Gå till innehållet

Solvensstatistik

Finansinspektionen publicerar varje kvartal uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens inom den privata sektorn. Utgående från dessa uppgifter uppdaterar vi våra statistikdiagram om solvensen för såväl arbetspensionsbolagen som pensionsstiftelserna och pensionskassorna. Dessutom sammanställer vi utifrån bokslutsuppgifterna tidsserier över arbetspensionsbolagens solvensutveckling.

Utvecklingen av solvensnivån och solvensställningen

* Sättet för beräkning av solvensnivån har förändrats under årens lopp. Före 2013 beräknades solvensnivån genom att verksamhetskapitalet dividerades med ansvarsskulden. Åren 2013–2016 beräknades solvensnivån genom att solvenskapitalet dividerades med ansvarsskulden. Från och med 2017 har solvensnivån beräknats genom att pensionstillgångarna divideras med ansvarsskulden.

I tidsserierna har också uppgifterna för tiden före 2017 uppgetts med användning av det nuvarande beräkningssättet.

Av diagrammen framgår arbetspensionsförsäkrarnas solvensnivå, dvs. andelen för de pensionstillgångar som aktören förvaltar av ansvarsskulden (staplar) och solvensställningen, som beskriver solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen (koefficient).

Det största svackan i solvensnivån inföll 2008, då inverkan av den globala finanskrisen som börjat året innan var som störst på pensionstillgångarna. Den kraftiga nedgången i investeringarnas förmögenhetsvärden ledde också till att arbetspensionstillgångarnas marknadsvärde minskade.

Eftersom det förelåg risk för att man skulle bli tvungen att realisera arbetspensionsförsäkrarnas placeringstillgångar med förlust för att minska risken och höja solvensen, ändrades bestämmelserna om placeringsverksamheten och solvensen tillfälligt. Således stöddes arbetspensionsförsäkrarnas solvens 2008 med en överföring från likviditetsbufferten för ofonderade pensioner, dvs. utjämningsansvaret. Överföringen gällde fram till utgången av 2012.

Tidsserier över arbetspensionsbolagens solvens

Nedan har vi sammanställt bolagsspecifika tidserier i anslutning till arbetspensionsbolagens solvens baserade på bokslutsuppgifterna. Vi uppdaterar diagrammen årligen i juni efter att föregående ås fastställda bokslutsuppgifter har publicerats.

* Sättet för beräkning av solvensnivån har förändrats under årens lopp. Före 2013 beräknades solvensnivån genom att verksamhetskapitalet dividerades med ansvarsskulden. Åren 2013–2016 beräknades solvensnivån genom att solvenskapitalet dividerades med ansvarsskulden. Från och med 2017 har solvensnivån beräknats genom att pensionstillgångarna divideras med ansvarsskulden.

I diagrammet har också uppgifterna för tiden före 2017 uppgetts med användning av det nuvarande beräkningssättet.

I diagrammet ovan beskrivs per arbetspensionsbolag de olika aktörernas solvensnivå, dvs. pensionstillgångarna i procent av ansvarsskulden sedan 2005. Också i detta diagram syns inverkan av de globala finanskriserna åren 2008 och 2011. Dessutom noterades 2018 på placeringsmarknaden ett ovanligt kraftigt kursras, som syns som en svacka i solvensnivån.

Det andra diagrammet visar arbetspensionsbolagens solvensställning, dvs. solvenskapitalet i förhållande till solvensgränsen. Också i denna tidsserie syns inverkan av finanskrisen 2008 och den visstidslag som stiftades med anledning av den.

Tidsserier som pdf-fil

Tidsserierna nedan i anslutning till arbetspensionsbolagens solvens kan också laddas ner som pdf-fil:

Relaterade sidor