Gå till innehållet

Utvecklingen av tillgångarna

Syftet med vår placeringsstatistik är att samla in basinformation om arbetspensionsplaceringarnas belopp, allokering och avkastning. Uppgifter om utvecklingen av arbetspensionstillgångarna finns både på denna sida och i vår statistikdatabas.

Grundläggande bildserie av pensionstillgångarna

Vi har sammanställt följande grundläggande bildserie med de viktigaste uppgifterna som beskriver pensionstillgångarnas utveckling baserat både på uppgifter som presenteras på dessa sidor och på uppgifter i vår statistikdatabas. Vi uppdaterar bildserien varje kvartal utifrån delårsrapporterna för arbetspensionsförsäkrarnas placeringsverksamhet.

Utvecklingen av tillgångarna efter ämnesområde

På denna sida publicerar vi en gång om året bildserier som beskriver utvecklingen av tillgångarna efter ämnesområde på lång sikt (från och 1997 eller 2000). Uppgifterna i bildserierna sträcker sig fram till det senaste hela kalenderåret och uppdateras årligen i mars efter att bokslutsuppgifterna publicerats.

Vi publicerar uppgifterna om arbetspensionstillgångarna i vår statistikdatabas varje kvartal utifrån arbetspensionsförsäkrarnas delårsrapporter. Uppgifterna i databasen börjar från år 2004. Uppgifterna i statistikdatabasen kan redigeras t.ex. i Excel och sammanställas till egna diagram.

De bilder som ingår i bildserierna får lånas för eget bruk, men källan ska alltid anges.

Placeringstillgångar enligt grupper av pensionssammanslutningar

Bildserierna beskriver placeringstillgångarnas belopp, både i euro och som relativa andelar av den totala placeringsförmögenheten, grupperade enligt pensionssammanslutning:

 • arbetspensionsbolag
 • pensionsstiftelser och -kassor
 • Sjömanspensionskassan (SPK) och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)
 • pensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn.

Mer information om placeringstillgångarna efter grupp av pensionsförsäkrare finns i vår statistikdatabas.

Placeringstillgångar enligt region

Bildserierna beskriver beloppet av placeringstillgångarna enligt den geografiska fördelningen, både i euro och som relativa andelar av de totala placeringstillgångarna. Den geografiska fördelningen baserar sig på följande indelning:

 • Finland
 • övriga länder i euroområdet
 • länder utanför euroområdet.

I bildserierna ingår också bilder på fördelningen inom respektive grupp av pensionssammanslutningar.

Dessutom ingår bilder av den geografiska fördelningen av masskuldebrevs- och aktieplaceringar.

Mer information om placeringstillgångarna enligt region finns i vår statistikdatabas.

Placeringstillgångar enligt placeringsslag

Bildserierna beskriver fördelningen av placeringstillgångarna mellan olika placeringsslag, både för branschen som helhet och per grupp av pensionssammanslutningar. Fördelningen beskrivs både i euro och som relativa procentandelar. Placeringsslagen är följande:

 • aktier och aktiefonder
 • fastigheter och fastighetsaktier
 • masskuldebrev och konverteringslån
 • ArPL-återlån
 • placeringslån
 • penningmarknadsplaceringar.

När det gäller placeringarna i aktier och masskuldebrev beskrivs fördelningen också enligt indelningen Finland, övriga länder i euroområdet och länder utanför euroområdet.

Mer information om placeringstillgångarna enligt placeringsslag finns i vår statistikdatabas.

Placering av placeringstillgångar i Finland

Bildserierna beskriver fördelningen av samtliga pensionsförsäkrares placeringar i Finland per placeringsslag, både i euro och som relativa procentandelar. Placeringsslagen har indelats enligt följande:

 • aktier och aktiefonder
 • fastigheter och fastighetsaktier
 • masskuldebrev och konverteringslån
 • ArPL-återlån
 • placeringslån
 • penningmarknadsplaceringar.

Mer information om placeringstillgångar i Finland finns i vår statistikdatabas.

Placering av placeringstillgångar utanför Finland

Bildserierna beskriver fördelningen av de tillgångar som placerats utanför Finland på olika placeringsslag, både i euro och som relativa procentandelar. Utöver samtliga pensionsförsäkrare presenteras fördelningen också specificerad enligt den privata sektorn och arbetspensionsbolagen. Placeringsslagen har indelats enligt följande:

 • aktier och aktiefonder
 • fastigheter och fastighetsaktier
 • masskuldebrev och konverteringslån
 • penningmarknadsplaceringar.

Mer information om placeringstillgångar utanför Finland finns i vår statistikdatabas.

Placering av placeringstillgångar utanför Finland, euroområdet

Bildserierna beskriver fördelningen av de tillgångar som placerats utanför Finland inom det övriga euroområdet på olika placeringsslag, både i euro och som relativa procentandelar. Utöver samtliga pensionsförsäkrare presenteras fördelningen också specificerad enligt den privata sektorn och arbetspensionsbolagen. Placeringsslagen har indelats enligt följande:

 • aktier och aktiefonder
 • fastigheter och fastighetsaktier
 • masskuldebrev och konverteringslån
 • penningmarknadsplaceringar.

Mer information om placeringstillgångar utanför Finland, euroområdet, finns i vår statistikdatabas.

I vår statistik om arbetspensionstillgångarna ingår inte övriga tillgångar, skulder eller materiella nyttigheter redovisade i arbetspensionsförsäkrarnas balansräkning. De arbetspensionstillgångar som anges här avser tillgångar som kan placeras.

Relaterade sidor