Gå till innehållet

Ansvarsfull placering av arbetspensionstillgångarna

Arbetspensionsförsäkrarnas grundläggande uppgift är att trygga arbetspensionerna för nuvarande och kommande generationer. Placeringen av pensionstillgångarna är en del av denna uppgift. Ansvarsfullhet har redan länge varit den rådande huvudströmningen inom placering och är det också i arbetspensionsförsäkrarnas placeringsverksamhet. Ansvarsfull placering erbjuder ett brett utbud av metoder. Systematiskt utnyttjande av hållbarhetsuppgifter är ett centralt sätt vid genomförandet av ansvarsfulla placeringar. Dessutom innebär ansvarsfull placering också delaktighet i olika internationella hållbarhetsåtaganden och samarbetsprojekt. Enligt vår analys är merparten av arbetspensionstillgångarna ansvarsfullt och hållbart placerade. Merparten av tillgångarna omfattas av olika internationella förbindelser.

Ansvarsfull placering tar hänsyn till miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning

Arbetspensionsförsäkrarnas placeringsverksamhet är strikt reglerad i lag. Ansvarsfull placering är naturligt för arbetspensionsförsäkrarna, eftersom tillgångarna enligt lag ska placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Tidshorisonten inom arbetspensionsplacering är lång, eftersom man genom att placera tillgångarna tryggar finansieringen av arbetspensionerna för framtida årtionden. Ansvarsfull, exempelvis i fråga om klimat- och miljökonsekvenser hållbar, placering kan således anses ingå i begreppet betryggande. Systematiskt beaktande av hållbarhetsfaktorer i placeringsverksamheten är till hjälp vid hanteringen av placeringsriskerna.

Hållbarheten baserar sig i all placering, också för arbetspensionsförsäkrarna, på beaktandet av de s.k. ESG-faktorerna, dvs. miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. ”ESG” är en förkortning av Environment, Social and Governance. Dessa ESG-faktorer omfattar bl.a. hur väl företaget sörjer för sitt miljöansvar, fäster uppmärksamhet vid mänskliga rättigheter och de anställdas rättigheter samt hur företaget iakttar goda förvaltningsprinciper.

En lista över vad miljöansvar, socialt ansvar och styrning betyder.
Faktorer som investeraren analyserar, dvs. E, S och G.

Ansvarsfull placering är kärnan i arbetspensionsförsäkrarnas hållbarhetsarbete. Det är fråga om gemensamma principer, men det finns inte endast ett sätt att genomföra ansvarsfulla placeringar i praktiken. Varje arbetspensionsförsäkrare bedömer ansvarsfullheten ur sitt eget perspektiv och genomför det med utgångspunkt i sina egna strategier.

Det finns många sätt att utöva ansvarsfull placering. Allmänt taget är det fråga om ESG-integrering, dvs. systematiskt utnyttjande av ESG-uppgifter i placeringsanalyser och placeringsbeslut, favorisering, uteslutning, aktivt ägarskap och inflytande samt temaplaceringar. De FN-stödda principerna för ansvarsfulla placeringar bildar en internationell grund för en ansvarsfull placeringsverksamhet.

Aktivt ägarskap har i dagens läge fått allt större betydelse inom ansvarsfull placering. Det innebär att man strävar efter att utöva inflytande på de företag som utgör placeringsobjekt. Om påverkansförsöken inte ger resultat, är det sista alternativet att avstå från placeringen. På etiska grunder utesluts ofta exempelvis företag som tillverkar kärnvapen eller tobak från placeringarna.

Utfästelser om internationella hållbarhetsprojekt är ett sätt för arbetspensionsförsäkrarna att genomföra ansvarsfulla placeringar. Pensionsförsäkrarna har undertecknat flera förbindelser och deltar i olika initiativ, projekt och samarbetsorgan där man främjar ansvarsfulla placeringar. Förbindelser krävs också av de externa kapitalförvaltare som anlitas i placeringsverksamheten. Internationella förbindelser att mäta och rapportera är också ett sätt att utöva inflytande. Framför allt i hemlandet utövas också direkt inflytande över placeringsobjektens verksamhet genom dialog och utnyttjande av rösträtten på bolagsstämmor.

Grunden är FN:s principer för ansvarsfulla placeringar

Ansvarsfull placering av arbetspensionstillgångarna baserar sig på FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. Principerna innebär att man i placeringsverksamheten förbinder sig att ta hänsyn till miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, dvs. ovannämnda ESG-faktorer. ESG-uppgifter utnyttjas systematiskt i placeringsanalyser och placeringsbeslut. Förbindelsen att iaktta principerna innebär att också externa kapitalförvaltare ska uppfylla kraven på ansvarsfullhet. Principerna bildar ramen för ansvarsfull placering och styr arbetspensionsförsäkrarnas ansvarsfulla placering på många nivåer och ur flera perspektiv. Ramen preciseras ytterligare med andra metoder för ansvarsfull placering.

