Gå till innehållet

Beräkning av ansvarsskulden

Arbetspensionssystemet för de anställda inom den privata sektorn är delvis fonderande. Det innebär att en del av de arbetspensionsavgifter som årligen samlas in fonderas, dvs. läggs åt sidan för framtida pensioner. Dessa tillgångar som överförts till fonderna bildar ansvarsskulden för kommande pensionstagare.

De fonderade pensionsdelarna är en del av ansvarsskulden

Den partiella fonderingen inom den privata sektorn gäller ålders- och invalidpensioner. En del av de arbetspensionsavgifter som årligen tas ut av arbetsgivarna och arbetstagarna överförs till fonder i väntan på att arbetstagaren går i ålderspension eller beviljas invalidpension. Fonderingen görs enligt egna regler för respektive pensionsslag. Dessa regler beskrivs i Pensionsskyddscentralens Författningstjänst under Beräkningsgrunder.

Arbetspensionsförsäkraren beräknar beloppet av ansvarsskulden för varje försäkrad, dvs. arbetstagare och pensionstagare, till den del som medel har fonderats för pensionen i förväg. Ansvarsskulden beräknas på så sätt att den i genomsnitt räcker till för att bekosta pensionens fonderade del med beaktande av räntan och dödligheten. Här beaktas både den avkastning som erhållits på de fonderade tillgångarna och en uppskattning av hur länge ålders- eller invalidpension kommer att betalas ut. I fråga om fonderingen av ålderspensionerna beaktas den uppskattade livslängden. Invalidpensionerna fonderas i sin tur fram till den lägsta åldern för ålderspension.

I ansvarsskulden ingår förutom de fonderade pensionsdelarna också olika buffertfonder, som beskrivs mer ingående i avsnittet Ansvarsskuldens delar (pensionsbolag och pensionskassor) och Ansvarsskuldens dvs. pensionsansvarets delar (pensionsstiftelser).

För att trygga arbetspensionerna är det väsentligt att ansvarsskulden på arbetspensionsförsäkrarens ansvar hela tiden är täckt. Arbetspensionsförsäkrarens tillgångar ska således motsvara minst ansvarsskulden och solvenskapitalet måste uppfylla lagstadgade krav. För att säkerställa detta omfattas arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn av den s.k. solvensregleringen, för vilken redogörs mer ingående på sidan Solvensreglering.

Ansvarsskuldens delar (pensionsbolag och pensionskassor)

Arbetspensionsbolagens och pensionskassornas ansvarsskuld består av premieansvar och ersättningsansvar.

Premieansvar

Premieansvaret består av tillgångar som reserverats för framtida pensionsfall. Premieansvaret indelas i fyra delar:

 • premieansvar för framtida ålderspensioner
 • premieansvar för framtida invalidpensioner
 • tilläggsförsäkringsansvar
 • tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen.

Premieansvar för framtida ålderspensioner

Premieansvaret för framtida ålderspensioner räknas ut för den försäkrade arbetstagaren under hela tiden i arbete. Beräkningen görs på individnivå, dvs. för varje försäkrad separat. Ansvaret beräknas genom att beloppet av den fonderade ålderspensionen multipliceras med en kapitalvärdeskoefficient. Ansvaret beskriver det penningbelopp som, med beaktande av räntan och dödligheten, i genomsnitt räcker till för att betala den fonderade ålderspensionen under hela den tid som den försäkrade får ålderspension.

Premieansvar för framtida invalidpensioner

Premieansvaret för framtida invalidpensioner beräknas inte på individnivå, utan från varje försäkring (den försäkring som tecknats av arbetsgivaren/företaget) reserveras en bestämd andel för detta ändamål. För ansvaret avsätts en sådan andel från invalidpensionsavgiften för de föregående två åren, som räcker till för att betala de fonderade invalidpensionerna för de följande två åren.

Tillåggsförsäkringsansvar

Arbetspensionsbolagets tilläggsförsäkringssansvar delas upp i en fördelad och en ofördelad del. Pensionskassorna har endast tilläggsförsäkringsansvar som motsvarar det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret.

Den ofördelade delen används för att jämna ut fluktuationer i placeringarnas värde och som beredskap på försäkringsrisker. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret bildas av resultatet av placeringsverksamheten och försäkringsrörelsen. Om räkenskapsperioden genererar överskott, överförs det belopp som kan överföras till tilläggsförsäkringsansvaret till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret. Om räkenskapsperioden uppvisar underskott, avdras underskottet från det ofördelade tilläggspensionsansvaret. Efter det kan från det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret överföras medel till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret, om bolagets solvensställning tillåter det.

Det fördelade tilläggspensionsansvaret är den del av premieansvaret som fördelats per försäkring, till vilken från det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret överförs en del av placeringsverksamhetens resultat och hela omkostnadsresultatet. Arbetspensionsbolaget kan nästa år använda de tillgångar som överförts till det fördelade tilläggspensionsansvaret för utbetalning av kundåterbäringar till sina kunder.

En pensionskassa överför placeringsverksamhetens resultat till tilläggsförsäkringsansvaret. Dessutom kan pensionskassan också överföra övertäckning från den avdelning som beviljar kassans tilläggsförmåner. Efter dessa överföringar kan pensionskassan upplösa tilläggsförsäkringsansvaret för nedsättning av försäkringsavgifterna eller för återbäringar till pensionskassans delägare. Vid behov kan pensionskassan också utöka tilläggsförsäkringsansvaret genom försäkringsavgifter.

Tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen

Med hjälp av tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen bär arbetspensionssystemet gemensamt en del av risken till följd av fluktuationer i aktiekurserna. Beloppet av denna buffert erhålls av det genomsnittliga resultatet av pensionsanstalternas aktieplaceringar. På basis av pensionsanstalternas realiserade aktieavkastning antingen utökas eller reduceras denna del av ansvarsskulden. Om beloppet av det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen överstiger den avtalade övre gränsen, överförs den överskjutande delen till ålderspensionsansvaret.

Ersättningsansvar

Ersättningsansvaret består av de tillgångar som reserverats för löpande pensioner. Ersättningsansvaret indelas i tre delar:

 • ersättningsansvar för löpande ålderspensioner
 • ersättningsansvar för löpande invalidpensioner
 • utjämningsansvar.

Ersättningsansvar för löpande ålderspensioner

För ersättningsansvaret för löpande ålderspensioner har medlen reserverats i premieansvaret för framtida ålderspensioner redan under den tid som personen förvärvsarbetade. När personen avgår med ålderspension, börjar ersättningsansvaret för den löpande ålderspensionen beräknas. Ansvaret beskriver det penningbelopp som, med beaktande av räntan och dödligheten, i genomsnitt räcker till för betalning av den fonderade ålderspensionen för personens återstående tid med ålderspension.

Ersättningsansvar för löpande invalidpensioner

I ersättningsansvaret för löpande invalidpensioner har reserverats medel både för redan beviljade invalidpensioner, dvs. för så kallade kända pensioner, och för sådana invalidpensioner vars pensionsfall redan har inträffat men som ännu inte beviljats, dvs. så kallade okända pensioner.

Ansvaret för kända pensioner beräknas på individnivå då invalidpension börjar betalas ut. Beloppet av ansvaret beräknas genom att beloppet av den fonderade invalidpensionen multipliceras med en kapitalvärdeskoefficient. Ansvaret beskriver det penningbelopp som, med beaktande av tillfrisknandet, dödligheten och räntan, räcker till för att betala den fonderade delen av invalidpensionen fram till pensionsåldern.

Ansvaret för okända pensioner räknas inte på individnivå, utan för dem reserveras ansvar till ett bestämt belopp från varje försäkring (den försäkring som tecknats av arbetsgivaren/företaget). Beloppet av avsättningen fås genom att från invalidpensionsavgifterna för de föregående tre åren reservera en sådan andel som räcker till för att betala de fonderade delarna för ännu inte beviljade invalidpensioner på basis av redan inträffade pensionsfall.

Utjämningsansvar

Utjämningsansvaret är en buffertfond för de utjämningsdelar av pensionerna som bekostas gemensamt, såsom familje- och deltidspensioner samt indexhöjningar. Utjämningsdelarna bekostas gemensamt av pensionsanstalterna med hjälp av den avstämning av kostnadsfördelningen som sköts av Pensionsskyddscentralen.

Genom kostnadsfördelningen beräknas för varje pensionsanstalt inom den privata sektorn en andel av utjämningspensionerna. Om denna andel är mindre än de tillgångar som erhålls genom pensionsavgiftens utjämningsdelar, ökar utjämningsansvaret. Om andelen är större än de tillgångar som erhålls genom pensionsavgiftens utjämningsdelar, minskar utjämningsansvaret.

Ovannämnda del av utjämningsansvaret beräknas per försäkring, men i utjämningsansvaret ingår också en andel som beror på utjämningen av det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen mellan pensionsanstalterna och som beräknas per pensionsanstalt. Beloppet av det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen ska i varje pensionsanstalt vara lika stort i förhållande till den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen, och då ansvarsskulden utvecklas i olika takt i pensionsanstalterna, utjämnas detta genom utjämningsansvaret.

