Gå till innehållet

Ansvarsskuldens utveckling

De delar av pensionen som fonderats för arbetstagarna inom den privata sektorn bildar arbetspensionsförsäkrarnas ansvarsskuld för framtida pensionstagare. Vi gör upp statistik över ansvarsskuldens utveckling och uppdaterar vidstående diagram en gång om året i oktober-november.

Arbetspensionsbolagens ansvarsskuld

Arbetspensionsbolagens försäkringstekniska ansvarsskuld uppgick vid slutet av 2022 till sammanlagt 117,6 miljarder euro. Ansvarsskulden har ökat rätt stabilt sedan 2007 (när vid började föra statistik).

Ungefär hälften av ansvarsskulden, dvs. 58,5 miljarder euro var premieansvar. Premieansvaret består huvudsakligen av de delar som fonderats för kommande pensionsfall (ålders- och invalidpensioner). Den resterande delen, dvs. 59,1 miljarder euro var tillgångar som fonderats för redan löpande pensioner, dvs. ersättningsansvar.

I ansvarsskulden ingår inte andelen för APL-tilläggspensionsskyddet. Före 2001 hade arbetsgivaren möjlighet att teckna en registrerad APL-tilläggspensionsförsäkring för sina anställda. Med denna kompletterades den låga pensionsnivån i början av det lagstadgade pensionssystemet. APL-tilläggspensionsförsäkringen avskaffades vid utgången av 2016, men det finns fortfarande anställda i arbetslivet som har influten tilläggspension som väntar på att de ska pensioneras.

Pensionsstiftelsernas och pensionskassornas ansvarsskuld/pensionsansvar

Pensionsstiftelsernas och pensionskassornas sammanlagda ansvarsskuld/pensionsansvar (hos pensionsstiftelserna benämns den post som motsvarar ansvarsskulden pensionsansvar) uppgick vid utgången av 2022 till 3,8 miljarder euro. Från den granskningsperiod som börjar 2007 har ansvarsskulden/pensionsansvaret först minskat men därefter också emellanåt svagt ökat. Det finns emellertid skäl att beakta att på ansvarsskulden/pensionsansvaret inverkar också att antalet stiftelser minskat, vilket i sin tur är en följd av att stiftelserna gått samman med arbetspensionsbolagen.

Av den totala summan var 2,0 miljarder euro premieansvar, dvs. tillgångar som fonderats för i framtiden begynnande ålders- och invalidpensioner. Den resterande delen, dvs. 1,8 miljarder euro var tillgångar som fonderats för redan löpande pensioner, dvs. ersättningsansvar.

Liksom vid statistiken över arbetspensionsbolagens ansvarsskuld ingår APL-tilläggspensionsskyddets andel inte heller i pensionsstiftelsernas och pensionskassornas ansvarsskuld/pensionsansvar.

Relaterade sidor