Gå till innehållet

Dataskydd

Av våra dataskyddsbeskrivningar framgår den personuppgiftsansvarige, registrens namn, ändamålet med och grunden för behandlingen av personuppgifter, de uppgifter som registreras, utlämnandet av uppgifter och kontaktpersonerna. Kontaktpersonen ansvarar för förfrågningar om registret.

Den registrerade har rätt att få veta huruvida uppgifter som rör honom eller henne har lagrats i registret. Den registrerade kan kontrollera sina uppgifter, begära rättelse av en felaktig uppgift eller exempelvis att föråldrade uppgifter raderas.

Vi har följande registerbeskrivningar:

Registerbeskrivningarna finns i sin helhet bakom respektive länk.

Den registrerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som Tela behandlar. Rätten till insyn ska användas personligen och kan inte utövas genom ombud.

För att kunna erhålla den registrerades uppgifter bör av begäran framgå namn, e-postadress, adress samt vilka personuppgifter som den registrerade önskar kontrollera eller om kontrollen gäller alla uppgifter om personen i fråga. Begäran om inspektion kan lämnas in per e-post till adressen viestinta@tela.fi. Om begäran lämnas in elektroniskt, levereras uppgifterna i samma form till den som begärt uppgifterna.

Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige utplånar, rättar eller kompletterar på eget initiativ eller på begäran av personen uppgifter som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Rättelseyrkande kan lämnas in per e-post på adressen viestinta@tela.fi.

Utplåning av uppgifter från registret

Uppgifterna kan utplånas från registret på personens begäran. Begäran om utplåning av uppgifter ska skickas till adressen viestinta@tela.fi.

Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktreklam eller annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar. Tela är inte en kommersiell operatör.