För utjämningsansvaret har fastställts ett minimibelopp, som utgör 20 procent av det sammanlagda beloppet av utjämningsdelarna för följande år. Den del av utjämningsansvaret som överstiger minimibeloppet kan bl.a. användas för komplettering av pensionsansvaret, tilläggsfondering av ålderspensionerna och gardering för pensionsutgiften till följd av befolkningsutvecklingen.

I utjämningsansvaret ingår också en s.k. EMU-buffert, vars målsatta nivå är 2,5 procent av de försäkrade lönerna. Med EMU-bufferten kan man jämna ut fluktuationer i avgiften till följd av konjunkturväxlingar.

Ansvarsskuldens, dvs. pensionsansvarets delar (pensionsstiftelser)

Hos pensionsstiftelserna benämns den post som motsvarar ansvarsskulden pensionsansvar. Till pensionsansvaret hör följande delar:

 • pensionsansvar för framtida pensioner
 • pensionsansvar för löpande pensioner
 • tilläggsförsäkringsansvar
 • tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen.

Pensionsansvar för framtida pensioner

I pensionsansvaret för framtida pensioner ingår pensionsansvaret för framtida ålderspensioner och framtida invalidpensioner. Dessa ansvarsdelar beräknas på samma sätt som premieansvaret för framtida ålderspensioner och premieansvaret för framtida invalidpensioner i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa.

Pensionsansvar för löpande pensioner

Premieansvaret för löpande pensioner fördelas på premieansvar för löpande ålderspensioner och löpande invalidpensioner. Dessa delar av pensionsansvaret beräknas på samma sätt som motsvarande delar av ersättningsansvaret i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa. Till pensionsansvaret för löpande pensioner i en pensionsstiftelse räknas dessutom utjämningsansvaret, som för en pensionsstiftelse också fastställs på samma sätt som för ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa.

Tilläggsförsäkringsansvar

Tilläggsförsäkringsansvaret motsvarar det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret i ett arbetspensionsbolag. Pensionsstiftelsen överför resultatet av placeringsverksamheten till tilläggsförsäkringsansvaret och kan också överföra övertäckning för pensionsstiftens A-avdelning, dvs. från det frivilliga tilläggspensionsskyddet. Efter dessa överföringar kan pensionsstiftelsen upplösa tilläggsförsäkringsansvaret för sänkning av understödsavgifterna eller utöka tilläggsförsäkringsansvaret genom understödsavgifter.

Tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen

Det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen utgör systemets gemensamma riskbuffert mot variationer i aktieavkastningen. För en pensionsstiftelse fastställs det på motsvarande sätt som i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa.

Ansvarsskulden kompletteras årligen

Arbetspensionsförsäkrarna ska årligen komplettera ansvarsskulden (hos pensionsstiftelserna pensionsansvaret) med fondräntan. Fondräntan är en teknisk ränta som används vid beräkningen av pensionens kapitalvärde. Fondräntan är 3 procent.

Utöver detta höjs de fonderade ålderspensionerna årligen med en avsättningskoefficient. Avsättningskoefficienten fastställs på basis av arbetspensionsförsäkrarnas genomsnittliga solvens. Fonderna kompletteras med en avkastning som motsvarar avsättningskoefficienten och hänförs till det ålderspensionsansvar som gäller personer som fyllt 55 år. Pensionsskyddscentralen räknar månadsvis ut avsättningskoefficientens värde. Om värdet förändras, fastställs det nya värdet på ansökan av social- och hälsovårdsministeriet. Om särskilda skäl föreligger kan man avvika från den nivå som avsättningskoefficientens jämförelsevärde anger. För avsättningskoefficienten redogörs mer ingående på Pensionsskyddscentralens webbplats på sidan Avsättningskoefficient.

Syftet med avsättningarna är att stärka ålderspensionsfonderna för att dämpa höjningstrycket på arbetspensionsavgiften i framtiden. Genom att hänföra avsättningarna till 55 år fyllda, syns nyttan av det i arbetspensionsavgiftens nivå snabbare. Fondavsättningarna bidrar också till att bibehålla värdet på de fonderade delarna och fonderingsgraden, eftersom de fonderade delarna inte indexjusteras på samma sätt som redan löpande pensioner.

Det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen kan också utökas eller reduceras med den aktieavkastningskoefficient som beräknas årligen. Aktieavkastningskoefficienten bestäms enligt den vägda, genomsnittliga avkastningen på arbetspensionsförsäkrarnas noterade aktieplaceringar med avdrag för en procentenhet. Koefficienten beskrivs mer ingående på Pensionsskyddscentralens sida Aktieavkastningskoefficient.

Relaterade sidor