Gå till innehållet

Olika arbetspensionsförsäkrare

Arbetspensionssystemet i Finland är till sin förvaltning decentraliserat. Det innebär att det sköts av flera olika arbetspensionsförsäkrare.

Arbetspensionsförsäkrarnas uppgift är att sköta den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen som hör till den sociala tryggheten. Verksamheten hos dem regleras huvudsakligen i nationell lag. Eftersom verksamhetsformerna avviker från varandra, finns det också skillnader i den lagstiftning som reglerar verksamheten. Pensionsförmånerna fastställs emellertid alltid på grundval av arbetspensionslagarna, oavsett i vilken arbetspensionsanstalt personen är försäkrad.

På denna sida redogörs för särdragen hos varje typ av arbetspensionsförsäkrare. På sidan Arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning finns en mer ingående beskrivning av förvaltningen hos respektive arbetspensionsförsäkrare.

Arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn

Inom den privata sektorn sköts arbetspensionsförsäkringen av privaträttsliga arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor. Arbetsgivaren kan fritt välja hos vilken arbetspensionsförsäkrare arbetsgivaren väljer att ta arbetspensionsförsäkring för sina anställda. Alternativt kan arbetsgivaren grunda en egen pensionsstiftelse eller pensionskassa, om förutsättningarna för att grunda en sådan uppfylls.

Sjömän och lantbruksföretagare har egna pensionsanstalter.

Pensionskassor

Pensionskassorna sköter arbetspensionsskyddet för anställda hos en arbetsgivare, en koncern eller flera arbetsgivare som hör till samma bransch. En pensionskassa kan också sköta pensionsskyddet för företagare. Pensionskassan får inte bedriva någon annan försäkringsverksamhet.

Pensionskassor som börjat sin verksamhet före 2022 kan också ordna frivilligt tilläggspensionsskydd utöver det lagstadgade pensionsskyddet. Det tilläggspensionsskydd som ordnats i en pensionskassa bekostas av arbetsgivaren ensam eller arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans.

Grundandet av en pensionskassa förutsätter minst 150 försäkrade, men inget egentligt myndighetstillstånd. Ansökan om fastställelse av pensionskassans stadgar och ändringar i dem ska göras hos Finansinspektionen, och kassan ska också anmälas till pensionsstiftelse- och försäkringskassaregistret inom utsatt tid. I samband med fastställandet av pensionskassans stadgar bedömer Finansinspektionen kassans förutsättningar att fullgöra sina åtaganden.

En ny pensionskassa kan också bildas av ett försäkringsbestånd som överlåtits från ett arbetspensionsbolag.

Det finns fyra pensionskassor som sköter lagstadgat arbetspensionsskydd (situationen i slutet av 2023). Pensionskassornas verksamhet regleras i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor.

Pensionsstiftelser

Pensionsstiftelserna sköter arbetspensionsskyddet för anställda hos en eller flera arbetsgivare eller en koncern (verksamhetskrets). En pensionsstiftelse får inte bedriva någon annan försäkringsverksamhet utöver pensionsförsäkring.

Pensionsstiftelser som börjat sin verksamhet före 2022 kan också ordna frivilligt tilläggspensionsskydd utöver det lagstadgade pensionsskyddet. Det tilläggspensionsskydd som ordnats i en pensionsstiftelse bekostas av arbetsgivaren ensam.

Grundandet av en pensionsstiftelse förutsätter minst 150 försäkrade, men inget egentligt verksamhetstillstånd. Ansökan om fastställelse av pensionsstiftelsens stadgar och ändringar i dem ska emellertid göras hos Finansinspektionen. Dessutom ska stiftelsen inom utsatt tid anmälas till pensionsstiftelse- och försäkringskassaregistret.

En ny pensionsstiftelse kan också bildas av ett försäkringsbestånd som överlåtits från ett arbetspensionsbolag.

Det finns sju pensionsstiftelser som sköter lagstadgat arbetspensionsskydd (situationen i slutet av 2023). Pensionsstiftelsernas verksamhet regleras i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor.

Pensionsförsäkringsbolag

Arbetspensionsförsäkringsbolagen sköter det lagstadgade arbetspensionsskyddet för anställda och företagare inom den privata sektorn. Arbetspensionsförsäkringsbolagen får inte bedriva någon annan försäkringsverksamhet. Arbetspensionsförsäkringsbolagets medel och placeringstillgångar ska därför hållas åtskilda från tillgångar och egendom som tillhör ett eventuellt annat bolag inom samma koncern med arbetspensionsbolaget.

För att kunna inleda sin verksamhet ska arbetspensionsförsäkringsbolaget ha en koncession som beviljas av statsrådet. Koncessionen gäller i Finland. Vid ansökan om koncession eller utvidgning av den ska social- och hälsovårdsministeriet också begära ett utlåtande av Finansinspektionen.

Utöver koncession förutsätter bildandet av ett arbetspensionsförsäkringsbolag att de krav som stadgas i lagen uppfylls. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska ha minst fem miljoner euro i grundkapital. Arbetspensionsförsäkringsbolagets bolagsordning och ändringar i bolagsordningen ska fastställas av Finansinspektionen.

Arbetspensionsförsäkringsbolaget kan till bolagsformen vara antingen ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett försäkringsaktiebolag. Den största skillnaden mellan bolagsformerna hänför sig till hur bolagets ägarskap definieras.

  • Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av försäkringstagarna, dvs. arbetsgivarna och företagarna samt de försäkrade, dvs. arbetstagarna. Också eventuella ägare av garantiandelar kan vara delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag.
  • Ett arbetspensionsförsäkringsbolag i form av ett försäkringsaktiebolag ägs av aktieägarna, dvs. i regel olika stiftelser och sammanslutningar som har investerat kapital i bolaget.

Det finns totalt fyra arbetspensionsförsäkringsbolag: Elo, Ilmarinen, Varma och Veritas. Av dem är Veritas ett försäkringsaktiebolag och de andra tre är ömsesidiga försäkringsbolag.

Arbetspensionsbolagens verksamhet regleras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och försäkringsbolagslagen.

Arbetspensionsförsäkringsbolagsverksamheten är också öppen för konkurrens utifrån landets gränser. Eftersom EU bygger på fri rörlighet av varor och tjänster, har försäkringsföretagen rätt att bedriva verksamhet inom hela EU-området. Således kan utländska aktörer etablera sig i Finland och bilda ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller förvärva ett bolag som redan är verksamt i landet.

Utländska bolag omfattas av samma bransch- och koncessionsbegränsningar som arbetspensionsförsäkringsbolag som bildats av finländare. Dessutom bör det noteras att alla bolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsrörelse i Finland också ska ha sitt huvudkontor i Finland. Även tillsynen handhas av de finländska myndigheterna. Hitttills har ingen utländsk aktör bedrivit arbetspensionsförsäkringsverksamhet i Finland.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt LPA tar hand om det lagstadgade arbetspensionsskyddet och övrig socialförsäkring för lantbruksföretagare, skogsägare, fiskare, renskötare och stipendiater.

Utöver arbetspensionsskyddet verkställer LPA

  • olycksfallsförsäkringssystemet,
  • grupplivförsäkringssystemet och
  • LPA-sjukdagpenningssystemet för lantbruksföretagare och stipendiater samt
  • systemet med avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

LPA sköter också avbytarservicesystemet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt ansvarar för rådgivning och information i arbetarskyddsfrågor för lantbruksföretagare.

Om LPA och dess uppgifter stadgas i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Sjömanspensionskassan

Sjömanspensionskassan tar hand om arbetspensionsskyddet för sjömän. Sjömanspensionskassan ansvarar för arbetspensionsskyddet enligt lagen om sjömanspensioner för sjöfarare på finländska handelsfartyg i utrikesfart och på isbrytare.

Sjömanspensionskassans verksamhet och förvaltning regleras i lagen om sjömanspensioner.

Arbetspensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn

Keva

Keva sköter arbetspensionsskyddet för de anställda inom kommunsektorn, välfärdsområdena, staten och evangelisk-lutherska kyrkan. Dessutom verkställer Keva personalpensionerna för de anställda hos Folkpensionsanstalten och hos Finlands Bank. När det gäller finansieringen av pensionerna varierar emellertid Kevas roll.

För anställda inom kommunsektorn och välfärdsområdena, dvs. Kevas medlemssamfund, ansvarar Keva både för arbetspensionsskyddet och dess finansiering. Kevas medlemmar är samtliga städer, kommuner och samkommuner i Finland, största delen av de kommunala föreningarna och aktiebolagen samt välfärdsområdena.

I fråga om andra arbetsgivare sköter Keva endast betalningen av arbetspensionerna. För finansieringen av pensionerna och placeringen av pensionstillgångarna ansvarar andra aktörer: Statens pensionsfond, Kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank. För dessa redogörs mer ingående under Övriga aktörer som deltar i finansieringen av pensionerna.

Kevas verksamhet baserar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) och lagen om Keva.

Övriga pensionsförsäkrare

Utöver ovan nämnda arbetspensionsförsäkrare har anställda inom Ålands landskapsregering samt ortodoxa kyrkan sina egna arbetspensionsförsäkrare.

Finansavdelningens pensionsbyrå vid Ålands landskapsregering sköter huvudsakligen arbetspensionerna för anställda vid landskapsregeringen.

För verkställigheten av arbetspensionsskyddet för anställda vid ortodoxa kyrkan ansvarar ortodoxa kyrkans centralfond.

Övriga aktörer som deltar i finansieringen av pensionerna

Utöver de egentliga arbetspensionsförsäkrarna finns det en grupp aktörer som deltar i placeringen av arbetspensionstillgångarna och finansieringen av arbetspensionerna för vissa arbetstagargrupper.

Statens pensionsfond är en fond grundad 1990 som står utanför statsbudgeten. Den ansvarar för fonderingen och placeringen av statens pensionstillgångar. Statens pensionsfond betalar emellertid inte direkt ut några pensioner, utan alla pensioner inom statens pensionssystem betalas med anslag som årligen reserverats i statens budget. Från Statens pensionsfond överfördes år 2023 till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgifterna. Statskontoret ansvarar i sin tur för överföringen av de tillgångar som behövs till Keva, som i praktiken betalar ut arbetspensionerna till statens anställda. Under åren 2024-2028 ökar budgetöverföringen årligen med en procentenhet från 40 procent till 45 procent.

Kyrkans pensionsfond ansvarar för finansieringen av pensionerna för den evangelisk-lutherska kyrkans anställda och för placeringen av pensionstillgångarna. Kyrkans pensionsfond har varit verksam sedan 1991.

Pensionerna för Folkpensionsanstaltens anställda finansieras med medel från pensionsfonden för FPA:s personal.

Finlands Banks pensionsfond ansvarar i sin tur för finansieringen av pensionsskyddet för Finlands Banks anställda.

Alla ovannämnda aktörer ingår i Telas placeringsstatistik om arbetspensionstillgångarna.

Relaterade sidor