Arbetspensionsförsäkrarna sköter placeringsverksamheten avseende den fonderade delen av de lagstadgade arbetspensionsmedlen. Syftet med Telas placeringsstatistik är att samla in basuppgifter om placeringarnas belopp, allokering och avkastning.

Placeringsstatistiken är avsedd att tjäna branschens placeringsverksamhet, våra medlemssammanslutningar och övriga enskilda instanser som behöver uppgifterna. De metoder jämte principer för datainsamlingen som ligger till grund för statistiken baserar sig på myndigheternas bestämmelser.

Utvecklingen av placeringstillgångarna

Utvecklingen av placeringstillgångarna redogör för utvecklingen av arbetspensionsförsäkrarnas placeringstillgångar enligt ämnesområde.

Begynnelseåret för de långa tidsserier varierar enligt serie: 1997, 1999 eller 2000. De långa tidsserierna avslutas vid senaste helår.

I de kortare tidsserierna är utgångsåret 2004 eller 2005. Observationspunkterna är hela år med undantag av innevarande år, för vilket delårsuppgifterna visas.

Bildserierna visar den absoluta och relativa situationen. I bildserierna visas placeringsbeståndet med olika indelning, bl.a. enligt

 • grupper av pensionssammanslutningar:
  • pensionsförsäkringsbolag,
  • pensionsstiftelser och -kassor,
  • särskilda pensionsanstalter och
  • pensionsförsäkrare inom den offentliga sektorn.
 • region:
  • Finland,
  • övriga länder i euroområdet och
  • länder utanför euroområdet
 • placeringsslag, bl.a.:
  • penningmarknadsplaceringar,
  • lån,
  • masskuldebrev,
  • fastigheter,
  • hedgefonder,
  • noterade aktier och
  • övriga aktieplaceringar.

Utöver diagram gör vi varje kvartal en analys som beskriver utvecklingen av placeringstillgångarna och som publiceras på vår sida Sammanfattning av placeringstillgångarna.

Tidsserier över placeringstillgångarna

Diagrammen på sidan Tidsserier över arbetspensionsmedlen beskriver arbetspensionsmedlens andel av bruttonationalprodukten från år 1997 samt fördelningen av arbetspensionsbolagens placeringar från år 1980.

Tidsserierna över börsinnehaven beskriver i sin tur hela arbetspensionsbranschens och arbetspensionsbolagens innehav av finländska noterade aktier samt deras andel av marknadsvärdet på Helsingforsbörsen.