Arbetsgivarna och företagarna inom den privata sektorn har möjlighet att teckna arbetspensionsförsäkring i en pensionsanstalt efter eget val. Dessa är arbetspensionsbolagen samt pensionsstiftelserna och -kassorna.

Pensionsanstalterna inom den privata sektorn konkurrerar sinsemellan och på dem tillämpas i regel konkurrenslagstiftningen. Syftet med konkurrensen är att effektivisera verkställandet och förbättra tjänsterna samt intäkterna av placeringsverksamheten. På detta sätt kommer de fördelar som konkurrensen innebär till nytta för försäkringstagarna och de försäkrade. Försäkringsavgifterna och pensionsförmånerna fastställs i sin tur i lagstiftningen.

Arbetspensionssystemets uppgift är att trygga de lagstadgade pensionerna. Även främjandet av konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen måste betraktas mot denna bakgrund. Den lagstadgade uppgifterna, den ingående reglerade verksamheten och det solidariska ansvaret vid konkurrens begränsar i hög grad arbetspensionsanstalternas möjligheter att konkurrera sinsemellan.

Lagen förpliktar till samarbete

Enligt arbetspensionslagstiftningen ska arbetspensionsförsäkrarna handla i samarbete vid beredningen av försäkringsvillkor och beräkningsgrunder samt insamlingen av statistiska uppgifter och i övriga ärenden i anslutning till verkställandet och utvecklingen av arbetspensionslagarna.

Konkurrensen får emellertid inte begränsas mer än vad skötseln av de i lag stadgade uppgifterna förutsätter. Konkurrenslagstiftningen förbjuder näringsidkare inom samma bransch att avslöja information som kan jämställas med affärshemligheter till konkurrenter.

Arbetshälsoverksamheten som konkurrensfaktor

De arbetshälsotjänster som arbetspensionsbolagen erbjuder försäkringstagarna är en viktig konkurrensfaktor mellan bolagen. Syftet med tjänsterna är att förbättra arbetshälsan. Det minskar invalidpensionerna (sjukpensionerna) och sänker därigenom pensionsutgifterna. Arbetspensionsbolagen har en viktig roll när det gäller att minska arbetsoförmågan. Denna roll betonas ytterligare i och med behovet att förlänga arbetskarriärerna.

De tjänster som syftar till att minska risken för arbetsoförmåga kan, om de sköts väl, minska företagens kostnader samt stärka kundföretagens konkurrenskraft. Denna betydelse för företagens framgång har enbart ökat. Därför har arbetshälsotjänsternas mängd och innehåll en stor betydelse för vilket pensionsbolag försäkringstagaren väljer.

Målet för och innehållet i arbetshälsoverksamheten har inte definierats i lagstiftningen. Finansinspektionen har emellertid gett mer ingående anvisningar om de kostnader som används för arbetshälsoverksamhet och bokföringen av dem.