftelserna ombudsman).

Typiska uppgifter som ankommer på arbetspensionsförsäkrarens styrelse är följande:

 • sköta arbetspensionsförsäkrarens förvaltning och se till att dess verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt
 • fatta beslut om arbetspensionsförsäkrarens placeringsplan
 • se till att själva bokföringen och medelsförvaltningen samt deras tillsyn är ordnad.

Verkställande direktören (i en pensionsstiftelse ombudsmannen) har vanligen i uppgift att sköta arbetspensionsförsäkrarens löpande förvaltning. Verkställande direktören (i en pensionsstiftelse ombudsmannen) utnämns av arbetspensionsförsäkrarens styrelse, förutom i Keva, där delegationen utnämner verkställande direktören.

På de personer som hör till arbetspensionsförsäkrarnas styrelse ställs typiskt vissa lagstadgade krav. Kraven gäller ofta i synnerhet styrelsens ordförande och vice ordförande. Exempelvis ska styrelseledamöterna i ett arbetspensionsbolag ha gott anseende och ha tillräcklig kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Särdragen i förvaltningen av olika typer av arbetspensionsförsäkrare:

Pensionskassor

Kassamöte

Pensionskassans högsta beslutanderätt utövas av kassamötet, där kassans medlemmar, dvs. de anställda och delägarna, dvs. arbetsgivarna är representerade. Kassamötet beslutar bland annat om:

 • fastställande av resultat- och balansräkningen
 • ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören
 • ändring av pensionskassans stadgar.

Kassamötet väljer också pensionskassans styrelse. I pensionskassans stadgar kan bestämmas att arbetsgivarna har rätt att välja högst hälften av styrelsens medlemmar. Arbetsgivarna får inte delta i valet av de övriga styrelsemedlemmarna.

De personer som hör till pensionskassans ledning ska ha god vandel. De ska ha sådan allmän kännedom om försäkringskasseverksamhet som är behövlig med beaktande av arten och omfattningen av kassans verksamhet.

Styrelse

Till pensionskassans styrelse hör minst tre medlemmar. I styrelsen kan dessutom finnas högst lika många suppleanter som ordinarie medlemmar.

Styrelseordföranden väljs av styrelsen, om inte något annat bestäms i pensionskassans stadgar eller har beslutats vid valet av styrelse. I pensionskassans stadgar kan bestämmas att ordföranden får väljas endast bland styrelsemedlemmar som valts av kassans medlemmar eller delägare.

Pensionsstiftelser

Styrelse

Högsta beslutanderätt i en pensionsstiftelse utövas av styrelsen. Till styrelsen hör minst fem medlemmar och minst fem suppleanter.

De anställda som är försäkrade i pensionsstiftelsen väljer bland sig minst två styrelsemedlemmar och minst två suppleanter för dessa. De anställda ska stå i anställningsförhållande till arbetsgivaren eller höra till dennas ledning.

Arbetsgivaren väljer de övriga styrelsemedlemmarna och deras suppleanter.

Om det enligt pensionsstiftelsens stadgar hör mer än fem medlemmar till styrelsen, ska i stadgarna beaktas att antalet styrelsemedlemmar som företräder arbetsgivaren i förhållande till antalet styrelsemedlemmar som företräder de anställda motsvarar det förhållande som anges ovan.

Ordföranden väljs av styrelsen, om inte något annat bestäms i pensionsstiftelsens stadgar eller har beslutats vid valet av styrelse.

Ombudsman

Pensionsstiftelsens ombudsman kan också väljas till styrelseordförande.

Pensionsbolag

Bolagsstämma

Bolagsstämman utövar högsta beslutanderätt i ett arbetspensionsbolag. Bolagsstämman väljer ett förvaltningsråd och beslutar om arvodet till dess ledamöter. Bolagsstämman fastställer också arbetspensionsbolagets resultat- och balansräkning och beviljar ansvarsfrihet för förvaltningsrådet, styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet väljs av bolagsstämman. Enligt lagen ska försäkringstagarna dvs. arbetsgivarna och de försäkrade dvs. de anställda vara representerade i förvaltningsrådet. Representanterna ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Minst en tredjedel av förvaltningsrådets ledamöter ska vara representanter av löntagarna och minst en sjättedel representanter av arbetsgivarna.

