Gå till innehållet

Hantering av risken för arbetsoförmåga som en del av arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet

Arbetspensionsförsäkrarna stöder sina kundorganisationer i hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Dess syfte är att minska risken för att en arbetstagare blir arbetsoförmögen och måste invalidpensioneras.

Syftet att förebygga arbetsoförmåga

Med hantering av risken för arbetsoförmåga avses åtgärder som syftar att förebygga risken för att en arbetstagare eller företagare blir arbetsoförmögen. Det lönar sig att vidta förebyggande åtgärder för att upprätthålla arbetsförmågan redan innan det uppdagats några problem. Hanteringen av risken för arbetsoförmåga överlag minskar sjukfrånvaron, ökar produktiviteten och minskar i sista hand arbetstagarnas kostnader.

Upprätthållandet av arbetsförmågan och reduceringen av risken för arbetsoförmåga inverkar på pensioneringsåldern och bidrar till ett längre arbetsliv. Målet med den pensionsreform som trädde i kraft i början av 2017 är att förlänga tiden i arbete, vilket också ökar behovet av verksamhet som stöder arbetsförmågan på arbetsplatserna. Ett längre arbetsliv ger bättre pension och stöder den offentliga ekonomin.

Utgifterna för förtida arbetsoförmåga och invalidpensioner utgör en stor kostnadspost för arbetspensionssystemet. Exempelvis utbetalades 2022 sammanlagt 1,7 miljarder euro i invalidpensioner. Deras andel var 5 procent av samtliga utbetalda arbetspensioner. Med åtgärderna i syfte att hantera risken för arbetsoförmåga försöker man minska antalet begynnande invalidpensioner och på detta sätt inverka på finansieringen av och den ekonomiska hållbarheten för hela pensionssystemet.

En bibehållen arbets- och funktionsförmåga ligger också alltid i arbetstagarens och företagarens eget intresse. Det syns också i den framtida pensionen, eftersom invalidpensionerna blir mindre än ålderspensionerna.

Reglering och tillsyn bakom verksamheten

För arbetspensionsbolagens och Kevas del regleras åtgärderna i syfte att hantera risken för arbetsoförmåga genom anvisningar eller bestämmelser i lag.

Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter och anvisningar för arbetspensionsbolagen som reglerar åtgärderna för hantering av risken för arbetsoförmåga (Föreskrifter och anvisningar 1/2016, Hantering av risken för arbetsoförmåga: Arbetspensionsförsäkringsbolag). Finansinspektionen har därtill preciserat sina anvisningar med en promemoria publicerad 2019: Työkyvyttömyysriskin hallinta työeläkevakuutusyhtiöissä (på finska).

Anvisningarna gäller åtgärder i syfte att hantera risken för arbetsoförmåga samt rapporteringen av dem. Föreskrifterna innehåller också anvisningar om vilken typ av verksamhet som t.ex. kan anses höra till hanteringen av risken för arbetsoförmåga.

Finansinspektionen övervakar arbetspensionsbolagens åtgärder för hantering av risken för arbetsoförmåga. Arbetspensionsbolagen lämnar varje månad till Finansinspektionen in rapporter om nya samarbetsavtal som ingåtts med kundorganisationerna inom ramen för åtgärderna för hantering av risken för arbetsoförmåga. Finansinspektionen kan vid behov också genomföra kontroller av verksamheten.

I den lagstiftning som gäller Kevas verksamhet ingår i sin tur bestämmelser i anslutning till hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Enligt lagen omfattar Kevas lagstadgade uppgifter också verksamhet i syfte att minska risken för arbetsoförmåga bland anställda inom kommunsektorn, staten och evangelisk-lutherska kyrkan.

Enligt motiveringarna i lagen ansluter sig uppgifterna till utveckling av arbetet och arbetsplatsen samt åtgärder som stöder de anställdas arbetsförmåga. Keva ska följa upp verkningsfullheten i de tjänster som ordnas för att minska arbetsoförmåga och i sin styrelse behandla de principer enligt vilka åtgärder i syfte att förebygga arbetsoförmåga inriktas och erbjuds kunderna.

Keva ska årligen till justitieministeriet, som utövar tillsyn över verksamheten, överlämna en berättelse över tjänsterna i anslutning till reduceringen av risken för arbetsoförmåga och utvecklingen av ledning av arbetsförmågan.

Åtgärder för hantering av risken för arbetsoförmåga hos olika aktörer

Arbetspensionsförsäkrarna inom den privata och offentliga sektorn utövar båda verksamhet i anslutning till hanteringen av risken för arbetsoförmåga. Definitionen av verksamheten och verksamhetens innehåll varierar i viss mån.

Arbetspensionsbolagen

Arbetspensionsbolagen kan vidta åtgärder i anslutning till hanteringen av risken för arbetsoförmåga endast som en del av försäkringsrörelsen i form av riskhantering, eftersom bolagens verksamhet har begränsats till att bedriva arbetspensionsförsäkring. Hanteringen av risken för arbetsoförmåga har inte definierats eller separat fastställts som en uppgift för arbetspensionsbolagen.

Enligt Finansinspektionens anvisningar ska arbetspensionsbolagens verksamhet som avser att minska risken för arbetsoförmåga vara riskbunden. Det innebär exempelvis bedömning av med vilka åtgärder den risk för arbetsoförmåga som är på arbetspensionsbolagets ansvar kan reduceras så effektivt som möjligt.

Utgångspunkten för en riskbunden hantering av risken för arbetsoförmåga är enligt Finansinspektionens anvisningar den riskbedömning som görs utifrån arbetspensionsbolagets totala försäkringsstock och inriktningen av åtgärderna utifrån denna bedömning. Åtgärderna för hantering av risken för arbetsoförmåga måste inriktas så att den totala risken för arbetsoförmåga som är på bolagets eget ansvar minskar så effektivt som möjligt.

