Gå till innehållet

Arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning

Arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning kännetecknas typiskt av att både försäkringstagarna, dvs. arbetsgivarna och de försäkrade, dvs. de anställda är representerade. Förvaltningen hos de olika typerna av arbetspensionsförsäkrare har både likheter och vissa olikheter. Förvaltningen hos respektive arbetspensionsförsäkrare och uppgifterna för de olika förvaltningsorganen fastställs i de lagar som gäller dem.

Allmänt om förvaltningen

Förvaltningsmodellerna varierar från pensionsstiftelsernas förvaltning i två nivåer till pensionsbolagens förvaltning i fyra nivåer. I följande tabell beskrivs förvaltningsorganen hos de olika typerna av arbetspensionsförsäkrare:

Arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning.

Gemensamma förvaltningsnivåer för alla typer av arbetspensionsförsäkrare är styrelse och verkställande direktör (i pensionsstiftelserna ombudsman).

Typiska uppgifter som ankommer på arbetspensionsförsäkrarens styrelse är följande:

 • sköta arbetspensionsförsäkrarens förvaltning och se till att dess verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt
 • fatta beslut om arbetspensionsförsäkrarens placeringsplan
 • se till att själva bokföringen och medelsförvaltningen samt deras tillsyn är ordnad.

Verkställande direktören (i en pensionsstiftelse ombudsmannen) har vanligen i uppgift att sköta arbetspensionsförsäkrarens löpande förvaltning. Verkställande direktören (i en pensionsstiftelse ombudsmannen) utnämns av arbetspensionsförsäkrarens styrelse.

För de personer som hör till arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning finns typiskt i lag stadgade lämplighets- och kompetenskrav. Kraven gäller ofta i synnerhet styrelsens ordförande och vice ordförande eller ledningen i allmänhet.

Särdragen i förvaltningen av olika typer av arbetspensionsförsäkrare behandlas i följande avsnitt.

Pensionskassor

Pensionskassornas förvaltning regleras i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor.

Kassamöte och representantskap

Pensionskassans högsta beslutanderätt utövas av kassamötet, där kassans försäkrade, dvs. de anställda, och delägarna, dvs. arbetsgivarna, är representerade. Kassamötet kan endast besluta om de ärenden som ankommer på det enligt lag, såsom

 • fastställande av resultat- och balansräkningen
 • ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören
 • ändring av pensionskassans stadgar.

Kassamötet väljer också pensionskassans styrelse. I pensionskassans stadgar kan bestämmas att arbetsgivarna har rätt att välja högst hälften av styrelsens ledamöter. Arbetsgivarna får inte delta i valet av de övriga styrelseledamöterna.

Med stöd av en bestämmelse i pensionskassans stadgar kan högsta beslutanderätten i stället för av kassamötet utövas av representanter som kassans anställda och arbetsgivare valt bland sig och som bildar pensionskassans representantskap. Om en pensionskassa har ett representantskap, tillämpas de bestämmelser som gäller kassamötet på representantskapets möten.

Representantskapet består av minst sex medlemmar. Samma person får inte samtidigt vara både medlem i representantskapet och styrelseledamot.

Styrelse

Till pensionskassans styrelse hör minst fyra ledamöter och minst två ersättare. De anställda väljer minst två styrelseledamöter och en ersättare. Arbetsgivarna väljer de övriga styrelseledamöterna.

Om styrelsen enligt pensionskassans stadgar ska ha fler än fyra ledamöter, ska förhållandet mellan antalet styrelseledamöter som företräder arbetsgivaren och de försäkrade arbetstagarna i skälig mån motsvara ovan nämnda förhållande.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Pensionskassans verkställande direktör eller ansvariga matematiker får inte vara ordförande.

Pensionskassans styrelse ska leda pensionskassan med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga verksamhetsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

Styrelseledamöterna ska ha gott anseende och god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om investeringsverksamhet.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ska leda pensionskassan med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga verksamhetsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

Dessutom kan pensionskassans förvaltning omfatta ett förvaltningsråd, om en bestämmelse om detta funnits i pensionskassans egna stadgar innan den nuvarande lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor trädde i kraft. En pensionskassa har en sådan bestämmelse. Förvaltningsrådets uppgifter i pensionskassan i fråga motsvarar de uppgifter som ankommer på arbetspensionsbolagens förvaltningsråd.

