Gå till innehållet

Arbetspensionsförsäkrarnas marknadsandelar

Vi gör årligen utifrån arbetspensionsförsäkrarnas bokslutssiffror upp en sammanställning av uppgifterna om aktörernas marknadsandelar både på årsnivå och som tidsserie. I sammanställningen beskriver vi andelarna av premieinkomsten och pensionsutgiften efter arbetspensionsförsäkrare samt arbetspensionsbolagens andelar av ArPL- och FöPL-premieinkomsten och de försäkrade.

Marknadsandelar 2022

Andel av premieinkomsten

Med premieinkomst avses de inkomster som samlats in av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna i form av arbetspensionsavgifter. I premieinkomsten ingår inte de andelar av arbetspensionerna till företagare, sjöfarare och lantbruksföretagare som finansieras från statsbudgeten. I premieinkomsten ingår inte heller arbetspensionsavgifter som betalas från statsbudgeten och som staten ansvarar för i egenskap av arbetsgivare.

År 2022 var arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda premieinkomst cirka 25,7 miljarder euro. Summan fördelades efter arbetspensionsförsäkrare enligt följande:

Gruppen övriga omfattar Kyrkans Centralfond, pensionssystemet för Folkpensionsanstaltens personal och Finlands Banks pensionsfond.

Andel av utbetalda pensioner

År 2022 uppgick de utbetalda pensionerna inom hela arbetspensionssystemet till sammanlagt cirka 30,6 miljarder euro. Andelarna fördelades mellan olika pensionsförsäkrare enligt följande:

Gruppen övriga omfattar Kyrkans Centralfond, pensionssystemet för Folkpensionsanstaltens personal och Finlands Banks pensionsfond.

Arbetspensionsbolagens andelar av ArPL- och FöPL-premieinkomsten samt av de försäkrade

För närvarande finns det fyra arbetspensionsbolag inom den privata sektorn. Alla bolag erbjuder arbetspensionsförsäkringar för både arbetstagare (ArPL) och företagare (FöPL).

ArPL-premieinkomsten för arbetstagare inom den privata sektorn uppgick 2022 till sammanlagt cirka 16,6 miljarder euro. Arbetspensionsbolagens andelar av ArPL-premieinkomsten fördelades enligt följande:

Företagarnas FöPL-premieinkomst utgjorde 2022 sammanlagt drygt en miljard euro. Arbetspensionsbolagens andelar av FöPL-premieinkomsten fördelades i sin tur enligt följande:

År 2022 var antalet ArPL-försäkrade arbetstagare och företagare som tecknat FöPL-försäkring sammanlagt cirka 1,9 miljoner. Arbetspensionsbolagens andelar av de försäkrade fördelades enligt följande:

Utvecklingen av marknadsandelarna

Våra tidsserier över arbetspensionsförsäkrarnas marknadsandelar börjar från 2005. Av serierna framgår i fråga om premieinkomsten bl.a. de förändringar som skett inom aktörsfältet: exempelvis har pensionsstiftelsernas premieinkomst åren 2005–2021 krympt betydligt samtidigt som pensionsstiftelserna har minskat i antal. Arbetspensionsbolagens premieinkomst har i sin tur ökat i motsvarande mån.

Av tidsserien framgår också inverkan av coronaviruspandemin 2020. Premieinkomsten minskade med drygt en miljard euro till följd av såväl nedgången i sysselsättningen på grund av permitteringar och uppsägningar som den avtalade temporära nedsättningen av arbetspensionsavgiften.

Det har också skett förändringar i antalet arbetspensionsbolag under den tidsperiod som tidsserierna beskriver. Arbetspensionsbolagen Pensions-Fennia och Pensions-Tapiola gick i början av 2014 samman till Arbetspensionsbolaget Elo. Från början av 2018 fusionerades Etera med Ilmarinen och i början av 2019 gick i sin tur Pensions-Alandia samman med Veritas. Från 2005 har antalet arbetspensionsförsäkrare således minskat från sju till nuvarande fyra.

Relaterade sidor