En ledamot i förvaltningsrådet får inte vara ledamot i förvaltningsrådet eller styrelsen i ett annat arbetspensionsbolag.

Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den en av dem ska vara en person som har föreslagits av löntagarnas representanter. Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande kan också väljas av bolagsstämman, om så bestäms i bolagsordningen.

Till förvaltningsrådets uppgifter hör att:

 • välja ledamöterna i arbetspensionsbolagets styrelse
 • fastställa arvodena till styrelseledamöterna
 • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för.

Förvaltningsrådet kan inte ges andra uppgifter eller rätt att företräda bolaget.

Styrelse

Arbetspensionsbolagets styrelse ska ha minst tre ledamöter.

Liksom i förvaltningsrådet ska försäkringstagarna (arbetsgivarna) och de försäkrade (löntagarna) också vara representerade i styrelsen. Representanterna ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Från och med 2020, minst en tredjedel av styrelsens ledamöter ska vara representanter av löntagarna och minst en sjättedel representanter av arbetsgivarna.

En styrelseledamot får inte vara ledamot i förvaltningsrådet eller styrelsen i ett annat arbetspensionsbolag

Styrelseledamöterna ska vara väl ansedda och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet.

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande inom sig. Den ena av dem ska ha föreslagits av löntagarnas representanter. Styrelsens ordförande och vice ordförande kan också utses av förvaltningsrådet, om så bestäms i bolagsordningen.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ska vara väl ansedd och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning.

Verkställande direktören får inte vara ledamot i bolagets förvaltningsråd eller styrelse eller ansvarig försäkringsmatematiker i bolaget. Verkställande direktören får inte heller vara ledamot i förvaltningsrådet eller styrelsen i något annat arbetspensionsbolag.

Keva

Delegation

Kevas högsta beslutande organ är delegationen, vars medlemmar förordnas av finansministeriet för fyra kalenderår i sänder. Delegationens mandatperiod är den samma som en kommunalvalsperiod.

Delegationen har 30 medlemmar med en personlig suppleant för var och en av dem. Fyra av delegationens ordinarie medlemmar och suppleanter förordnas enligt lagen på förslag av huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn och de övriga på förslag av Finlands Kommunförbund r.f. Kommunförbundet ska i sitt förslag beakta kommunalvalsresultatet.

Delegationen har bland annat till uppgift att:

 • välja styrelsemedlemmar och suppleanter
 • besluta om instruktionen för pensionsanstalten
 • besluta om medlemssamfundens betalningsandelar
 • behandla bokslutet och revisionsberättelsen, besluta om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet
 • godkänna budgeten för det följande året som en allmän ekonomisk anvisning samt en verksamhets- och ekonomiplan för tre eller flera år.

Styrelse

Styrelsen väljs av delegationen för två år i sänder. Styrelsen består av nio medlemmar med en personlig suppleant för var och en av dem. Två av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter väljs bland personer som föreslagits av löntagarorganisationerna inom kommunsektorn.

Delegationen förordnar ordföranden och vice ordföranden.

Styrelsen har till uppgift att allmänt övervaka och styra Kevas verksamhet. Dessutom gör styrelsen upp en plan för placeringen av pensionsmedlen och behandlar övriga ärenden som är principiellt viktiga eller vittomfattande med tanke på placeringsverksamheten.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ansvarar för Kevas verksamhet och ekonomi. Verkställande direktörens ställföreträdare är två vice verkställande direktörer, vars huvudsakliga ansvarsområden fastställs av styrelsen. Både verkställande direktören och vice verkställande direktören står i tjänsteförhållande till Keva.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Delegation

LPA:s högsta beslutande organ är delegationen, som har 15 medlemmar och tillsätts av Pensionsskyddscentralen.

Delegationens ordförande utses av jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK och vice ordförande av Pensionsskyddscentralen. Tio medlemmar i delegationen företräder de mest representativa organisationer som bevakar LPA:s försäkrades ekonomiska intressen. Dessutom har delegationen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeriet och en från finansministeriet. Med undantag av ordföranden och vice ordföranden har varje medlem i delegationen en personlig suppleant.