Pensionsstiftelser

Pensionsstiftelsernas förvaltning regleras i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor.

Styrelse

Högsta beslutanderätt i en pensionsstiftelse utövas av styrelsen. Till styrelsen hör minst fem ledamöter och minst två ersättare.

De anställda som är försäkrade i pensionsstiftelsen väljer bland sig minst två styrelseledamöter och minst en ersättare.

Arbetsgivaren väljer de övriga styrelseledamöterna och suppleanterna.

Om styrelsen enligt pensionsstiftelsens stadgar ska ha fler än fem ledamöter, ska förhållandet mellan antalet styrelseledamöter som företräder arbetsgivaren och de försäkrade arbetstagarna i skälig mån motsvara ovan nämnda förhållande.

Ordföranden väljs av styrelsen. Pensionsstiftelsens verkställande direktör eller ansvariga matematiker får inte vara ordförande.

Pensionsstiftelsens styrelse ska leda pensionsstiftelsen med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga verksamhetsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

Pensionsstiftelsens styrelseledamöter ska ha gott anseende och god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om investeringsverksamhet.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ska leda pensionsstiftelsen med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga verksamhetsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

Arbetspensionsbolag

Arbetspensionsbolagens förvaltning regleras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Bolagsstämma

Bolagsstämman utövar högsta beslutanderätt i ett arbetspensionsbolag. Bolagsstämman väljer ett förvaltningsråd och beslutar om arvodet till dess ledamöter. Bolagsstämman fastställer också arbetspensionsbolagets resultat- och balansräkning och beviljar ansvarsfrihet för förvaltningsrådet, styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet väljs av bolagsstämman. Enligt lagen ska försäkringstagarna dvs. arbetsgivarna och de försäkrade dvs. de anställda vara representerade i förvaltningsrådet. Representanterna ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Minst en tredjedel av förvaltningsrådets ledamöter ska vara representanter för löntagarna och minst en sjättedel representanter för arbetsgivarna.

En ledamot i förvaltningsrådet får inte vara ledamot i förvaltningsrådet eller styrelsen i ett annat arbetspensionsbolag.

Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Den ena av dem ska vara en person som har föreslagits av löntagarnas representanter. Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande kan också väljas av bolagsstämman, om så bestäms i bolagsordningen.

Till förvaltningsrådets uppgifter hör att

 • välja ledamöterna i arbetspensionsbolagets styrelse
 • fastställa arvodena till styrelseledamöterna
 • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för.

Förvaltningsrådet kan inte ges andra uppgifter eller rätt att företräda bolaget.

Styrelse

Arbetspensionsbolagets styrelse ska ha minst tre ledamöter.

Liksom i förvaltningsrådet ska försäkringstagarna (arbetsgivarna) och de försäkrade (löntagarna) också vara representerade i styrelsen. Representanterna ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Från och med 2020 ska minst en tredjedel av styrelsens ledamöter vara representanter för löntagarna och minst en sjättedel representanter för arbetsgivarna.

En styrelseledamot får inte vara ledamot i förvaltningsrådet eller styrelsen i ett annat arbetspensionsbolag.

Styrelseledamöterna ska vara väl ansedda och ha god sakkunskap om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet.

Arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelse och verkställande direktör ska leda bolaget med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande inom sig. Den ena av dem ska ha föreslagits av löntagarnas representanter. Styrelsens ordförande och vice ordförande kan också utses av förvaltningsrådet, om så bestäms i bolagsordningen.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ska vara väl ansedd och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning.

Verkställande direktören får inte vara ledamot i bolagets förvaltningsråd eller styrelse eller ansvarig försäkringsmatematiker i bolaget. Verkställande direktören får inte heller vara ledamot i förvaltningsrådet eller styrelsen i något annat arbetspensionsbolag.

