Gå till innehållet

Konkurrensen inom arbetspensionssektorn

Arbetsgivarna och företagarna inom den privata sektorn har möjlighet att välja hur de ordnar arbetspensionsförsäkringen för sina anställda eller sig själva. Ett företag kan i den utsträckning det är möjligt grunda en egen pensionsstiftelse eller pensionskassa, ansluta sig som medlem till en redan verksam pensionskassa inom samma bransch eller bli kund hos ett arbetspensionsbolag efter eget val. För företagare är de två senare sätten tillgängliga. Arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn konkurrerar sålunda sinsemellan om kunderna.

Lagstiftningen både begränsar konkurrensen och förutsätter samarbete

Eftersom arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn konkurrerar om kunderna, omfattas de i regel av konkurrenslagstiftningen. Konkurrenslagstiftningen tryggar en sund och fungerande ekonomisk konkurrens utan skadliga konkurrensbegränsningar.

Samtidigt tillåter arbetspensionslagstiftningen försäkrarna nödvändigt samarbete med tanke på den sociala tryggheten. Enligt arbetspensionslagstiftningen ska arbetspensionsförsäkrarna samarbeta

  • vid beredningen av försäkringsvillkor och beräkningsgrunder
  • vid sammanställningen av statistik
  • i övriga ärenden i anslutning till verkställandet och utvecklingen av arbetspensionslagarna.

Konkurrensen får emellertid inte begränsas mer än vad skötseln av de i arbetspensionslagstiftningen stadgade uppgifterna förutsätter. Både Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Finansinspektionen har intagit en samordnande tolkningslinje gällande konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen, som tillåter för den sociala tryggheten nödvändigt samarbete och begränsad konkurrens men samtidigt betonar konkurrensens betydelse för en effektiv och decentraliserad verksamhet när det faller sig lämpligt med tanke på verksamhetens karaktär av social trygghet. Enligt Finansinspektionens syn följer av den samordnade tolkningslinjen att de konkurrensrättsliga kraven i det nuvarande arbetspensionssystemet är underordnade i förhållande till kraven i den sociala tryggheten.

Konkurrenslagstiftningen förbjuder näringsidkare inom samma bransch att avslöja information som kan jämställas med affärshemligheter för konkurrenter. Arbetspensionsförsäkrarna ska sålunda beakta detta vid genomförandet av det samarbete som arbetspensionslagstiftningen förpliktar till.

Konkurrensmöjligheterna är begränsade

Eftersom arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet är lagstadgat och strikt reglerat, har aktörerna begränsade möjligheter till inbördes konkurrens. Produkten, dvs. pensionsförmånen är densamma hos alla arbetspensionsförsäkrare och den baserar sig på lagstiftningen. Det är således inte möjligt att konkurrera med den, utan arbetspensionsskyddet är till sitt innehåll lika för alla arbetstagare och företagare, oavsett hur pensionsskyddet har ordnats.

Konkurrensen mellan aktörerna får aldrig äventyra arbetspensionssystemets grundläggande syfte — att trygga arbetspensionerna.

Arbetspensionsförsäkrarna konkurrerar exempelvis med kundbetjäningens kvalitet och olika servicelösningar och riktar sig till såväl kundföretag som försäkrade. Dessutom kan en del specialisera sig på arbetspensionsförsäkring för vissa branscher, varvid de kan erbjuda sina kunder specialkompetens.

Konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen och pensionsstiftelserna/pensionskassorna gäller arbetspensionsavgiften. Även om den genomsnittliga arbetspensionsavgiften är lika stor hos alla aktörer, är avgiften i praktiken beroende av om arbetspensionsförsäkringen har ordnats i ett arbetspensionsbolag eller i en pensionsstiftelse eller pensionskassa.

Arbetspensionsförsäkrarens inverkan på arbetsgivarens arbetspensionsavgift

Den genomsnittliga nivån på arbetspensionsavgiften inom den privata sektorn fastställs av arbetsmarknadens centralorganisationer. En del av avgiften uppbärs av arbetstagaren medan arbetsgivaren ansvarar för den resterande delen. Avgifterna för enskilda arbetsgivare kan emellertid variera, beroende på om arbetsgivaren har tecknat arbetspensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag eller i en pensionsstiftelse eller pensionskassa.

Det kan förekomma skillnader i arbetspensionsavgiften mellan olika arbetspensionsbolag. Från och med 2023 fastställs den omkostnadsdel som ingår i arbetspensionsavgiften och som är avsedd för arbetspensionsbolagens verksamhetskostnader separat för varje bolag. Det inverkar på den totala avgift som bolaget tar ut.

Dessutom kan arbetspensionsbolagens kundföretag få rabatt på arbetspensionsavgiften genom bolagsspecifika kundåterbäringar. Kundåterbäringarna är det överskott som delas ut till arbetspensionsbolagens kunder och som inflyter från placeringsverksamheten. I vårt faktapaket om arbetspensionsbolagens kundåterbäringar (på finska) redogör vi mer ingående för kundåterbäringarna, hur de bildas och fördelningsgrunderna för dem.

Den arbetsgivare som grundat en pensionsstiftelse eller de arbetsgivare som bildat en pensionskassa fastställer tillsammans arbetspensionsavgiftens storlek enligt pensionsstiftelsens eller pensionskassans kostnader. Arbetsgivarnas avgift dimensioneras så att den tillsammans med placeringsintäkterna täcker kassans eller stiftelsens utgifter. Om stiftelsens eller kassans finansiella situation och solvens är på tillräckligt god nivå, kan arbetspensionsavgiften under året sänkas eller också helt utebli. På motsvarande sätt kan avgiften också vara högre, om stiftelsens eller kassans finansiella situation kräver det.

Målet med konkurrensen är att effektivisera verkställigheten

Målet med konkurrensen mellan arbetspensionsförsäkrarna är att effektivisera verkställigheten inom branschen samt att förbättra servicen och intäkterna av placeringsverksamheten. Tack vare den avkastning som erhålls på placeringstillgångarna kan arbetspensionsavgiften hållas på en lägre nivå än vad den skulle vara på basis av pensionsutgiften. Då det finns fler aktörer, är placeringsverksamheten inte enbart beroende av en marknadssyn. På detta sätt kan placeringsriskerna hanteras bättre.

De fördelar som konkurrensen innebär gynnar såväl försäkringstagarna, dvs. arbetsgivarna och företagarna, som de försäkrade, dvs. arbetstagarna.

Överföringsrörelsen åskådliggör konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen

Konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen kan åskådliggöras med den s.k. överföringsstatistiken. Arbetspensionsbolagens kunder, dvs. arbetsgivarna och företagarna kan flytta över sina arbetspensionsförsäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat under förutsättning att försäkringen före överföringen varit minst ett år i samma bolag.

Överföringar kan göras mellan arbetspensionsbolagen fyra gånger per kalenderår. Vi publicerar statistik över överföringsrörelsen alltid efter respektive överföringsomgång på vår webbplats på sidan Överföringsrörelse mellan arbetspensionsbolagen.

Relaterade sidor