Gå till innehållet

Tidsserier över börsinnehav

Vidstående tidsserier beskriver de finländska arbetspensionsförsäkrarnas börsinnehav från år 2004. Diagrammen visar arbetspensionsbranschen som helhet och arbetspensionsbolagen separat.

Pensionssektorns innehav av inhemska aktier

I slutet av år 2023 ägde arbetspensionssektorn som helhet finska noterade aktier till ett värde av 17,5 miljarder euro.

Av dessa innehav var 81,1 procent, dvs. 14,2 miljarder euro i arbetspensionsbolagens ägo. Den resterande andelen på 18,9 procent (3,3 miljarder euro) ägdes av pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn, pensionsstiftelser och -kassor samt s.k. särskilda pensionsanstalter (LPA, SPK).

Bolagens och hela branschens utveckling har i stort gått i samma riktning under perioden 2004–2023.

Förändringar genom åren

Tack vare den gynnsamma marknadsutvecklingen och tilläggsförvärven ökade arbetspensionssektorns innehav av inhemska noterade aktier kraftigt i början av 2000-talet. Detta ändrades dock vid den globala finanskrisen. Krisens inverkan syns vid år 2008, då marknadsvärdet på arbetspensionssektorns inhemska aktieinnehav rasade rejält i takt med de sjunkande börskurserna.

Helsingforsbörsen återhämtade sig fullt från finanskrisen först i 2021. Även arbetspensionssektorns inhemska noterade aktieinnehav nådde upp till alla tiders rekordnivå under 2021. Detta var främst till följd av lång positiv marknadsutveckling men berodde även på den generella ökningen av arbetspensionstillgångar.

Arbetspensionssektorns andel av Helsingforsbörsens totala marknadsvärde steg igen efter finanskrisen, ända fram till 2011. Arbetspensionssektorns inhemska noterade aktieinnehav utgjorde då en tiondedel av börsen. Under det senaste decenniet har arbetspensionssektorns andel minskat på grund av fortsatt diversifiering till den globala aktiemarknaden.

Förvärv och avyttring av finska noterade aktier för hela sektorn och arbetspensionsbolagen

Pensionssektorns årliga omsättning av inhemska noterade aktier, summan av förvärv och avyttringar i euro, kulminerade under åren före den globala finanskrisen. Helsingforsbörsens omsättning har emellertid inte återhämtat sig från den globala finanskrisen och verkar ha avtagit permanent. Efter finanskrisen har den årliga omsättningen varit i genomsnitt under hälften av tidigare omsättning åren 2004–2008.

Pensionssektorns andel av den årliga omsättningen på Helsingforsbörsen har stigit i motsatt förhållande till börsens sjunkande handelsvolym. Denna utveckling efter finanskrisen fortsatte ända till 2012. Tack vare en avtagande trend under de senaste åren har arbetspensionssektorns årliga andel av börsens totala handelsvolym varit endast några procent. Detta är först och främst en konsekvens av effektivare global diversifiering. Arbetspensionstillgångar har ökat kraftigt

Pensionssektorns innehav av inhemska aktier och marknadsvärdet på börsen

Vi uppdaterar diagrammen en gång om året i mars. Diagrammen kan också laddas ner som vidstående pdf-fil.

Relaterade sidor