Nästan alla pensionstillgångar placeras i enlighet med FN:s principer för ansvarsfulla placeringar. Minst 96 procent av tillgångarna har placerats i enlighet med dem. Merparten av arbetspensionsförsäkrarna har undertecknat förbindelsen vid decennieskiftet 2010. Dessutom omfattas en del av tillgångarna av förbindelsen via de externa kapitalförvaltare som anlitas i placeringsverksamheten.

Genom att underteckna principerna har arbetspensionsförsäkrarna förbundit sig till följande:

  • att integrera ESG-frågorna i placeringsprocessen
  • att handla i egenskap av aktiv ägare och inkludera ESG-frågorna i sin ägarpraxis
  • att främja en ändamålsenlig ESG-rapportering hos sina placeringsobjekt
  • att främja tillämpningen av principerna för ansvarsfulla placeringar inom placeringsbranschen
  • att främja ansvarsfull placering i samarbete med andra investerare
  • att rapportera om sin verksamhet och sina framsteg inom ansvarsfulla placeringar.

Ramverkets namn UN PRI står för Principles for Responsible Investment. Principerna lanserades 2006.

Internationella påverkansprojekt och samarbetet mellan investerarna en del av ansvarsfull placering

Utöver FN:s principer främjar arbetspensionsförsäkrarna ansvarsfull placering genom att utöva inflytande över placeringsobjekten direkt eller via påverkansprojekt. I synnerhet om placeringarna är globala, utövar arbetspensionsförsäkrarna inflytande över placeringsobjekten via internationella påverkansprojekt och förbindelser. Arbetspensionsförsäkrarnas placeringar är globalt diversifierade och omfattar tusentals företag antingen via direkt ägande eller fonder. Därför genomförs aktivt ägarskap genom gemensamma påverkansprojekt bland institutionella investerare. Med hjälp av dem förenar investerarna sina krafter för att påverka företagen.

I vår analys granskar vi två betydande initiativ med fokus på klimatförändringen. Minst 87 procent av pensionstillgångarna omfattas för närvarande av samarbetsinitiativet Climate Action 100+. 62 procent av tillgångarna omfattas av ett annat samarbetsorgan som bekämpar klimatförändringen, det europeiska samarbetsorganet för europeiska institutionella investerare (Institutional Investors Group on Climate Change). Dessutom omfattas en del av tillgångarna av projekten via externa kapitalförvaltare.

Climate Action 100+

Projektet Climate Action 100+, som grundades 2018 och fick sin början genom klimatavtalet i Paris 2015, är ett omfattande initiativ som förenar investerare och binder företagen till dialog om klimatprogrammet. I enlighet med sitt namn ”100+” fokuserar projektet på de hundra största företagen som orsakar växthusgasutsläpp. Dessa företag står för två tredjedelar av industrins årliga utsläpp i världen. Projektet har som mål att aktivt påverka företagen mot en mer miljövänlig verksamhet. Genom att delta i projektet kan arbetspensionsförsäkrarna inverka på verksamheten i dessa stora företag med betydande klimatkonsekvenser.

I projektet deltar över 600 institutionella investerare från tiotals länder som förvaltar en investeringsförmögenhet på sammanlagt över 30 000 miljarder dollar.

Institutional Investors Group on Climate Change

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) är ett samarbetsforum för europeiska pensionsinvesterare och institutionella kapitalförvaltare grundat 2001 som syftar till att bromsa upp klimatförändringen. IIGCC:s mål är att flytta tyngdpunkten i placeringarna till företag med koldioxidsnål verksamhet.

IIGCC samarbetar med företag, beslutsfattare och investerare och strävar efter att inverka på reglering, placeringspraxis och företagsstrategier för att ingripa i riskerna och möjligheterna i anslutning till klimatförändringen på lång sikt. Inom ramen för IIGCC strävar investerarna efter att hitta sätt att beakta klimatförändringen, sätta upp mål och skapa koldioxidneutrala investeringsportföljer.

IIGCC har över 370 medlemmar i 22 länder.

Finsif ett forum för finländska investerare

Utöver IIGCC finns det flera andra internationella och nationella samarbetsforum för investerare. Ett forum för ansvarsfulla placeringar i Finland är Finsif, som främjar nätverkande och informationsåtervinning i frågor i anknytning till ansvarsfull placering.

Finsif grundades 2010 och har 80 medlemsorganisationer. Största delen av arbetspensionsförsäkrarna hör till Finsif.

Inflytande utövas också genom förbindelser avseende mätning och rapportering

Utöver FN:s hållbarhetsprinciper och påverkansprojekt och påverkanssamarbete genomför arbetspensionsförsäkrarna ansvarsfull placering genom att främja mätning och rapportering av miljökonsekvenser. Då är det oftast fråga om internationella projekt för mätning och rapportering. Kravet på rapportering uppmuntrar företag och andra organisationer att minska sitt klimatavtryck och övriga miljökonsekvenser och främjar exempelvis regleringen i anslutning till dessa frågor. På detta sätt kan man inverka både på de företag som utgör placeringsobjekt och på företagsvärlden på ett bredare plan. Arbetspensionsförsäkrarna utnyttjar information vid planeringen av ansvarsfull placering.

