Gå till innehållet

Regleringen av placeringsverksamheten

Arbetspensionsförsäkrarna fonderar och placerar en del av de arbetspensionsavgifter som de samlar in. Placeringsverksamheten regleras såväl genom lagstiftning som genom aktörernas egna principer i anslutning till placeringsverksamheten.

Lagen förutsätter lönsamma och trygga placeringar

Arbetspensionsmedlen ska enligt lag placeras på ett lönsamt och betryggande sätt. Denna skyldighet uttrycks litet olika i lagarna om olika arbetspensionsförsäkrare, men huvudregeln är densamma för alla.

Kravet på betryggande förutsätter att placeringarna sprids på tillgångsklasser med olika risk. Därtill ska placeringarna också spridas geografiskt på olika länder och världsdelar. Alla pensionstillgångar kan därför inte placeras enbart i Finland.

På arbetspensionsplaceringarna eftersträvas en så bra avkastning som möjligt i förhållande till risken. Arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn omfattas av solvensregleringen, som begränsar de risker som de tar i sin placeringsverksamhet.

Inom den offentliga sektorn styrs placeringsverksamheten av de beslut som fattas av pensionsförsäkrarnas beslutsorgan.

Aktörens egna rekommendationer och principer styr verksamheten

Utöver lagstiftningen styrs arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet också av varje aktörs egna principer och placeringsstrategier.

Varje arbetspensionsförsäkrare utformar självständigt sin placerings- och ägarpolicy.

Alla arbetspensionsförsäkrare har också sina egna tillvägagångssätt och principer för bedömning och kontroll av placeringarnas ansvarsfullhet. Hållbar placering utgör en viktig del av arbetspensionsförsäkrarnas placeringsverksamhet och varje aktör ansvarar själv för definitionen av riktlinjerna i anslutning till hållbara placeringar.

Beslutsfattandet självständigt och på styrelsens ansvar

Alla arbetspensionsförsäkrare fattar självständigt sina placeringsbeslut. För placeringsbesluten ansvarar i sista hand respektive arbetspensionsförsäkrares styrelse.

Styrelsens uppgift är att besluta om planen för hur arbetspensionstillgångarna ska placeras, dvs. placeringsplanen. Den ställer de överordnade principerna för placeringsverksamheten. Placeringsplanen beskriver exempelvis i vilka tillgångsklasser som placeringarna görs och vilken avkastning som förväntas på dem. Dessutom innehåller planen en uppskattning av riskerna i anslutning till placeringarna.

Arbetspensionsförsäkrarna tillämpar var och en olika placeringsplaner. Placeringsplanen upprättas med hänsyn till den lagstiftning som gäller arbetspensionsförsäkrarna. Arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn måste också beakta Finansinspektionens anvisningar för innehållet i planen.

Lagstiftning som reglerar investeringsverksamheten: