Gå till innehållet

Tillsynen av arbetspensionsförsäkrarna

Arbetspensionsförsäkrarna ansvarar för verkställigheten av det lagstadgade arbetspensionsskyddet och deras verksamhet baserar sig på lagstiftningen. Därför övervakas också arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet. Tillsynssystemet består av flera delar, såväl intern övervakning och revision som offentlig finanstillsyn samt den tillsyn som ministerierna och övriga myndigheter utövar.

Intern övervakning

Arbetspensionsförsäkrarnas interna övervakning innebär förfaranden och rutiner för att säkerställa att de syften och mål som ställs på arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet uppnås. Med den interna övervakningen eftersträvas också

  • ekonomisk och effektiv användning av resurser
  • tillräcklig hantering av de risker som hänför sig till verksamheten
  • iakttagande av lagar, bestämmelser och anvisningar
  • iakttagande av förvaltningsorganens beslut, interna planer, regler och förfaranden.

Den interna övervakningen omfattar alla funktioner hos arbetspensionsförsäkraren. Den är en del av ledarskapet, en god förvaltning och den dagliga verksamheten. Det övergripande ansvaret för den interna övervakningen ankommer på arbetspensionsförsäkrarens styrelse.

Revision

Revisionen utgör en del av arbetspensionsförsäkrarnas tillsynssystem på samma sätt som för andra företag. Revisorernas bedömning är ett viktigt verktyg vid säkerställandet av en korrekt och öppen bokslutsrapportering. Genom revisionen säkerställs att bokslutet och verksamhetsberättelsen ger riktiga, tillräckliga och konfliktfria uppgifter.

Offentlig finanstillsyn

För den offentliga finanstillsynen av arbetspensionsförsäkrarna svarar i huvudsak Finansinspektionen, som verkar i samband med Finlands Bank. Finansinspektionens tillsyn omfattar

  • tillsynen av ekonomi, förvaltning och uppföranderegler hos arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolagen, pensionskassorna och pensionsstiftelserna samt Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
  • tillsynen av placeringsverksamheten hos arbetspensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn, dvs. Keva, Statens pensionsfond och Kyrkans pensionsfond.

Finansinspektionen övervakar att arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet följer lagen, inte verksamhetens ändamålsenlighet.

Finansinspektionens uppgift är att övervaka att

  • tillsynsobjektens verksamhet är stabil
  • de försäkrades intressen tryggas och
  • det allmänna förtroendet för systemet bibehålls.

Finansinspektionen övervakar framför allt solvensen och den finansiella ställningen hos arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn. Dessutom övervakar Finansinspektionen arbetspensionsbolagens konkurrensförhållanden, utreder konkurrensbegränsningar och de försäkrades förmåner i anslutning till dem.

Arbetspensionsförsäkrarna är skyldiga att till Finansinspektionen årligen lämna in sina bokslutsuppgifter, en redogörelse för sin verksamhet i enlighet med Finansinspektionens bestämmelser samt övriga uppgifter som kan behövas. Finansinspektionen har också rätt att genomföra inspektioner i arbetspensionsförsäkrarnas lokaler och delta i möten där bestämmanderätt utövas. Finansinspektionen har emellertid inte rätt att delta i själva beslutsfattandet.

Utöver tillsynen deltar Finansinspektionen i beredningen och verkställandet av regleringen om arbetspensionsanstalter, utfärdar föreskrifter och anvisningar om arbetspensionsförsäkring samt fastställer pensionsstiftelsernas och pensionskassornas stadgar.

Ministerier och övriga myndigheter

Av ministerierna deltar social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet i tillsynen av arbetspensionsförsäkrarna.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av den lagstiftning som berör arbetspensionssektorn och fastställer årligen beräkningsgrunderna för arbetspensionsavgiften inom den privata sektorn. Dessutom presenterar ministeriet arbetspensionsbolagens koncessioner samt utvidgningar och återkallelser av dem för statsrådet, som fastställer koncessionerna.
Ministeriet med ansvar för kommunala frågor, dvs. finansministeriet, ansvarar för den allmänna tillsynen av Keva. För tillsynen över planeringen av Kevas finansieringsverksamhet och över placeringsverksamheten ansvarar Finansinspektionen, som lämnar en rapport om tillsynen till finansministeriet. I fråga om verkställigheten av statens pensionsskydd övervakas Keva av Statens revisionsverk.

Den evangelisk-lutherska kyrkans pensionsfond övervakas av undervisnings- och kulturministeriet samt kyrkostyrelsen som är underställd kyrkomötet.

I myndighetstillsynen deltar också Konkurrens- och konsumentverket, som övervakar tillämpningen av konkurrenslagen. Eftersom arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn konkurrerar sinsemellan om kunderna, dvs. arbetsgivarna och företagarna, omfattas deras verksamhet också av konkurrenslagen.

Relaterade sidor