Gå till innehållet

Försäkringsmatematisk ordlista för den privata sektorn

Ordlistan förklaras de vanligaste termer som gäller arbetspensionsförsäkrarens ansvarsskuld och solvensberäkning.

Sök ord enligt begynnelsebokstav:

A

Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar

Systemets gemensamma buffertfond som används för att gardera sig mot en ökad placeringsrisk och från vilken den del som överstiger en avtalad övre gräns överförs till ålderspensionsansvaret. Beloppet av det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret är beroende av den genomsnittliga avkastningen på pensionsanstalternas aktieplaceringar.

Avgiftsklassmodell

I ett arbetspensionsbolag fastställs invalidpensionsavgiften för en stor försäkrad arbetsgivare enligt avgiftsklassmodellen. I modellen indelas arbetsgivarna i olika avgiftsklasser utgående från den pensionsutgift som beräknats på basis av företagets egna invalidpensionsfall under de föregående åren. Det finns 11 avgiftsklasser. Ju mindre pensionsutgiften för företagets egna invalidpensionsfall är, desto lägre är företagets avgiftsklass och desto mindre är invalidpensionsavgiften.

Avsättningskoefficient

Fastställs på basis av pensionsanstalternas genomsnittliga solvens. Arbetspensionsanstalterna kompletterar sina fonder med en avkastning som motsvarar avsättningskoefficienten. Avsättningen hänförs till ålderspensionsansvaret för 55 år fyllda.

B

Beräkningsgrunder

Regler enligt vilka pensionsförsäkrarna ska beräkna exempelvis försäkringsavgiften och ansvarsskulden. Arbetspensionsbolagen, pensionsstiftelserna och –kassorna samt de särskilda pensionsanstalterna har egna beräkningsgrunder.

Beräkningsränta

Utjämningspensionernas buffertfond, dvs. utjämningsavsättningen kompletteras årligen med beräkningsräntan. Beräkningsräntan utgör 18 procent av den genomsnittliga solvensen, dock minst 3 procent.

D

Del för avgiftsförluster

Den andel som ingår i arbetspensionsbolagets ArPL-avgift som är avsedd att täcka försäkringsavgifter som inte erhållits på grund av exempelvis konkurs eller avgiftsförluster. Hos stora arbetsgivare förekommer i genomsnitt mindre avgiftsförluster än hos mindre arbetsgivare.

E

Ersättningsansvar

Arbetspensionsbolagens och pensionskassornas ansvar för redan inträffade pensionsfall som ännu inte betalats i sin helhet. Till ersättningsansvaret räknas också utjämningsavsättningen.

F

Fonderad del

Den andel av ArPL- eller SjPL-pensionen som bekostas genom det fonderade systemet. Den pensionsanstalt som försäkrat anställningen ansvarar för den fonderade delen. Fonderad del finns i ålders- och invalidpensionerna.

Fondränta

Teknisk ränta som används vid beräkningen av pensionens kapitalvärde. Fondräntan är 3 procent. Ålders- och invalidpensionsfonderna kompletteras årligen med beloppet av fondräntan.

Fördelat tilläggsförsäkringsansvar

Den andel av ansvarsskulden hos arbetspensionsbolagen som härrör från placeringsverksamhetens resultat och omkostnadsresultatet. Genom det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret utdelas pensionsbolagens kundåterbäringar.

Försäkringsavgift

Pensionsförsäkringsavgift, med vilken både nuvarande och framtida pensioner finansieras. Försäkringsavgiften betalas av arbetsgivarna och arbetstagarna, i fråga om företagare av företagarna själva.

Försäkringsavgiftsränta

Försäkringsavgiftsräntan används vid förräntning av försäkringsavgifter och poster i kostnadsfördelningen mellan arbetspensionsförsäkrarna. Försäkringsavgiftsräntan grundar sig på 12 månaders ArPL-referensränta som noteras av Garantia. Försäkringsavgiftsräntan är emellertid alltid minst 2 procent.