Mätning och rapportering av miljökonsekvenser är de första stegen, när man önskar bilda sig en uppfattning om placeringarnas hållbarhet och följa upp utvecklingen. Standardisering av mätning och rapportering möjliggör beredskap för en mer koldioxidsnål framtid. Det som mäts är aktie-, ränte- och fastighetsplaceringarnas absoluta klimatavtryck och exempelvis ett enskilt placeringsobjekts kolintensitet i förhållande till branschens jämförelseindex.

En betydande del av arbetspensionstillgångarna omfattas av olika mätnings- och rapporteringsprojekt. Minst 96 procent av tillgångarna omfattas som investerare-undertecknare av CDP-rapporteringen, dvs. stöder spridningen av rapporteringsramen. Minst 60 procent av tillgångarna har placerats i enlighet med TCDC-rapporteringsprojektet. Dessutom omfattas en del av tillgångarna indirekt av rapporteringsprojekten via externa kapitalförvaltare.

CDP-rapportering

Det år 2000 grundade CDP-initiativet uppmuntrar företagen att redogöra för sina klimatkonsekvenser. CDP är en förkortning av Carbon Disclosure Project, från viket organisationen fick sin början. Med CDP-rapporteringen insamlas företagsspecifik information om frågor i anslutning till stävjandet av klimatförändringen, utsläpp och anpassningen till klimatförändringen. Genom att samla in och dela information bidrar CDP till att minska klimatrisken i anslutning till placeringar. I egenskap CDP:s investerare-undertecknare deltar arbetspensionsförsäkrarna direkt eller indirekt i att utöka rapporteringen.

Insamlingen av företagsinformation stöds globalt av över 590 institutionella placerare, vars sammanlagda tillgångar utgör över 110 biljoner dollar.

Task force on Climate-related Financial Disclosure

Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) startade 2017 och är ett internationellt rapporteringsprojekt med fokus på klimatförändringens ekonomiska konsekvenser. TCFD-projektet utvecklar ett ramverk för rapporteringsrekommendationer, med hjälp av vilket företagen rapporterar klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter för investerare, långivare och övriga intressenter. TCFD-ramverket består av fyra delar: styrning, strategi, riskhantering samt mål och mätetal. I varje delområde ingår underpunkter som de organisationer som förbundit sig till rapporteringen ger svar på. Pensionsplacerarna använder exempelvis information som tagits fram genom TCFD-rapporteringen vid genomförandet av ansvarsfulla placeringar och framför allt vid bedömningen av vilka konsekvenser klimatförändringen har för placeringsverksamheten.

TCFD-projektet stöds av över 2 600 organisationer världen över. Av dem är över 1 000 institutionella investerare eller kapitalförvaltare med verksamhet på placeringsmarknaden som förvaltar investeringstillgångar till ett värde av sammanlagt över 190 biljoner dollar.

Målet klimatneutrala placeringar

Utöver ovannämnda rapporteringsprojekt styrs placeringsverksamheten av arbetspensionsförsäkrarnas egna hållbarhetsprinciper och -mål, exempelvis att minska klimatavtrycket i ett tillgångsslag eller en placeringsportfölj. Det mest ambitiösa målet också i internationell jämförelse är att samtliga investeringstillgångar ska vara klimatneutrala före 2035. Ställt i relation till beloppet av medlen utgör detta mål 49 procent av pensionstillgångarna. Dessutom har en del av tillgångarna som mål att vara klimatneutrala i enlighet med Parisavtalet senast 2050.

Samlade analysresultat

Anknytningen av arbetspensionstillgångarna till ovan beskrivna internationella initiativ framgår av illustrationen nedan:

UN PRI 96%, Climate Action 100+ 87%, IIGCC 62%, CDP 96%, TCFD 60% och klimatneutralitetsmål 2035 49%.
Arbetspensionstillgångarnas anknytning till internationella initiativ (2022)

Mer information om arbetspensionsförsäkrarnas ansvarsfulla placeringar

På arbetspensionsförsäkrarnas webbplatser finns mer ingående information om utgångsläget för respektive aktörs ansvarsfulla placeringar och förbindelser.

Basinformation om analysen

Vår analys gällande ansvarsfulla placeringar omfattar alla lagstadgade arbetspensionsförsäkrare, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna, pensionsstiftelserna, Pensionsfonden för FPA:s personal, Keva, Kyrkans pensionsfond, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, Finlands Banks pensionsfond och Statens pensionsfond. Resultaten har ställts i relation till beloppet av arbetspensionstillgångarna. Analysen omfattar endast lagstadgat arbetspensionsskydd.

Analysen har genomförts för första gånger år 2021. Det skedde inga förändringar i intäkterna 2022 jämfört med föregående år.