Gå till innehållet

Beräkning av aktieavkastningen

Viktkoefficienterna för indexet för det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret (ALF-index) och delindexens poängtal samt tidigare år kan hittas från den här sidan.

Viktkoefficienter och poängtal för innevarande år

Viktkoefficienterna för indexet för det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret (ALF-index) och delindexens poängtal vid respektive kvartalsslut 2021. Vi publicerar nästa uppdatering från datumet 31.12.2021 vecka 8/2022.

Tidpunkt31.3.202130.6.202130.9.202131.12.2021
Uppdatering27.5.202127.8.202126.11.2021vecka 8/2022
vikt-koefficientpoängtal vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal vikt-koefficient poängtal
Finland35,4925822,3735,3828295,0634,9728163,67
Europa*30,4110117,9231,7710755,1231,0210877,29
USA *28,887026,4328,027525,0629,327768,23
Japan *5,2223,724,8323,364,6924,94
Sammanlagt100,0100,0100,0

* Samtliga tre poängtal har erhållits genom division med ECB:s valutakurser.

Indexpoängtalens källa: Bloomberg, MSCI, Nasdaq OMX Nordic.

Från och med 30.6.2019 är vikten för en enskild pensionsanstalt högst 15 procent vid beräkningen av aktieplaceringarnas fördelning enligt region. Från och med år 2015 var den maximala vikten 20 procent. Före år 2015 var den maximala vikten 15 procent.

Bakgrund för beräkning

I och med de förnyade bestämmelserna som trädde i kraft i början av 2007 infördes vid ansvarsberäkningen för arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn det s.k. aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret.

Förändringen i det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret beräknas kvartalsvis i efterskott på hela pensionsansvaret på basis av den genomsnittliga realiserade avkastningsprocenten för noterade aktier i arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn under samma kvartal. De aktier som tas med i beräkningen har begränsats till aktier som noteras på börserna i OECD/EES-området, dvs. till de placeringar som pensionsanstalterna i enlighet med 10 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden klassificerar under placeringsgrupp IV.1.

Vikten för en enskild pensionsanstalts aktieplaceringar vid beräkningen av medelavkastningen är högst 15 procent. Pensionsskyddscentralen (PSC) samlar efter varje kvartal in de uppgifter som behövs för beräkningen av de slutliga ansvaren från pensionsanstalterna. De uppgifter som samlas in innehåller utöver avkastningsprocenten uppgifter om det sysselsatta kapitalet.

För att fastställa pensionsanstalternas ansvar i realtid är man tvungen uppskatta ovan beskrivna aktieavkastningsprocent för det pågående och nyss avslutade kvartalet, för vilket insamlingen och behandlingen av de slutliga uppgifterna ännu inte har slutförts.

Enligt Telas delegation för beräkningsgrundsärenden måste för värderingen användas ett vägt aktieindex, vars relativa förändring (procentuella förändring) med tillräcklig noggrannhet beräknar den avkastningsprocent som används vid den slutliga beräkningen av det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret. Telas rapportgrupp för placeringar har rekommenderat ett vägt index för fyra regioner.

De uppgifter som behövs för indexens avvägning insamlas i samband med insamlingen av Telas kvartalsstatistik, varför vikterna uppdateras fyra gånger om året. Rapportgruppen för placeringar följer upp hur väl indexet förutspår den realiserade avkastningen per kvartal.

Tidigare år

Vi uppdaterar information från tidigare år på nya sidor senare.

Relaterade sidor