Gå till innehållet

Vägt index och regionvikter

Det vägda indexet, dvs. ALF-indexet förutser förändringen i det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Viktkoefficienterna för de olika regionerna för beräkningen av ALF-indexet beräknas enligt följande.

Innehållet på denna sida

Vägt index

Det vägda indexet, dvs. ALF-indexet förutser förändringen i det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Indexavkastningen för samtliga regioner beräknas inklusive utdelningsavkastning.

Index i valuta omvandlas till avkastning i euro med användning av Europeiska centralbankens valutakurs, varvid den avkastning som härrör från valutaeffekten ingår i avkastningsprocenten för det framåtblickande indexet. Samma valutakurs används också vid beräkningen av den realiserade aktieavkastningen. Således beräknas den realiserade och den förväntade avkastningen enligt samma beräkningsmetod.

Vid beräkningen av den framåtblickande indexförändringen används nedan beskrivna regionfördelning och motsvarande aktieindex.

RegionIndextypIndexets namnIndexets ”bloomberg ticker”
1. FinlandportföljavkastningsindexOMX Helsinki CAPHEXYP
2. Europaavkastningsindex, USDMSCI EuropeGDDUE15
3. USAavkastningsindex, USDS&P500SPTR
4. Japanavkastningsindex, JPYTopixTPXDDVD

Vägt index till och med slutet av år 2015

Indexet bildades genom att man viktar fyra regionspecifika aktieindex. Vid beräkningen av den framåtblickande indexförändringen användes nedan beskrivna regionfördelning och motsvarande aktieindex.

RegionIndextypIndexets namIndexets ”bloomberg ticker”
1. FinlandportföljavkastningsindexOMX Helsinki CAPHEXYP
2. EuropaprisindexMSCI EuropeMSDLE15
3. USAprisindex, USDS&P500SPX
4. Japanprisindex, JPYTopixTPX

Placeringarna i region ”Europa” avser placeringar i euroländerna samt Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Schweiz. Poängtalet för respektive index är dagens slutvärde (observera tidsskillnaderna mellan regionerna).

Förändringsprocenten

för det framåtblickande indexet som beräknas mellan tidpunkterna t0 och t1 erhålls med en formel

där viktkoefficienten för region i (numrering ovan)

anges i procentenheter och fastställts utifrån placeringarnas allokeringsuppgifter enligt tidpunkten t* (se nedan). Et,i är poängtalet för aktieindexet för region i vid tidpunkten t.

I praktiken är de nyaste viktkoefficienterna i uppgifterna från en tidpunkt som senast är starttidpunkten för den period som beräknas, dvs. uttryckt med ovannämnda beteckningar

Detta följer av att den realiserade avkastningen på de noterade aktierna för kvartalet erhålls ungefär samtidigt som viktkoefficienterna för slutet av kvartalet. Därför är det t.ex. vid beräkningen av avkastningen för ett kvartal inte möjligt eller nödvändigt att använda medeltalen för viktkoefficienterna vid kvartalets början och slut eller andra kombinationer.

Regionvikter

Viktkoefficienterna för de olika regionerna för beräkningen av ALF-indexet beräknas enligt följande.

betecknar beloppet av pensionsanstaltens j noterade aktieplaceringar som hänför sig till region i vid tidpunkten t* och

det sammanlagda beloppet av pensionsanstaltens j samtliga noterade aktieplaceringar som hänför sig till regionerna 1–4 vid tidpunkten t*.

Pensionsanstaltens j viktkoefficient är då:

Regionernas viktkoefficienter i procent

beräknas slutligen med formeln

Relaterade sidor