Arbetspensionsbolaget ger de kunder som valts utifrån riskkartläggningen rådgivning och upplysning i ärenden i anslutning till risken för arbetsoförmåga. Arbetspensionsbolaget hjälper kundorganisationerna att förstå vilka faktorer som medför risk för arbetsoförmåga samt de orsaker som ligger bakom arbetsoförmågan. Man kan också tillsammans med kunden dryfta olika metoder för att minska risken för arbetsoförmåga.

De egentliga åtgärderna i syfte att minska risken för arbetsoförmåga genomförs av kundorganisationen själv eller i samarbete med en utomstående serviceproducent. Arbetspensionsbolaget kan erbjuda finansiellt stöd för detta, men bolaget kan inte genomföra åtgärder som minskar risken för arbetsoförmåga för kundens räkning.

Keva

I lagen om Keva, som är en offentligrättslig pensionsanstalt inom den offentliga sektorn, definieras att Keva har till uppgift att sköta åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för kundorganisationernas personal.

I praktiken erbjuder Keva sina arbetsgivarkunder tjänster i syfte att minska risker för arbetsförmågan i form av digitala tjänster samt tjänster i form av nätverk och experttjänster. För kommunsektorn och kyrkan erbjuds också konkurrensutsatt arbetslivsutvecklingsfinansiering. Tjänsterna inverkar förebyggande och indirekt på arbetstagarnas risk att bli arbetsoförmögna. Med hjälp av tjänsterna kan arbetsgivarkunderna också bedöma risken för sina anställda att drabbas av arbetsoförmåga. Tjänsterna erbjuds likvärdigt alla arbetsgivarkunder.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA ordnar för sina försäkrade olika utbildnings- och friskvårdsevenemang i anslutning till stödjandet av arbetsförmågan.

Sjömanspensionskassan

Sjömanspensionskassan stöder sjöfararnas arbetsförmåga genom att ordna seminarier och utbildningstillfällen för olika intressentgrupper inom sjöfart. Sjömanspensionskassan strävar efter att minska risken för arbetsoförmåga bland sjöfarare genom att erbjuda arbetsgivarrederierna och sjöfararna mångsidiga tjänster och utbildning som främjar arbetsförmågan. Dessutom deltar Sjömanspensionskassan i och finansierar olika forsknings-, utrednings- och utvecklingsprojekt som främjar de anställdas arbetshälsa inom sjöfarten.

Verksamheten finansieras som en del av arbetspensionsavgifterna

Kostnaderna för åtgärderna för hantering av risken för arbetsoförmåga finansieras med arbetspensionsavgifterna. I den arbetspensionsavgift som arbetspensionsbolagen tar ut finns en egen, separat andel för hantering av risken för arbetsoförmåga. Inom kommunsektorn, hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan fastställs arbetspensionsavgiften på annat sätt, och därför ingår i deras avgifter inte någon separat andel för hantering av risken för arbetsoförmåga.

Finansieringen av åtgärder för hantering av risken för arbetsoförmåga i arbetspensionsbolagen

Den arbetspensionsavgift som samlas in inom den privata sektorn består av olika delar. En är den s.k. delen för hantering av risken för arbetsoförmåga, som är avsedd för finansiering av arbetspensionsbolagets åtgärder för hanteringen av risken för arbetsoförmåga.

De serviceavtal som arbetspensionsbolaget ingår och de köptjänster från tredje part som stöder hanteringen av risken för arbetsoförmåga finansieras med de avgifter som inflyter från avgiftsdelen för hantering av risken för arbetsoförmåga. Arbetspensionsbolagets egna personalkostnader som uppkommer av hantering av risken för arbetsoförmåga kan finansieras antingen med avgiftsdelen för hantering av risken för arbetsoförmåga eller med arbetspensionsavgiftens omkostnadsdel. Omkostnadsdelen som kan användas för egna personalkostnader får emellertid inte vara väsentligt större än den del som tas ut för hanteringen av risken för arbetsoförmåga.

Utöver den finansiering som arbetspensionsbolagen erbjuder ska också kundorganisationerna själva delta i finansieringen av åtgärderna för hantering av risken för arbetsoförmåga. Enligt Finansinspektionens rekommendation ska kundorganisationens egen finansieringsandel vara minst lika stor som den finansiering som arbetspensionsbolaget erbjuder.

Hantering av risken för arbetsoförmåga är inte rehabilitering

Vid sidan av åtgärderna för hantering av risken för arbetsoförmåga ordnar arbetspensionsförsäkrarna också yrkesinriktad rehabilitering, dvs. arbetspensionsrehabilitering. Båda är inriktade på att upprätthålla och förbättra arbetsförmågan, men de är till sin utgångspunkt och sina målgrupper av olika typ och de sätts in i olika skeden.

Åtgärder för hantering av risken för arbetsoförmåga vidtas på arbetsplatserna när det ännu inte uppstått några problem. Dessutom gäller verksamheten i regel alla anställda i företaget.

Yrkesinriktad rehabilitering eller arbetspensionsrehabilitering är i sin tur en individuell service för att stödja fortsatt arbete eller återgång till arbetet för en enskild individ i det skedet när arbetsförmågan redan är nedsatt och arbetstagaren löper risk att bli invalidpensionerad. Yrkesinriktad rehabilitering kan exempelvis bestå av rådgivning, arbetsprövning, arbetsträning eller utbildning.

Enligt arbetspensionslagstiftningen ska arbetspensionsförsäkraren säkerställa att arbetstagarens möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering har kartlagts innan bolaget fattar beslut om invalidpension.

Relaterade sidor