Arbetspensionen i Finland är förmånsbestämd, vilket innebär att förmånen eller pensionen betalas ut till avtalat belopp och de pengar som behövs för pensionerna samlas in genom arbetsförsäkringsavgifter. För finansieringen av arbetspensionerna finns det i sin tur två huvudalternativ: ett fördelningssystem och ett helt fonderande system. I Finland finansieras arbetspensionerna huvudsakligen genom en kombination av dessa två system, dvs. genom ett system med partiell fondering.

I fördelningssystemet insamlas i arbetspensionsavgifter årligen de pengar som behövs för att betala ut pensionerna under respektive år. Pensionssystemen för företagare och lantbruksföretagare fungerar i Finland enligt principen för fördelningssystemet och finansieras med pensionsavgifter och skatter.

I ett helt fonderande system insamlas däremot i arbetspensionsavgifter årligen så mycket som det behövs för att i framtiden betala ut de pensioner som tjänats in under respektive år. I det helt fonderande systemet sparar varje generation själv ihop medlen för sina egna pensioner. Då kan till pensionsutgifterna också användas den avkastning som erhålls på de fonderade besparingarna, vilket minskar den avgift som behövs.

Fonderingen kan även vara partiell, såsom är fallet i Finland i fråga om pensionssystemen inom den privata sektorn. För anställda inom den privata sektorn och för sjömän fungerar pensionssystemen enligt en princip om partiell fondering, där en del av de arbetspensionsavgifter som betalats under respektive år fonderas för framtida år.

Pensionssystemen för anställda inom kommunerna och staten baserar sig på ett fördelningssystem, men de innehåller också buffertfonder. Med hjälp av buffertfonderna dämpas trycket på en höjning av arbetspensionsavgifterna i framtiden.

För finansieringen av de olika arbetspensionssystemen redogörs mer ingående i följande kapitel:

För arbetspensionsavgifterna och hur de fastställs redogörs mer ingående på sidan Arbetspensionsavgifterna.

Finansieringen av pensionerna för anställda inom den privata sektorn

Pensionssystemet för anställda inom den privata sektorn är partiellt fonderande. En del av de arbetspensionsavgifter som årligen tas ut fonderas för framtida pensioner och återstoden används för att bekosta de pensioner som betalas ut under respektive år.

För närvarande fonderas av arbetspensionsavgifterna inom den privata sektorn cirka en euro av sex, och resten används för att täcka de nuvarande pensionerna. Tack vare avkastningen på placeringarna är den fonderade andelen av pensionsutgiften större än av avgifterna. Var fjärde pensionseuro fås från den fonderade andelen.

Den partiella fonderingen av arbetspensionerna i förskott är ett sätt att bereda sig på förändringarna i befolkningens åldersstruktur. Då en del av pensionerna kan finansieras med hjälp av fonder, behöver de arbetspensionsavgifter som tas ut av arbetstagarna inte höjas orimligt.

När arbetspensionssystemet skapades möjliggjorde den partiella fonderingen också bättre pensionsförmåner än vad som hade varit möjligt att bekosta i ett helt fonderande system.

På vår webbplats behandlas frågor gällande ansvar och solvens i samband med fonderingen av arbetspensionsavgifterna under Arbetspensionsförsäkrarnas ansvar och solvens.

Finansieringen av pensionerna för företagare

Finansieringen av pensionerna för företagare bygger på ett fördelningssystem, utan tillämpning av någon fondering. På grund av den äldre åldersstrukturen bland företagarna räcker emellertid den arbetspensionsavgift som tas ut av företagarna i regel inte till för att täcka de årliga pensionsutgifterna. Den del som fattas för finansieringen av de företagarpensioner som betalas ut bekostas av staten.

Finansieringen av pensionerna för lantbruksföretagare

Finansieringen av pensionerna för lantbruksföretagare bygger också på ett fördelningssystem, utan fondering. Eftersom antalet pensionstagare bland lantbruksföretagarna är det dubbla i förhållande till antalet försäkrade, räcker den arbetspensionsavgift som årligen samlas in inte till för att täcka de årliga pensionsutgifterna. Den del av finansieringen av lantbruksföretagarnas pensioner som försäkringsavgifterna inte räcker till för bekostas då av staten.

Finansieringen av sjömanspensionerna

Sättet att finansiera sjömanspensionerna motsvarar i stort finansieringen av pensionerna för anställda inom den privata sektorn. Ett undantag är emellertid att staten deltar i kostnaderna för sjömanspensionerna genom att betala mindre än en tredjedel av pensionsutgiften.

Finansieringen av pensionerna inom den kommunala sektorn

Pensionerna inom den kommunala sektorn finansierades fram till år 1988 enbart genom ett fördelningssystem. I början av 1988 trädde en lagändring i kraft som gav Keva möjlighet att förbereda sig på de framtida pensionsutgifterna med hjälp av fondering.

Genom fonderingen har Keva skapat en buffert, varigenom den arbetspensionsavgift som tas ut av arbetstagarna och arbetsgivarna kan hållas på nuvarande nivå. Det belopp som överförs till fonden eller som senare upplöses fastställs varje år separat.

Enligt prognoserna tas en betydande del av fonderna i användning mellan år 2020 och 2050. De stora årskullarna kommer att vara i pension under dessa år och därigenom hänför sig också relativt sett den största pensionsutgiften till denna period.

Finansieringen av statens pensioner

Finansieringen av statens pensioner bygger i princip på ett fördelningssystem. Fonderingen finns med som en buffert, varmed kostnaderna för framtida pensioner kan jämnas ut med hjälp av såväl avkastningen på placeringarna som genom upplösning av fonden.

Statens Pensionsfond grundades år 1990 och är en fond utanför statsbudgeten. Den svarar för fonderingen och placeringen av pensionsmedlen. Från pensionsfonden utbetalas emellertid inga direkta pensioner, utan alla pensioner som omfattas av statens pensionssystem betalas ur anslag som reserverats i statsbudgeten.

Från pensionsfonden överförs till statsbudgeten årligen ett belopp motsvarande 40 procent av de årliga pensionsutgifterna. Statskontoret svarar i sin tur för att de medel som behövs överförs till Keva, som i praktiken sköter utbetalningen av statens pensioner.

I lagen om statens pensionsfond har för pensionsfonden ställts ett fonderingsmål på 25 procent av beloppet av det fulla pensionsansvaret inom statens pensionssystem. Enligt uppskattningar uppnås fonderingsmålet i mitten av 2020-talet. När detta mål har nåtts, fattas i statsbudgeten beslut om hur mycket medel som årligen överförs från fonden till statsbudgeten.

Finansieringen av pensionerna inom övriga offentliga sektorer

Pensionerna för anställda inom den evangelisk-lutherska kyrkan finansieras på samma sätt som för anställda inom den kommunala sektorn. Finansieringen bygger således på ett fördelningssystem i kombination med en buffertfond för att jämna ut pensionsutgifterna. Kyrkans pensionsfond ansvarar för uppgifterna i anslutning till finansieringen.

Personalpensionerna för de anställda vid Folkpensionsanstalten finansieras med medel ur den pensionsansvarsfond som anges i lagen om Folkpensionsanstalten.

Pensionerna enligt övriga pensionssystem inom den offentliga sektorn, såsom pensionerna enligt lagen om ortodoxa kyrkan och lagen gällande anställda vid Ålands landskapsregering samt pensionerna enligt pensionsstadgan för Finlands Bank finansieras enligt motsvarande principer som i de övriga pensionslagarna för den offentliga sektorn.