Gå till innehållet

Tidsserier över börsinnehav

Vidstående tidsserier beskriver de finländska arbetspensionsförsäkrarnas börsinnehav från år 2004. Diagrammen visar arbetspensionsbranschen som helhet och arbetspensionsbolagen separat.

Hela sektorns och arbetspensionsbolagens innehav av finska aktier

Hela arbetspensionssektorns och arbetspensionsbolagens innehav av finska noterade aktier åren 2004-2020 samt deras andel av marknadsvärdet på Helsingfors börsen.
Arbetspensionsbolagens innehav av finska noterade aktier åren 2004-2020 samt deras andel av marknadsvärdet på Helsingfors börsen.

I slutet av år 2020 ägde arbetspensionssektorn som helhet finska noterade aktier till ett värde av 18,1 miljarder euro.

Av dessa innehav var 78,5 procent, dvs. 14,2 miljarder euro i arbetspensionsbolagens ägo. Den resterande andelen på 21,5 procent ägdes av pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn, pensionsstiftelser och -kassor samt s.k. särskilda pensionsanstalter (LPA, SPK).

Bolagens och hela branschens utveckling har i stort gått i samma riktning under perioden 2004–2020.

Förändringar genom åren

Under perioden 2005–2007 ökade arbetspensionssektorns innehav av inhemska noterade aktier med cirka fem miljarder euro i och med den gynnsamma utvecklingen på marknaden och tilläggsförvärven. Till följd av detta ökade arbetspensionssektorns andel av Helsingforsbörsens marknadsvärde en aning.

Finanskrisens inverkan syns vid år 2008, då marknadsvärdet på arbetspensionssektorns inhemska noterade aktieinnehav rasade rejält i takt med de sjunkande börskurserna. Helsingforsbörsens marknadsvärde minskade emellertid ännu mer, varpå arbetspensionssektorns andel av Helsingforsbörsens marknadsvärde fortsatte att öka.

Arbetspensionssektorns andel av Helsingforsbörsens marknadsvärde ökade som mest åren efter finanskrisen ända fram till år 2011. År 2012 vände denna utveckling, då inställningen till aktierisken i Finland förändrades och arbetspensionsförsäkrarna avyttrade inhemska noterade aktier mer än de förvärvade nya. Samtidigt återhämtade sig börsens marknadsvärde efter det svaga året 2011.

Åren 2013–2016 fortsatte utvecklingen i samma spår som under 2012, dvs. avyttringarna har varje år varit större än förvärven. År 2017 blev ett undantag då förvärven översteg avyttringarna. År 2018 låg förvärven i stort sett på samma nivå som avyttringar och i år 2019 översteg avyttringar förvärv igen. År 2020 låg förvärven på samma nivå som avyttringar.

Trots coronapandemin steg Helsingforsbörsens marknadsvärde 2020 nästan till nivån före finanskrisen. Marknadsvärdet på arbetspensionssektorns inhemska noterade aktier var vid utgången av 2020 på alla tiders högsta nivå. Utvecklingen bottnar såväl i den gynnsamma marknadsutvecklingen mot slutet av året som i de tilläggsköp som gjorts under tidigare år.

Förvärv och avyttring av finska noterade aktier för hela sektorn och arbetspensionsbolagen

Förvärv och avyttring av finska noterade aktier för hela arbetspensionssektorn och arbetspensionsbolagen åren 2004-2020 samt deras andel av omsättningen på börsen.
Förvärv och avyttring av finska noterade aktier för hela arbetspensionssektorn och arbetspensionsbolgaen åren 2004-2020 samt deras andel av omsättningen på börsen.
Förvärv och avyttring av finska noterade aktier för hela arbetspensionssektorn åren 2010-2020 samt deras andel av omsättningen på börsen.
Förvärv och avyttring av finska noterade aktier för arbetspensionsbolagen åren 2010-2020 samt deras andel av omsättningen på börsen.

Arbetspensionssektorns omsättning av inhemska noterade aktier, summan av förvärv och avyttringar i euro, ökade under perioden 2004–2007. Finanskrisen satte stopp också för denna trend. Efter år 2009 började omsättningen åter öka för att i början av 2010-talet återgå till nivån före finanskrisen.

Omsättningen på Helsingforsbörsen har emellertid inte återgått till nivån före finanskrisen, utan ligger på en betydligt lägre nivå. Åren 2009–2012 var den genomsnittliga omsättningen något under hälften av den genomsnittliga omsättningen åren 2004–2008. I och med denna utveckling har arbetspensionssektorns andel av omsättningen på Helsingforsbörsen ökat efter finanskrisen.

Ökningen var som störst år 2012, då omsättningen på Helsingforsbörsen minskade ytterligare, med drygt en fjärdedel jämfört med den stabila omsättningen åren 2009–2011. År 2013 minskade arbetspensionssektorns omsättning av inhemska noterade aktier till under hälften jämfört med situationen 2012. Då börsens omsättning höll sig nästan på samma nivå som år 2012, sjönk arbetspensionssektorns andel av omsättningen kraftigt.

Arbetspensionssektorns omsättning på börsen har minskat trendartat efter år 2012 ända fram till 2016. År 2017 vände trenden och arbetspensionssektorns andel av den totala börsomsättningen ökade ända fram till 2019. År 2020 minskade omsättningsandelen igen nära samma nivå som 2017.

Denna utveckling baserar sig på en effektivare riskspridning i tillgångarna. Dessutom har pensionstillgångarna ökat vidare, vilket gör att man är tvungen att gå utanför hemlandets gränser för att hitta lämpliga placeringsobjekt.

Hela sektorns och arbetspensionsbolagens innehav av inhemska aktier och marknadsvärdet på börsen

Hela arbetspensionssektorns och arbetspensionsbolagens innehav av inhemska noterade aktier och marknadsvärdet på börsen åren 2004-2020 samt aktiernas andel av börsens marknadsvärde.
Förvärv och avyttringar av inhemska noterade aktier för hela arbetspensionssektorn och arbetspensionsbolagen åren 2004-2020 samt deras andel av börsens marknadsvärde.

Vi uppdaterar diagrammen en gång om året i mars-april. Diagrammen kan också laddas ner som vidstående pdf-fil:

Relaterade sidor