Gå till innehållet

Arbetspensionsförsäkrarnas verksamhetskostnader

Arbetspensionsförsäkrarna ansvarar för verkställandet av det lagstadgade arbetspensionsskyddet: de samlar bl.a. in arbetspensionsavgifterna, förvaltar de insamlade tillgångarna, sköter handläggningen av pensionsansökningarna samt beviljar och betalar ut arbetspensionerna. Verksamhetskostnaderna finansieras med en andel som ingår i arbetspensionsavgiften, men undantag av kostnaderna för placeringsverksamheten.

Arbetspensionsförsäkrarens många uppgifter

Arbetspensionsförsäkrarna sköter verkställandet av det lagstadgade arbetspensionsskyddet och ansvarar därigenom för följande:

  • insamlingen av arbetspensionsavgifterna
  • insamlingen av de uppgifter om arbetsinkomster och övriga uppgifter som behövs om arbetstagare och företagare
  • placeringen och förvaltningen av de insamlade arbetspensionstillgångarna
  • handläggningen av pensionsansökningarna och pensionsbesluten
  • beviljandet och utbetalningen av arbetspensionerna.

Dessutom ser arbetspensionsförsäkrarna till att arbetstagarna och företagarna på sitt pensionsutdrag får information om den arbetspension som de tjänat in. För de arbetsgivare som tagit försäkringen sammanställs i sin tur kalkyler och prognoser om både betalda och kommande arbetspensionsavgifter.

Arbetspensionsförsäkrarna har också hand om många åtgärder i anslutning till upprätthållandet av arbetsförmågan och hanteringen av risken för arbetsoförmåga. De producerar för sina kunder olika tjänster i anslutning till fortsatt arbete och förlängda arbetskarriärer i syfte att förebygga risken för arbetsoförmåga. I sådana situationer där en sjukdom eller skada redan utgör ett konkret hot för arbetstagarens arbetsförmåga, kan arbetspensionsförsäkrarna ordna arbetspensionsrehabilitering för arbetstagaren eller företagaren i syfte att möjliggöra fortsatt arbete trots sjukdom eller skada.

Kostnaderna för placeringsverksamheten består av verksamheten inom arbetspensionsförsäkrarens egen placeringsorganisation och avgifter för utomstående tjänster. Sådana är exempelvis provisioner till förvaltarna av indirekta placeringar.

Kostnaderna för informationssystemen har en stor roll

Informationssystemen har en viktig roll i all verksamhet hos arbetspensionsförsäkrarna. Därför utgör också kostnaderna för informationssystemen en betydande del av samtliga verksamhetskostnader. Processerna inom arbetspensionssystemet är i stor utsträckning automatiserade, och de är förenade med höga kvalitetskrav när det gäller uppgifternas beständighet, riktighet, tillgänglighet och krisberedskap. Därför måste de system som behövs för att hantera dessa omfattande informationsvolymer ha en tillräckligt stor prestanda och erbjuda en hög servicenivå.

Arbetspensionssystemet innehåller uppgifter om nuvarande och tidigare arbetsförhållanden, löneinkomster och intjänade och beviljade arbetspensioner för alla personer som arbetar i Finland. Uppgifterna behövs bl.a. för uträkning av pensionerna för pensionsbesluten, för utbetalning av arbetspensionerna och för beräkning av arbetspensionsförsäkrarnas ansvar.

Det finns ingen färdig programvara som stöder arbetspensionslagstiftningen i Finland, varför systemen har utvecklats utgående från skräddarsydda program. I informationssystemen måste också alla de förändringar som genom årtiondena gjorts i arbetspensionslagstiftningen tas i beaktande. Eftersom inga ändringar är retroaktiva, tillämpas på de pensionsbeslut och kalkyler som görs idag alltid den pensionslagstiftning som gällde vid tidpunkten för respektive pensionsfall. All gammal och ny lagstiftning måste finnas som behandlingsregler i informationssystemen.

