Gå till innehållet

Statistik

Vi producerar i vår egen verksamhet olika statistiker som vi publicerar på våra webbsidor. På denna sida har vi samlat genvägar till all statistik som finns på vår webbplats.

Statistiken visas utöver som diagram också i form PowerPoint- eller pdf-filer som kan laddas ner. Statistiken får delas för eget bruk, förutsatt att materialkällan anges på lämpligt sätt. En del av statistiken baserar sig på uppgifter som vi sammanställt tillsammans med Pensionsskyddscentralen eller på källmaterial som publicerats av andra aktörer.

Statistik i anslutning till placeringen av pensionsmedlen

Beloppet av pensionstillgångarna

Arbetspensionsförsäkrarna publicerar fyra gånger om året uppgifter om resultatet av sin placeringsverksamhet. När vi samlat uppgifterna för alla aktörer, lägger vi på vår webbplats ut en sammanställning av beloppet av arbetspensionstillgångarna och avkastningen på dem samt placeringarnas fördelning. Vi uppdaterar uppgifterna i mars, maj, september och november.

Utvecklingen av pensionstillgångarna

Utöver en översikt varje kvartal för vi statistik över arbetspensionsmedlens utveckling med början 1997.

Vi uppdaterar ett s.k. basdiagram med de viktigaste uppgifterna som beskriver pensionstillgångarnas utveckling varje kvartal utgående från arbetspensionsförsäkrarnas delårsrapporter om placeringsverksamheten. Likaså uppdaterar vi varje kvartal statistik över arbetspensionsförsäkrarnas placeringslån samt nya placeringslån och ArPL-återlån.

Varje år i mars uppdaterar vi diagrammen över pensionstillgångarnas utveckling efter ämnesområde som beskriver fördelningen enligt grupp av pensionssammanslutningar, region och tillgångsslag.

Tidsserier över pensionstillgångarna

Vi uppdaterar årligen i mars tidsserier över arbetspensionsmedlens andel av bruttonationalprodukten samt fördelningen av arbetspensionsbolagens placeringar från år 1980.

Tidsserier över börsinnehav

Vi har sammanställt diagram över arbetspensionsförsäkrarnas finländska börsinnehav sedan år 2004. De beskriver hela arbetspensionssektorns och arbetspensionsbolagens innehav av finländska noterade aktier samt deras andel av marknadsvärdet på Helsingforsbörsen. Vi uppdaterar diagrammen över börsinnehaven årligen i mars.

Avkastningen på placeringarna

Fonderingen och placeringen av arbetspensionstillgångarna genererar för pensionssystemet placeringsintäkter, som används för att finansiera de arbetspensioner som betalas ut. Vi publicerar på våra sidor samlat arbetspensionsförsäkringarnas genomsnittliga årsavkastning under olika perioder. Vi uppdaterar uppgifterna två gånger om året med avseende på halvårsavkastningen för januari–juni (uppdateras i augusti) och helårsavkastningen för kalenderåret (uppdateras i mars).

Tidsserier över avkastningen på placeringarna

Vi publicerar diagram över avkastningen på arbetspensionsplaceringarna på lång sikt för den privata och den offentliga sektorn. Vi uppdaterar diagrammen årligen i mars.

Avkastning per placeringsslag

För arbetspensionsbolagens del är det möjligt att beskriva den gruppspecifika, genomsnittliga avkastningen på placeringarna för långa tidsperioder med en mer ingående indelning av placeringskategorierna. Vi publicerar bolagens nominella genomsnittliga avkastning på helhetsnivå och enligt huvudsakliga placeringskategorier (ränteplaceringar, aktieplaceringar, fastighetsplaceringar och övriga placeringar) årligen i mars.

Delårsuppgifter för placeringarnas fördelning och avkastning

De sex största arbetspensionsförsäkrarna (fyra arbetspensionsbolag, Keva och Statens pensionsfond) publicerar fyra gånger om året delårsrapporter över sin placeringsverksamhet där de redogör för fördelningen av placeringarna och avkastningen för respektive kvartal. Utifrån dessa delårsrapporter uppdaterar vi delårsuppgifterna för varje arbetspensionsförsäkrare (s.k. avkastning-risktabeller) på vår webbplats.

Vi börjar uppdatera tabellerna när de två första aktörerna har publicerat sina egna uppgifter. Därefter gör vi uppdateringarna vartefter som nya resultatuppgifter publiceras. Uppdateringarna görs huvudsakligen i februari–mars, april, augusti och oktober.

Beräkning av aktieavkastningen

För arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn ingår som en egen del i ansvarsskulden det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret (ALF), med vilket arbetspensionsförsäkrarna gemensamt bär en del av den risk som härrör från fluktuationerna i aktieavkastningen. Beroende på den realiserade aktieavkastningen antingen ökas eller minskas denna del av ansvarsskulden med en s.k. aktieavkastningskoefficient, som fastställs av Pensionsskyddscentralen. I aktieavkastningskoefficienten beaktas aktieindexens viktkoefficienter och poängtal, som vi uppdaterar på vår webbplats.

Uppdateringarna görs varje kvartal i februari, maj, augusti och november.

