Gå till innehållet

Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter

Vi publicerar årligen i samarbete med Pensionsskyddscentralen en sammanfattning av arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter. Uppgifterna publiceras som en separat bilaga till Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension, som utkommer årligen i början av juni. Uppgifterna finns också i vår statistikdatabas.

Bokslutsuppgifterna innehåller vissa nyckeltal från alla arbetspensionsförsäkrare och för arbetspensionsbolagens del också mer omfattande bokslutssiffror. Dessutom innehåller bilagan analyser av experter inom arbetspensionssektorn och eventuella intervjuer om aktuella teman.

På denna sida har vi sammanställt de viktigaste nyckeltalen för hela branschen. I bokslutsbilagan eller vår statistikdatabas hittar du mer omfattande siffror för arbetspensionsbolagen. Databasen innehåller både uppgifter för branschen som helhet och bolagsspecifika uppgifter från och med år 2007.

Bokslutsuppgifter 2022

Siffrorna täcker hela branschen, förutom solvenssiffrorna som gäller bara arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn.

Arbetspensionsanstalternas nyckeltal

 • Försäkrade (antal) 2,7 miljoner.
 • Pensionstagare (antal) 1,9 miljoner.
 • Lönesumma/arbetsinkomst 102,4 miljarder euro.

Inkomster

 • Premieinkomst 25,7 miljarder euro (utan den andel som bekostas ur statsbudgeten).
 • Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde -13,3 miljarder / -5,9 procent.
 • Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen -4,3 miljarder euro.

Kostnader

 • Utbetalda pensioner 30,6 miljarder euro.
 • Totala driftskostnader (exklusive placeringsverksamhetens kostnader) 454,7 miljoner euro.

Tillgångar

 • Pensionstillgångar cirka 242,4 miljarder euro.
 • Placeringar enligt verkligt värde 239 miljarder euro.

Solvens

Solvens gäller bara arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn.

 • Solvenskapital sammanlagt 33,0 miljarder euro.
 • Solvensgräns 19,3 miljarder euro.
 • Solvenskapital/solvensgräns 1,7.
 • Solvensgrad 127,3 procent.

Mer ingående uppgifter finns i vidstående bokslutsbilaga eller i statistikdatabasen:

Utifrån bokslutsuppgifterna gör vi också årligen en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas marknadsandelar både på årsnivå och som tidsserie. Dessa finns på vår sida Arbetspensionsförsäkrarnas marknadsandelar.

Bokslutssiffror för tidigare år

Du hittar bokslutsuppgifterna från och med år 2007 i vår statistikdatabas. Uppgifterna är indelade på samma sätt som i den tryckta bilagan, dvs. nyckeltalen för hela branschen och arbetspensionsbolagens mer omfattande bokslutsuppgifter kan granskas var för sig. Du kan välja ut sifferuppgifter efter eget val, sammanställa tidsserier eller göra upp olika diagram antingen direkt med verktygen i databasen eller med hjälp av Excel.

Bokslutsbilagorna som publicerats i samband med tidskriften Arbetspension från och med år 2006 finns nedan:

Relaterade sidor