Gå till innehållet

Aktörerna inom pensionssystemet

De viktigaste aktörerna inom arbetspensionssystemet är arbetspensionsförsäkrarna, som ansvarar för verkställandet av det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Arbetspensionsförsäkrarna sköter arbetspensionsförsäkringarna och placerar de influtna pensionstillgångarna för framtida pensioner. Utöver arbetspensionsförsäkrarna finns det flera andra aktörer inom arbetspensionssystemet, var och en med respektive tilldelade uppgifter.

På denna sida redogörs kort för de olika aktörenas roll i arbetspensionssystemet.

Också Tela hör till aktörerna inom arbetspensionssystemet, eftersom vi är en intresseorganisation för arbetspensionssektorn. På vår webbplats på sidan Syftet med verksamheten berättar vi mer ingående om vår verksamhet.

Arbetspensionsförsäkrarna

Arbetspensionsförsäkrarna har hand om de praktiska frågorna som rör arbetspensionsförsäkring. Arbetspensionsförsäkrarna samlar in försäkringsavgifterna och arbetstagar- och företagaruppgifterna samt beviljar och betalar ut pensionerna.

På grund av sina fonder är arbetspensionssektorn en relativt stor investerare och därigenom också en betydande aktör inom finansbranschen. Denna roll är reglerad. Pensionstillgångarna är avsedda för betalningen av de lagstadgade pensionerna. De måste därför placeras lönsamt och tryggt. I praktiken innebär det att placeringarna fördelas på olika sätt. Mer information finns på vår sida Regleringen av placeringsverksamhet.

Verkställandet av arbetspensionsskyddet har decentraliserats. Inom den privata sektorn sköts arbetspensionsförsäkringen av privaträttsliga arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor. Sjöfarare och lantbruksföretagare har egna pensionsanstalter.

Arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn konkurrerar sinsemellan dels med verksamhetens effektivitet och dels med betjäningen och placeringsavkastningen. Försäkringsavgifterna och pensionsförmånerna fastställs på administrativa grunder och det går inte att konkurrera med dem.

Inom den offentliga sektorn verkställs arbetspensionsskyddet för såväl kommunerna, staten som församlingarna av Keva. Dessutom sköter Keva verkställigheten av pensionsskyddet för de anställda vid FPA och Finlands Bank. I fråga om finansieringen av pensionerna varierar emellertid Kevas roll: Keva ansvarar endast för finan-sieringen av pensionerna för de anställda inom kommunsektorn. Statens pensionsfond, Kyrkans pensions-fond samt Folkpensionsanstalten och Finlands Bank ansvarar var för sig för finansieringen av arbetspens-ionerna för sina egna anställda.

De olika arbetspensionsförsäkrarna beskrivs mer ingående på vår sida Olika arbetspensionsförsäkrare.

Samarbetet mellan aktörerna är friktionsfritt. Det syns bl.a. i att den som ansöker om arbetspension endast behöver lämna in en pensionsansökan till den pensionsanstalt där merparten av personens förvärvsinkomster varit försäkrade under den sista tiden i förvärvsarbete. Denna anstalt tar reda på de uppgifter som behövs för beviljandet av pension av eventuella andra pensionsförsäkrare, och personen behöver inte själv reda ut tidigare intjänad pension hos olika instanser.

Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är samordnande organ för utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Dess ställning och uppgifter regleras i lag.

Pensionsskyddscentralens uppgifter är bland annat att

  • bedriva forskning, föra statistik och ta fram utredningar med tanke på utvärderingen och utvecklingen av arbetspensionssystemet och uppföljningen av reformer
  • stödja lagberedningen i fråga om arbetspensionsskyddet
  • producera och sköta tjänster för verkställigheten av arbetspensionsskyddet, såsom informationslogistik, kostnadsfördelning och aktuarietjänster
  • informera, utbilda och ge råd om arbetspensionsskyddet
  • producera juridiska tjänster och utlands- och övervakningstjänster för arbetspensionsskyddet
  • fungera som internationellt förbindelseorgan i arbetspensionsärenden och förmedla i Finland bosatta personers ansökningar om utländsk pension till de utländska pensionsanstalterna.

Till Pensionsskyddscentralens uppgifter hör också att övervaka arbetspensionsförsäkringen och att göra upp tillämpningsanvisningar för pensionsanstalterna och träffa tolkningsavgöraden.

Dessutom har Pensionsskyddscentralen en viktig roll som personuppgiftsansvarig inom pensionsbranschen. Nästan alla arbetspensionsförsäkrare inom den privata och den offentliga sektorn inför uppgifter om pensionstillväxt i arbetspensionssystemets gemensamma intjäningsregister.

Mer information om Pensionsskyddscentralens roll inom arbetspensionssystemet finns på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Arbetsmarknadens centralorganisationer

Arbetspensionssystemet i Finland finansieras med försäkringsavgifter som samlas in av arbetsgivarna och löntagarna. Arbetspensionsskyddets finansiärer har en central roll i utvecklandet av arbetspensionssystemet. Arbetsgivarna och löntagarna representeras av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Arbetspensionsskyddets innehåll och finansiering har ända från systemets början utvecklats genom förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna. Också staten deltar i förhandlingarna (se Social- och hälsovårdsministeriet). Denna typ av beredning kallas för trepartsberedning.

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för utvecklingen och beredningen av pensionslagstiftningen. Ministeriet samarbetar intensivt med arbetsmarknadsorganisationerna, dvs. arbetsgivarna och arbetstagarnas centralorganisationer. Dessa s.k. trepartsförhandlingar i arbetspensionsärenden baserar sig på att arbetspensionsskyddet finansieras med arbetspensionsavgifter som samlas in från arbetsgivarna och arbetstagarna.

SHM ansvarar också för handläggningen av arbetspensionsbolagens ansökan om koncession, fastställandet av beräkningsgrunderna för arbetspensionsförsäkringsavgifterna inom den privata sektorn och fastställandet av indexen i anslutning till arbetspensionsskyddet.

Riksdagen

Liksom alla lagpropositioner, godkänns också lagar i anslutning till arbetspensionssystemet av riksdagen. Lagpropositioner som berör arbetspensionssektorn behandlas oftast vid riksdagens social- och hälsovårdsutskott, men beroende på ämne också i andra centrala utskott. Utskotten kallar i allmänhet representanter för både arbetsmarknadsorganisationerna och arbetspensionsförsäkrarna till samrådsförfaranden med sakkunniga. Vid hörandet i riksdagsutskotten representeras arbetspensionsförsäkrarna vanligen av Tela.

Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) som verkar i anslutning till Finlands Bank ansvarar bland annat för tillsynen av arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet. Finansinspektionens tillsynsobjekt är sålunda t.ex. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och -stiftelserna samt Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan.

Finansinspektionens tillsyn omfattar tillsyn över arbetspensionsförsäkrarnas ekonomi, solvens, förvaltning och förfaranden.

Finansinspektionen fastställer också pensionskassornas och -stiftelsernas stadgar samt ändringar i dem och för register över pensionskassor och pensionsstiftelser. Dessutom ger Finansinspektionen i sin samling föreskrifter och anvisningar sådana föreskrifter och anvisningar som gäller arbetspensionsförsäkrare.

I fråga om arbetspensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn utövar Finansinspektionen tillsyn över planeringen av Kevas finansieringsverksamhet och placeringen av tillgångarna samt över placeringsverksamheten hos statens och kyrkans pensionsfonder.

Relaterade sidor