Gå till innehållet

Solvensens inverkan på kundåterbäringarna

Arbetspensionsbolagen kan ge sina kunder rabatt på arbetspensionsavgifterna enligt vissa regler. Möjligheten att bevilja rabatt är beroende av arbetspensionsbolagets solvens. Denna rabatt som ges i efterskott kallas för kundåterbäring. Pensionsstiftelserna och pensionskassorna har i sin tur möjlighet att bevilja nedsättning av pensionsavgiften, likaledes beroende på solvensen.

Arbetspensionsbolagens kundåterbäringar

En del av de tillgångar som ingår i arbetspensionsbolagets solvenskapital kan delas ut i form av kundåterbäringar, om bolagets solvens tillåter det.

Fram till 2022 kunde också omkostnadsöverskottet delas ut i form av kundåterbäringar, om arbetspensionsbolagets solvens var tillräckligt stark. Omkostnadsöverskott uppstod, om arbetspensionsbolagets verksamhetskostnader var mindre än vad som samlats in för dem som en del av arbetspensionsavgiften.

Från och med 2023 uppstår inte längre i motsvarande mån något omkostnadsöverskott, eftersom den omkostnadsdel som är avsedd att täcka verksamhetskostnaderna i fortsättningen fastställs separat för varje bolag, varvid det redan på förhand är lättare att dimensionera den att motsvara de verkliga verksamhetskostnaderna. Således består de kundåterbäringar som inflyter från och med 2023 enbart av tillgångar som ingår i arbetspensionsbolagets solvenskapital.

Om arbetspensionsbolagets solvenskapital underskrider den solvensgräns som fastställts för bolaget, får arbetspensionsbolaget inte dela ut någon kundåterbäring.

Om arbetspensionsbolagets solvenskapital överskrider solvensgränsen, kan gottgörelser i enlighet med beräkningsgrunderna delas ut till ett belopp motsvarande högst 1,0 procent av solvenskapitalet höjt med driftskostnadsrörelsens överskott.

Maximibeloppet för arbetspensionsbolagets solvenskapital utgör det tredubbla beloppet av solvensgränsen. Maximibeloppet är dock minst 40 procent av arbetspensionsbolagets ansvarsskuld efter avdrag för det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret. Om arbetspensionsbolagets solvenskapital överskrider det maximibelopp som fastställs för det för andra året i följd, ska arbetspensionsbolaget upplösa den del som överskrider maximibeloppet i form av kundåterbäringar. Den överskjutande andelen delas inte omedelbart ut i sin helhet, utan först en tredjedel av det belopp varmed bolagets solvenskapital överskrider maximibeloppet.

Pensionsstiftelsens och pensionskassans gottgörelser, dvs. nedsättningar av försäkringsavgiften

Pensionsstiftelser och -kassor kan upplösa sitt tilläggsförsäkringsansvar för nedsättning av försäkringsavgiften (i pensionsstiftelserna sänkning av understödsavgiften). Tilläggsförsäkringsansvaret kan upplösas för nedsättning av försäkringsavgiften så att solvenskapitalet efter upplösningen är minst 1,3 gånger solvensgränsen. Efter det kan tilläggsförsäkringsavtal upplösas för nedsättning av försäkringsavgifterna ytterligare med ett belopp som utgör 1,0 procent av solvenskapitalet utan den andel som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt.

Om pensionsstiftelsens eller -kassans solvenskapital underskrider solvensgränsen, får tilläggsförsäkringsansvar inte upplösas för nedsättning av försäkringsavgiften. Tilläggsförsäkringsansvaret kan då utökas genom försäkringsavgifterna. Om solvenskapitalet överskrider sitt maximibelopp (solvensgränsens tredubbla belopp), ska mer tilläggsförsäkringsansvar upplösas för nedsättning av försäkringsavgiften.

Pensionsstiftelsen eller -kassan kan också utöka sitt tilläggsförsäkringsansvar genom försäkringsavgifter upp till solvenskapitalets maximibelopp.

Relaterade sidor