Delegationens ordförande eller vice ordförande ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Delegationen har bland annat till uppgift att:

 • besluta om de allmänna riktlinjerna för LPA:s verksamhet
 • övervaka styrelsens verksamhet
 • välja de styrelsemedlemmar som inte företräder ministerierna och personliga suppleanter för medlemmarna
 • välja revisor
 • behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt besluta om eventuella åtgärder i samband med det.

Styrelse

LPS:s styrelse har nio medlemmar. LPA:s styrelseordförande och vice ordförande väljs av Pensionsskyddscentralen så att ordföranden utses av MTK och vice ordföranden av Pensionsskyddscentralen.

LPA:s delegation väljer fyra styrelsemedlemmar som företräder de mest representativa organisationer som bevakar LPA:s försäkrades ekonomiska intressen. Dessutom har styrelsen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeriet och en från finansministeriet. Med undantag av ordföranden och vice ordföranden har varje styrelsemedlem en personlig suppleant.

Styrelsens ordförande eller vice ordförande ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Dessutom ska det i styrelsen finnas god kännedom om pensionsanstaltens verksamhet och sakkunskap om placeringsverksamhet.

Styrelsen har bland annat till uppgift att:

 • sköta den interna kontrollen och riskhanteringssystemet
 • besluta om avgörande ärenden som gäller LPA-tryggheten
 • ge utlåtanden och utveckla frågor som hör till styrelsens uppgifter
 • anställa och entlediga LPA:s verkställande direktör och övriga direktörer.

Sjömanspensionskassan

Fullmäktige

Sjömanspensionskassans högsta beslutande organ är fullmäktige, som har 13 medlemmar och personliga suppleanter för dem. Fullmäktige utses av social- och hälsovårdsministeriet för tre kalenderår i sänder.

Av medlemmarna företräder två social- och hälsovårdsministeriet samt en kommunikationsministeriet. Av de övriga medlemmarna företräder fem arbetsgivarna och fem arbetstagarna. Av arbetstagarnas representanter ska tre företräda manskapet, en däcksbefälet och en maskinbefälet.

De medlemmar som företräder arbetsgivarna och arbetstagarna utses på förslag av organisationerna inom branschen.

Social- och hälsovårdsministeriet utser en av medlemmarna i fullmäktige till ordförande och en till vice ordförande.

En person får inte samtidigt vara medlem i fullmäktige och medlem i styrelsen.

Fullmäktige beslutar om de allmänna principerna för Sjömanspensionskassans verksamhet och övervakar styrelsens och verkställande direktörens verksamhet. Dessutom har fullmäktige till uppgift att:

 • fastställa Sjömanspensionskassans bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse,
 • välja revisor och eventuella revisorssuppleanter,
 • bestämma styrelsemedlemmarnas och suppleanternas samt revisorernas arvoden.

Styrelse

Styrelsen för Sjömanspensionskassan utses av social- och hälsovårdsministeriet. Styrelsen har fem medlemmar och personliga suppleanter för dem.

Av dessa är den medlem som ministeriet utser ordförande och samtidigt representant för staten, och denna medlems suppleant är vice ordförande.

Av de övriga medlemmarna företräder två arbetsgivarna och två arbetstagarna. Av arbetstagarnas representanter företräder den ena manskapet och den andra befälet. Den medlem som representerar befälet utses för ett kalenderår i sänder så att däcksbefälet och maskinbefälet turvis är företrädda i styrelsen.

De medlemmar som företräder arbetsgivarna och arbetstagarna utses på förslag av organisationerna inom branschen.

Styrelsen för Sjömanspensionskassan har bland annat till uppgift att:

 • besluta om placeringen av Sjömanspensionskassans medel
 • avge utlåtanden och framställa förslag i ärenden som gäller pensionsskyddet för sjömän och utvecklandet av det
 • utse Sjömanspensionskassans verkställande direktör och övriga ledande tjänstemän
 • sköta de ärenden som enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden hör till styrelsens uppgifter.