Gå till innehållet

Penningflödena kring arbetspensionerna

Merparten av de arbetspensionsavgifter som årligen samlas in används för att betala löpande pensioner. Arbetspensionssystemet inom den privata sektorn är dock partiellt fonderande, vilket innebär att en del av de arbetspensionsavgifter som tas ut under respektive år fonderas och placeras för framtida pensioner.

Följande bilder visar hur arbetspensionerna cirkulerar. Eftersom fonderingsprinciperna inom den privata och den offentliga sektorn avviker från varandra, beskrivs deras penningflöden var för sig. Siffrorna gäller arbetspensionerna år 2023 och är för närvarande preliminära.

Arbetspensionspengarna i omlopp inom den privata sektorn år 2023, md euro (preliminära)

Penningflödea kring arbetspensionerna inom den privata sektorn år 2023, preliminära siffror.

Insamlade avgifter

År 2023 insamlades inom den privata sektorn i arbetspensionsavgifter och stats andelar enligt preliminära uppgifter sammanlagt 20,8 miljarder euro. I denna summa ingick såväl

  • arbetsgivarnas som arbetstagarnas arbetspensionsavgifter
  • företagarnas arbetspensionsavgifter
  • statens andel av företagarnas, lantbruksföretagarnas och sjöfararens pensioner
  • Sysselsättningsfondens andel, som används till att täcka pensioner som tjänats in på basis av perioder med inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

Merparten av de avgifter som samlats in, 17,2 miljarder euro, gick direkt till de arbetspensioner som betalades ut år 2023.

Av de insamlade avgifterna överfördes 3,2 miljarder euro till fonder. Om den fonderade andelen jämförs i förhållande till de arbetspensionsavgifter som tagits ut av arbetsgivarna och arbetstagarna (sammanlagt 17,8 miljarder euro), utgör den fonderade andelen något mindre än en femte del.

En liten del av de avgifter som samlats in, 0,4 miljarder euro gick till arbetspensionsförsäkrarnas omkostnader. Med denna andel täcks bland annat kostnaderna för beräkning och beviljande av arbetspensioner samt alla omkostnader för arbetsförsäkrarna inom den privata sektorn.

Förändring i placeringstillgångarna

Antalet tillgångarna påverkas av både placeringsinkomster och användningen av medel för att betala pensioner.

Tillgångarna minskar med det belopp som beloppet av de utbetalda fonderade pensionerna (4,4 miljarder under 2023) överstiger det samtidigt fonderade beloppet av pensionsavgifterna (3,2 miljarder under 2023). Avkastningen på placeringarna inverkar däremot ännu mer på beloppet av placeringstillgångarna. Från placeringarna fås kontant avkastning, dvs. utdelningar, räntor och hyresintäkter. Dessutom förändras placeringarnas värde enligt marknadsläget.

Beloppet av placeringsinkomster inom den privata sektorn var 8,8 miljarder under 2023. Tillgångarna ökade därmed med 7,6 miljarder euro.

Beloppet av arbetspensionsmedlen inom den privata sektorn uppgick i slutet av år 2023 till sammanlagt 158,0 miljarder euro. Här betyder arbetspensionsmedlen de nettoplaceringstillgångarna, som vi också använder i placeringsstatistik.

Utbetalda pensioner

Enligt preliminära uppgifter, utbetalades inom den privata sektorn år 2023 sammanlagt 21,6 miljarder euro i arbetspensioner. För att finansiera dem användes 17,2 miljarder euro av de arbetspensionsavgifter som insamlats samma år och resten, dvs. 4,4 miljarder euro, togs från fonderna.

Sedan år 2013 har arbetspensionsutgifterna inom den privata sektorn överstigit intäkterna som samlats in i form av arbetspensionsavgifter. Skillnaden täcktes med placeringsfonder och deras avkastning. Placeringsverksamheten har således stor betydelse för betalningen av arbetspensionerna och dess betydelse kommer att öka ytterligare under de kommande årtiondena då också arbetspensionsutgifterna ökar.

Arbetspensionspengarna i omlopp inom den offentliga sektorn år 2023, md euro (preliminära)

Penningflödea kring arbetspensionerna inom den offentliga sektorn år 2023, preliminära siffror.

Insamlade avgifter

Inom den offentliga sektorn (kommunen, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, FPA, Finlands Bank) utgjorde arbetspensionsavgifterna och statens andelar enligt preliminära uppgifter sammanlagt 11,2 miljarder euro år 2023. I denna summa ingick såväl

  • arbetsgivarnas som arbetstagarnas arbetspensionsavgifter
  • de arbetspensionsavgifter som uppburits av staten i egenskap av arbetsgivare
  • övrig statsfinansiering
  • Sysselsättningsfondens andel, som används till att täcka pensioner som tjänats in på basis av perioder med inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

Merparten av de avgifter som samlas in, 11,1 miljarder euro, gick direkt till de arbetspensioner som betalades ut inom den offentliga sektorn år 2023.

En liten del av de avgifter som samlats in, 0,1 miljarder euro, gick till arbetspensionsförsäkrarnas omkostnader inom den offentliga sektorn. Med denna andel täcks bland annat kostnaderna för beräkning och beviljande av arbetspensioner samt alla omkostnader för arbetsförsäkrarna inom den offentliga sektorn.

I den offentliga sektorn, inga medel har överförts till fonderna sedan 2017. Tvärtom fonder lossas för att betala pensioner.

Förändring i placeringstillgångarna

Antalet tillgångarna påverkas av både placeringsinkomster och användningen av medel för att betala pensioner.

Tillgångarna minskar med det belopp av de utbetalda pensionerna från fonderna. Avkastningen på placeringarna inverkar däremot ännu mer på beloppet av placeringstillgångarna. Från placeringarna fås kontant avkastning, dvs. utdelningar, räntor och hyresintäkter. Dessutom förändras placeringarnas värde enligt marknadsläget.

Beloppet av placeringsinkomster inom den offentliga sektorn var 6,0 miljarder euro under 2023. Från fonderna togs 1,4 miljarder euro. Tillgångarna ökade därmed med 4,6 miljarder euro.

Arbetspensionsfonderna inom den offentliga sektorn uppgick till 93,0 miljarder euro vid utgången av år 2023.

Utbetalda pensioner

Inom den offentliga sektorn utbetalades enligt preliminära uppgifter sammanlagt 12,5 miljarder euro i arbetspensioner år 2023. Denna summa täcktes till största delen med de avgifter som samlats in samma år, vars andel var 11,1 miljarder euro. 1,4 miljarder euro togs från fonderna.

Sedan år 2017 har arbetspensionsutgifterna inom den offentliga sektorn överstigit intäkterna som samlats in i form av arbetspensionsavgifter. Skillnaden täcktes med placeringsfonder och deras avkastning.

Bilderna som pdf-fil och tidigare år

Bilderna kan också laddas ner med som en bifogad pdf-fil:

Relaterade sidor