Gå till innehållet

Statistikdatabas

Uppgifter om fördelningen av arbetspensionsförsäkrarnas placeringstillgångar, delårsuppgifterna om placeringarnas fördelning och avkastning för de största arbetspensionsförsäkrarna samt arbetspensionsförsäkrarnas bokslutsuppgifter finns också i en separat statistikdatabas. I databasen kan man välja önskad statistik och ta fram uppgifterna exempelvis i Excel-format för vidareutnyttjande av informationen.

Användning av statistikdatabasen

Statistikdatabasen ger alla intresserade tillgång till mångsidigare information och mer flexibel användning av uppgifter om placeringstillgångar, delårsuppgifter och bokslutsuppgifter. Databasen ger möjlighet att välja önskade uppgifter och sammanställa statistik, som enkelt kan hanteras i exempelvis Excel. Det är också möjligt att göra upp olika diagram antingen direkt med verktygen i databasen eller med hjälp av Excel.

Användningen av databasen åskådliggörs med en exempelsökning i vidstående bruksanvisningar.

Databasen fungerar bäst med någon annan webbläsare än Internet Explorer.

Vid användning av material från statistikdatabasen ska Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf alltid uppges som uppgiftskälla.

Statistikdatabasen finns på finska, svenska och engelska. Databasen har utarbetats med det svenska systemet PxWeb, som används av alla nordiska statistikmyndigheter inbegripet Statistikcentralen i Finland och Pensionsskyddscentralen.

Uppgifter om placeringstillgångar

Statistikdatabasen innehåller uppgifter om samtliga arbetspensionsförsäkrares fonderade placeringstillgångar sedan år 2004. Uppgifterna om placeringstillgångarna är indelade i tre kategorier: efter sektor, region och grupp.

 • Genom valet av sektor kan man begränsa granskningen av placeringstillgångarna antingen till den privata eller den offentliga sektorn.
 • Genom valet av region kan man ta fram och granska placeringstillgångarna efter deras geografiska fördelning. Alternativen är Finland, övriga länder i euroområdet och länder utanför euroområdet.
 • Genom valet av grupp kan man ta fram och granska placeringstillgångarna efter önskad arbetspensionsförsäkrare. De olika grupperna av försäkrare är arbetspensionsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor, arbetspensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn (Keva, Statens pensionsfond, Kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstaltens personalpensioner och Finlands Banks pensionsfond) samt SPK och LPA (Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt).

Uppgifter om placeringstillgångar kan inte tas fram för en enskild arbetspensionsförsäkrare, utan endast gruppvis enligt kategorierna ovan.

Delårsuppgifter

Statistikdatabasen innehåller delårsuppgifter om placeringarnas fördelning och avkastning för de sex största arbetspensionsförsäkrarna sedan år 2005. De sex största aktörerna är arbetspensionsbolagen Elo, Ilmarinen, Varma och Veritas samt inom den offentliga sektorn Keva och Statens pensionsfond.

Delårsuppgifterna innehåller också uppgifter om durationerna för masskuldebrevslån från och med 2011 samt öppna valutapositioner från och med 2017.

Delårsuppgifterna har grupperats under fem rubriker:

 • grundfördelning
 • riskfördelning
 • placeringarnas avkastning
 • durationerna för masskuldebrevslån
 • öppna valutapositioner.

Placeringarnas grundfördelning visar placeringarnas sammanlagda marknadsvärde och fördelningen av investerade kontanter på olika placeringsobjekt.

Den riskjusterade fördelningen redogör i sin tur för placeringarnas marknadsvärde med beaktande av inverkan av derivatpositioner. Riskfördelningen visar således den situation som uppnås då riskexponeringen i grundfördelningen per tillgångsslag justeras med hjälp av derivat.

För år 2005 innehåller statistikdatabasen endast uppgifterna för årets fjärde kvartal. Åren 2006–2008 omfattar uppgifterna för det andra och fjärde kvartalet. Från och med 2009 finns uppgifterna för årets alla kvartal.

Ändringar i arbetspensionsbolagen

Arbetspensionsbolaget Elo föddes i början av år 2014 genom fusionen mellan Pensions-Fennia och Pensions-Tapiola. Pensions-Tapiolas delårsuppgifter för 2005–2013 visas i statistikdatabasen som Elos siffror.

Arbetspensionsbolaget Etera var verksamt fram till år 2017 och fusionerades med Ilmarinen från ingången av 2018.

Bokslutsuppgifter i databasen

Statistikdatabasen innehåller de viktigaste nyckeltalen för alla arbetspensionsförsäkrare och för arbetspensionsbolagens del också mer omfattande bokslutssiffror. Uppgifterna motsvarar de siffror som presenteras i bilagan Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter.

Siffrorna för branschen som helhet har indelats enligt pensionslag/aktör. Uppgifterna beskriver bl.a. antalet försäkrade och pensionstagare, den försäkrade lönesumman, intäkter och utgifter samt fördelningen av pensionstillgångarna på de viktigaste placeringsklasserna. I fråga om arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn redogörs också för de viktigaste nyckeltalen som beskriver solvensen.

Uppgifterna om arbetspensionsbolagen är mer omfattande än ovan nämnda uppgifter och innehåller också en specifikation av de totala driftskostnaderna och deras fördelning, ansvarsskulden, räkenskapsperiodens resultat, överföringar till kundåterbäringar och siffror i anslutning till solvenskapitalet.

I databasen finns samlat bokslutsuppgifterna från och med år 2007.

Uppdatering av uppgifter i databasen

Vi uppdaterar uppgifterna om placeringstillgångarna i statistikdatabasen kvartalsvis, cirka två månader efter utgången av föregående kvartal.

 • Tillgångar per 31.3 (Q1): uppdatering vid månadsskiftet maj–juni.
 • Tillgångar per 30.6 (Q2): uppdatering vid månadsskiftet augusti–september.
 • Tillgångar per 30.9 (Q3): uppdatering vid månadsskiftet november–december.
 • Tillgångar per 31.12 (Q4): uppdatering vid månadsskiftet februari–mars.

Vi uppdaterar också delårsuppgifterna om placeringsfördelningen och avkastningen varje kvartal. Uppdateringen görs samtidigt för de sex största arbetspensionsförsäkrarna efter att samtliga aktörer har publicerat sina delårsuppgifter.

Bokslutsuppgifter uppdateras årligen i början av juni.

Ytterligare upplysningar:

För underhållet av statistikdatabasen ansvarar vår expert på analysfunktioner, statistikplanerare Maija Schrall och analytiker Kimmo Koivurinne.

Relaterade sidor