Keva

Kevas förvaltning regleras i lagen om Keva.

Fullmäktige

Kevas högsta beslutande organ är fullmäktige, vars medlemmar förordnas av finansministeriet för fyra år (kommunalvalsperiod) i sänder.

Det finns 30 medlemmar i fullmäktige, med en personlig suppleant för var och en av dem. Sex av dem (samt ordinarie medlemmar och suppleanter) förordnas enligt lagen på förslag av huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn, fyra på förslag av kommunala arbetsmarknadsverket och de övriga på förslag av Finlands Kommunförbund r.f. Kommunförbundet ska i sitt förslag beakta kommunalvalsresultatet.

Delegationen har bland annat till uppgift att

 • övervaka Kevas förvaltning och verksamhet
 • välja styrelsemedlemmar och suppleanter samt en revisor
 • besluta om grunderna för arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda
 • besluta om medlemssamfundens betalningsandelar
 • behandla bokslutet och revisionsberättelsen, besluta om fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet
 • godkänna budgeten för det följande året som en allmän ekonomisk anvisning samt en verksamhets- och ekonomiplan för tre eller flera år.

Styrelse

Styrelsen väljs av fullmäktige för två år i sänder. Styrelsen består av elva medlemmar med en personlig suppleant för var och en av dem. Tre av styrelsemedlemmarna och deras suppleanter väljs enligt lagen bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som anges i kommunernas huvudavtal.

Fullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Styrelsen har till uppgift att allmänt övervaka och styra Kevas verksamhet. Dessutom gör styrelsen upp en plan för placeringen av pensionsmedlen och behandlar övriga ärenden som är principiellt viktiga eller vittomfattande med tanke på placeringsverksamheten.

Styrelseledamöterna ska vara väl ansedda och ha god sakkunskap om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I styrelsen ska det också finnas god sakkunskap om placeringsverksamhet.

Styrelsen och verkställande direktören ska leda Keva med yrkesskicklighet och med beaktande av verksamhetens syfte samt i enlighet med principerna för god förvaltning.

Verkställande direktör

Verkställande direktören ansvarar för Kevas verksamhet och ekonomi. Verkställande direktörens ställföreträdare är två vice verkställande direktörer, vars huvudsakliga ansvarsområden fastställs av styrelsen. Både verkställande direktören och vice verkställande direktören står i tjänsteförhållande till Keva.

Behörighetsvillkor för tjänsten som verkställande direktör och tjänsten som vice verkställande direktör är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Keva kan ingå ett direktörsavtal med verkställande direktören.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

LPA:s förvaltning regleras i lagen om pension för lantbruksföretagare och statsrådets förordning.

Delegation

LPA:s högsta beslutande organ är delegationen, som har 15 medlemmar och tillsätts av Pensionsskyddscentralen.

Delegationens ordförande utses av jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK och vice ordförande av Pensionsskyddscentralen. Tio medlemmar i delegationen företräder de mest representativa organisationerna som bevakar LPA:s försäkrades ekonomiska intressen. Dessutom har delega¬tionen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeriet och en från finansministeriet. Med undantag av ordföranden och vice ordföranden har varje medlem i delegationen en personlig suppleant.

Delegationens ordförande eller vice ordförande ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Delegationen har bland annat till uppgift att

 • besluta om de allmänna riktlinjerna för LPA:s verksamhet
 • övervaka styrelsens verksamhet
 • välja de styrelsemedlemmar som inte företräder ministerierna och personliga suppleanter för medlemmarna
 • välja revisor
 • behandla bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt besluta om eventuella åtgärder i samband med det.

Styrelse

LPA:s styrelse har nio medlemmar. LPA:s styrelseordförande och vice ordförande väljs av Pensionsskyddscentralen så att ordföranden representerar MTK och vice ordföranden Pensionsskyddscentralen.

LPA:s delegation väljer fyra styrelsemedlemmar som företräder de mest representativa organisationerna som bevakar LPA:s försäkrades ekonomiska intressen. Dessutom har styrelsen en medlem från jord- och skogsbruksministeriet, en från social- och hälsovårdsministeriet och en från finansministeriet. Med undantag av ordföranden och vice ordföranden har varje styrelsemedlem en personlig suppleant.