Uppgifter om placeringstillgångarna och delårsuppgifterna också i statistikdatabasen

Uppgifter om fördelningen av arbetspensionsförsäkrarnas placeringstillgångar samt delårsuppgifterna om placeringarnas fördelning och avkastning för de största aktörerna finns också i vår separata statistikdatabas. Med hjälp av databasen är det enkelt att ta fram och vidareutnyttja informationen.

Statistik i anslutning till arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet

Bokslutsuppgifter

Vi publicerar årligen i samarbete med Pensionsskyddscentralen en sammanfattning av arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter. Uppgifterna publiceras som en separat bilaga till Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension, som utkommer årligen i början av juni. Vi publicerar nyckeltalen i bilagan samt den egentliga publikationen i pdf-format också på vår egen webbplats.

Arbetspensionsförsäkrarnas marknadsandelar

Vi gör årligen utifrån arbetspensionsförsäkrarnas bokslutssiffror upp en sammanställning av uppgifterna om aktörernas marknadsandelar både på årsnivå och som tidsserie. I sammanställningen beskriver vi andelarna av premieinkomsten och pensionsutgiften efter arbetspensionsförsäkrare samt arbetspensionsbolagens andelar av ArPL- och FöPL-premieinkomsten och de försäkrade.

Vi uppdaterar uppgifterna om marknadsandelar alltid i juni efter att bokslutsuppgifterna publicerats.

Arbetspensionsförsäkrarnas IT-kostnader

Utifrån arbetspensionsförsäkrarnas bokslutsuppgifter sammanställer vi en sammanfattning av aktörernas kostnader för informationssystem. En ny sammanfattning publiceras alltid i juni och vi lägger också ut ett pressmeddelande (på finska) om dessa kostnader på vår webbplats.

Överföringsrörelsen mellan arbetspensionsbolagen

Arbetspensionsbolagen konkurrerar sinsemellan om kunderna inom den privata sektorn, dvs. företagen. Arbetstagarföretagen och företagarna kan teckna arbetspensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag efter eget val. Om de vill kan de också flytta över sin arbetspensionsförsäkring till ett annat bolag. Konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen och överföringen av försäkringarna från ett bolag till ett annat kan åskådliggöras med den s.k. överföringsstatistiken.

Utifrån de uppgifter som vi fått av arbetspensionsbolagen sammanställer vi statistik över överföringstrafiken fyra gånger om året: i januari, april, juli och oktober.

Statistik i anslutning till finansieringen av arbetspensionerna

Fördelningen av fonderna på olika åldersklasser

Inom den privata sektorn fonderas en del av de arbetspensionsavgifter som samlas in årligen och placeras för framtida pensioner. I fonderna finns tillgångar som tillhör alla de åldersklasser som arbetar nu och som arbetat i det förgångna.

Eftersom fonderingen inom den privata sektorn hänför sig till enskilda arbetstagare, kan fördelningen av de fonderade medlen på olika åldersklasser också beräknas. Vi har beräknat fördelningen enligt åldersklass senast för 2018. Vi har också gjort upp en prognos för fondernas fördelning enligt åldersklass för åren 2020–2080.

Penningflödena kring arbetspensionerna

Merparten av de arbetspensionsavgifter som årligen samlas in används för att betala löpande arbetspensioner. En del av de avgifter som samlas in inom den privata sektorn fonderas emellertid och placeras för framtida pensioner. På motsvarande sätt finansieras en del av de arbetspensioner som årligen betalas ut med tidigare fonderade tillgångar och avkastningen på dem.

Vi uppdaterar de diagram som beskriver penningflödena kring arbetspensionerna årligen utgående från bokslutsuppgifterna. De preliminära diagrammen publiceras i mars, de slutliga i juni.

Ansvarsskuldens utveckling

De delar av pensionen som fonderats för arbetstagarna inom den privata sektorn bildar arbetspensionsförsäkrarnas ansvarsskuld för framtida pensionstagare. Vi gör upp statistik över ansvarsskuldens utveckling och uppdaterar de diagram som hänför sig till ansvarsskulden en gång om året i oktober–november.

Solvensstatistik

Solvensreglerna som gäller arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn ställer vissa ramvillkor för placeringen av arbetspensionsmedlen. Arbetspensionsförsäkrarna ska ha ett tillräckligt s.k. solvenskapital för att kunna fullgöra sina åtaganden i anslutning till pensionsförsäkringsverksamheten även om en del av de risker som hänför sig till försäkringsverksamheten skulle realiseras. Utöver solvenskapitalet är solvensställningen och solvensnivån viktiga nyckeltal med tanke på solvensregleringen.

Finansinspektionen publicerar varje kvartal uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas solvens inom den privata sektorn. Utifrån dessa uppgifter uppdaterar vi våra statistikdiagram om solvensen för såväl arbetspensionsbolagen som pensionsstiftelserna och pensionskassorna. Uppdateringarna görs i regel i mars, maj–juni, september och november.

Dessutom sammanställer vi utifrån bokslutsuppgifterna tidsserier om utvecklingen av arbetspensionsbolagens solvens. Dessa diagram uppdateras årligen i juni.