(Försäkringsteknisk) ansvarsskuld

En uppskattning av arbetspensionsbolagens och pensionskassornas framtida pensionsutgifter i bokslutet till den del som de fonderats. Ansvarsskulden består av premieansvar och ersättningsansvar.

I

Invalidpensionssavgift

I arbetspensionsbolaget den del av ArPL-försäkringsavgiften som används till att bekosta de fonderade delarna av framtida invalidpensioner.

O

Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar

Den andel av ansvarsskulden som inräknas i arbetspensionsbolagens solvenskapital och som används för att jämna ut fluktuationer i placeringarnas värde och för att bereda sig på försäkringsrisker. Hos stiftelser och kassor är motsvarande storhet tilläggsförsäkringsansvaret.

Omkostnadsdel

Den andel av ArPL-försäkringsavgiften som är avsedd att täcka arbetspensionsbolagets kostnader för t.ex. skötseln av försäkringarna samt ingående och betalning av pensionslösningar.

P

Pensionsansvar

Tillgångar i en pensionsstiftelse som reserverats för framtida fonderade pensioner. Pensionsansvaret motsvarar arbetspensionsbolagens och pensionskassornas ansvarsskuld.

Premieansvar

Ansvar som reserverats för framtida pensionsfall i arbetspensionsbolagen och pensionskassorna. Till premieansvaret hänförs också det ofördelade och det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret (hos pensionskassorna tilläggsförsäkringsansvaret) samt det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret.

S

Skyldighet att överföra medel till fond

Fastställer hur pensionsanstalterna ska kreditera sina fonder årligen. Skyldigheten att överföra medel till fonderna inbegriper en kompletteringskoefficient, aktieavkastningskoefficient och en fondränta.

Solvensgräns

Solvensgränsen är en storhet som uträknas på basis av strukturen i bolagets placeringsbestånd och som har dimensionerats på så sätt att solvenskapitalet med 97 procents sannolikhet återstår efter ett år, om solvenskapitalet till en början motsvarar solvensgränsen.

Solvenskapital

Solvenskapitalet beskriver arbetspensionsförsäkrarens riskhanteringsförmåga. En arbetspensionsförsäkrare kan bereda sig på placeringsriskerna och försäkringsriskerna med solvenskapitalet. Solvenskapitalet består huvudsakligen av eget kapital, placeringarnas värderingsdifferenser och tilläggsförsäkringsansvaret/det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret.

Solvensnivå

Solvensnivån anger hur mycket pensionsförsäkrarens tillgångar överstiger ansvarsskulden. Solvensnivån fås genom att pensionstillgångarna divideras med ansvarsskulden.

Solvensställning

Solvensställningen utgör solvenskapitalet i förhållande till solvensgräns.

U

Utjämningsavsättning

Den buffert för gemensamt finansierade pensioner som ingår i ansvarsskulden eller pensionsansvaret.

Utjämningsdel

Den del av försäkringsavgiften som används för att bekosta de pensionsdelar på gemensamt ansvar i pensionssystemet som inte fonderats, exempelvis indexhöjningarna.

Å

Ålderspensionsavgift

Del som i arbetspensionsbolagen ingår i ArPL-försäkringsavgiften och varmed de fonderade delarna av framtida ålderspensioner finansieras.

Återbäring

Rabatt på ArPL-avgiften som arbetspensionsbolaget beviljar och som fastställs på basis av arbetspensionsbolagets solvens och omkostnadsöverskott. Överskottet från placeringsverksamheten och inbesparade omkostnader som härrör från arbetspensionsbolagets effektiva verksamhet utökar solvensen. Återbäringen kan per år vara högst 1,0 procent av solvenskapitalet med tillägg av omkostnadsöverskottet.

Termerna i anslutning till placeringar

För termerna i anslutning till placeringar och avkastningen på placeringarna redogörs mer ingående i vår placeringsordlista.

Relaterade sidor