På kostnaderna för informationssystemen inverkar också de omfattande tjänster som de försäkrade erbjuds genom arbetspensionssystemet: enligt principen om sista pensionsanstalt görs ansökan om arbetspension hos den försäkrade arbetstagarens eller företagarens sista arbetspensionsförsäkrare, som också betalar ut pensionen. Den försäkrade behöver inte själv ansöka om pension från alla de arbetspensionsförsäkrare som haft hand om personens försäkringar under arbetskarriären. För denna tjänst har samtliga arbetspensionsförsäkrares informationssystem integrerats med varandra, så att all information som behövs för pensionsbeslutet finns tillgänglig.

På motsvarande sätt som vid ansökan om pension får den försäkrade vid rådgivning i anslutning till arbetspensioner från sin egen arbetspensionsförsäkrare information om alla sina tidigare anställningar, även om de skulle ha varit försäkrade hos någon annan arbetspensionsförsäkrare eller inom både den privata och den offentliga sektorn.

Två finansieringskällor för verksamhetskostnaderna

De kostnader som arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet orsakar täcks med medel från två separata finansieringskällor.

Kostnaderna för placeringen av arbetspensionstillgångarna (och eventuella förluster) finansieras i sin helhet med intäkterna av placeringsverksamheten. När arbetspensionsförsäkrarna rapporterar sina placeringsintäkter, har andelen för kostnaderna för placeringsverksamheten först dragits av från avkastningen.

Verksamhetskostnaderna för arbetspensionsförsäkrarnas övriga verksamhet finansieras med en delpost som ingår i arbetspensionsavgiften. Exempelvis hos arbetspensionsbolagen kallas denna del av avgiften som är avsedd för verksamhetskostnader för arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel.

Verksamhetskostnader 2022

Enligt de senaste bokslutsuppgifterna var arbetspensionsförsäkrarnas verksamhetskostnader i sin helhet, dvs. inklusive de kostnader för placeringsverksamheten som uppstår av de egna verksamheten, cirka 613 miljoner euro. Utan kostnaderna för placeringsverksamheten var de totala verksamhetskostnaderna cirka 454,7 miljoner euro.

Premieinkomsten för samtliga arbetspensionsförsäkrare, dvs. den summa som samlats in i arbetspensionsavgifter, var cirka 25,7 miljarder euro. För arbetspensionsavgiftens del var de finansierade verksamhetskostnaderna således i genomsnitt 1,8 procent av premieinkomsten.

Fördelningen av arbetspensionsbolagens verksamhetskostnader

Om man granskar arbetspensionsbolagens verksamhetskostnader 2022, fördelas de funktioner som finansieras med arbetspensionsavgiften enligt följande:

  • omkostnader för arbetspensionsförsäkringarna 31 procent
  • omkostnader för ersättningsverksamheten (bl.a. kostnader i anslutning till handläggning av pensionsansökningar och utbetalning av pensioner) 28 procent
  • kostnader för anskaffning av försäkringar 16 procent
  • övriga förvaltningskostnader 15 procent
  • lagstadgade avgifter 9 procent.

I dessa siffror har varken kostnaderna för placeringsverksamheten eller kostnader i anslutning till arbetshälsoverksamhet beaktats. Kostnaderna för placeringsverksamheten finansieras med intäkterna av placeringsverksamheten och kostnaderna för arbetshälsoverksamheten i sin tur med en separat del som ingår i arbetspensionsavgiften.

Andelen för kostnaderna för informationssystemen

Informationssystemen har en viktig roll i all verksamhet hos arbetspensionsförsäkrarna. Kostnaderna för informationssystemen ingår såldes i omkostnaderna för både arbetspensionsförsäkringarna och ersättningsverksamheten, anskaffning av försäkringar och övriga förvaltningskostnader.

De IT-kostnader som finansieras med arbetspensionsavgifterna var cirka 191 miljoner euro.

I ovannämnda siffra ingår inte IT-kostnader för placeringsverksamhet, som finansieras med intäkterna av placeringsverksamheten. Med beaktande av placeringsverksamhetens andel var IT-kostnaderna i sin helhet cirka 213 miljoner euro.

Relaterade sidor