Styrelsens ordförande eller vice ordförande ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. Styrelsemedlemmarna ska i sin tur ha gott anseende. Dessutom ska det i styrelsen finnas god kännedom om pensionsanstaltens verksamhet och sakkunskap om placeringsverksamhet.

Styrelsen har bland annat till uppgift att

 • sköta den interna kontrollen och riskhanteringssystemet
 • besluta om avgörande ärenden som gäller LPA-tryggheten
 • ge utlåtanden och utveckla frågor som hör till styrelsens uppgifter
 • anställa och entlediga LPA:s verkställande direktör och övriga direktörer.

Verkställande direktör

LPA:s verkställande direktör ska ha gott anseende. Dessutom ska verkställande direktören ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, annan verksamhet som pensionsanstalten bedriver, placeringsverksamhet och företagsledning.

Sjömanspensionskassan

Sjömanspensionskassans förvaltning regleras i lagen om sjömanspensioner.

Fullmäktige

Sjömanspensionskassans högsta beslutande organ är fullmäktige, som har 13 medlemmar och personliga suppleanter för dem. Fullmäktige utses av social- och hälsovårdsministeriet för tre kalenderår i sänder.

Av medlemmarna företräder två social- och hälsovårdsministeriet samt en kommunikationsministeriet. Av de övriga medlemmarna företräder fem arbetsgivarna och fem arbetstagarna. Av arbetstagarnas representanter ska tre företräda manskapet, en däcksbefälet och en maskinbefälet.

De medlemmar som företräder arbetsgivarna och arbetstagarna utses på förslag av organisationerna inom branschen.

Social- och hälsovårdsministeriet utser en av medlemmarna i fullmäktige till ordförande och en till vice ordförande.

Den som är medlem i fullmäktige ska ha kännedom om sjöfart, försäkringsbranschen eller placeringsverksamhet. Dessutom ska fullmäktiges ordförande eller vice ordförande ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

En person får inte samtidigt vara medlem i fullmäktige och medlem i styrelsen.

Fullmäktige beslutar om de allmänna principerna för Sjömanspensionskassans verksamhet och övervakar styrelsens och verkställande direktörens verksamhet. Dessutom har fullmäktige till uppgift att

 • fastställa Sjömanspensionskassans bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
 • välja revisor och eventuella revisorssuppleanter
 • bestämma styrelsemedlemmarnas och suppleanternas samt revisorernas arvoden.

Styrelse

Styrelsen för Sjömanspensionskassan utses av social- och hälsovårdsministeriet. Styrelsen har fem medlemmar och personliga suppleanter för dem.

Av dessa är den medlem som ministeriet utser ordförande och samtidigt representant för staten, och denna medlems suppleant är vice ordförande.

Av de övriga medlemmarna företräder två arbetsgivarna och två arbetstagarna. Av arbetstagarnas representanter företräder den ena manskapet och den andra befälet. Den medlem som representerar befälet utses för ett kalenderår i sänder så att däcksbefälet och maskinbefälet turvis är företrädda i styrelsen.

De medlemmar som företräder arbetsgivarna och arbetstagarna utses på förslag av organisationerna inom branschen.

Styrelsemedlemmarna ska ha gott anseende. I styrelsen ska också finnas god sakkunskap om sjöfartsbranschen och placeringsverksamhet. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Styrelsen för Sjömanspensionskassan har bland annat till uppgift att

 • besluta om placeringen av Sjömanspensionskassans medel
 • avge utlåtanden och framställa förslag i ärenden som gäller pensionsskyddet för sjömän och utvecklandet av det
 • utse Sjömanspensionskassans verkställande direktör och övriga ledande tjänstemän
 • sköta de ärenden som enligt lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden hör till styrelsens uppgifter.

Verkställande direktör

Sjömanspensionskassans verkställande direktör ska ha gott anseende. Dessutom ska verkställande direktören ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning.

Relaterade sidor