Arbetspensionsförsäkrarens solvens mäts med huruvida placeringstillgångarna överskrider ansvarsskulden tillräckligt. En arbetspensionsförsäkrare kan bereda sig på riskerna i placeringsverksamheten och försäkringsrörelsen med solvenskapitalet. Solvenskapitalet består huvudsakligen av eget kapital, placeringarnas värderingsdifferenser och tilläggsförsäkringsansvaret/det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret fungerar som en buffert mot både placerings- och försäkringsrisker.

Pensionsstiftelserna och -kassorna kan i solvenskapitalet inkludera en separat post som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt, varmed man kan stärka pensionsstiftelsens eller -kassans risktäckningskapacitet.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolag, pensionskassor och pensionsstiftelser.

Solvensgräns

Solvensgränsen är det krav på kapitalet som används vid tillsynen över arbetspensionsförsäkrarna, och om solvensgränsen underskrids blir följden tillsynsåtgärder: ju mer riskfyllda placeringar pensionsförsäkraren har, desto högre är solvengränsen.

Solvensgränsen fastställs riskteoretiskt så att den motsvarar behovet av solvenskapital för ett år, med beaktande av riskerna i försäkringsrörelsen och placeringsverksamheten. Solvensgränsen beräknas utgående från de totala placeringstillgångarna. Vid beräkningen av solvensgränsen ska pensionsförsäkraren identifiera de risker som hänför sig till respektive placering och försäkringsrisken. Riskerna beaktas i enlighet med den risknatur som fastställs i lag och samma placering kan vara exponerad för flera olika risker. Vid beräkningen beaktas också placeringarnas förväntade avkastning och korrelationen mellan olika riskfaktorer.

Placeringsriskerna indelas enligt lagen i 18 klasser:

Riskklass 1-5: aktierisk
Riskklass 6: ränterisk
Riskklass 7-10: kreditmarginalrisk
Riskklass 11-12: fastighetsrisk
Riskklass 13: valutarisk
Riskklass 14: råvarurisk
Riskklass 15: risk avseende avkastningskrav
Riskklass 16: försäkringsrisk
Riskklass 17: kvarstående risk
Riskklass 18: övriga risker

I solvensmodellen beaktas dessutom

  • marknadsrisken
  • motpartsrisken
  • koncentrationsrisken
  • eventuell hävstång och
  • risker som hänför sig till derivatavtal och indirekta placeringar.

Med hjälp av beräkningsmodellen kan man mer flexibelt bereda sig på placeringsinstrumentens utveckling och vid behov kan nya risker tas med i beräkningen.

Om ett pensionsbolags solvenskapital överskrider solvensgränsen eller om en pensionsstiftelses eller pensionskassas solvenskapital överskrider solvensgränsen med 1,3 gånger, påförs inga extra begränsningar på pensionsförsäkrarens verksamhet.

Om arbetspensionsförsäkrarens solvenskapital underskrider solvensgränsen, ska pensionsanstalten överlämna till Finansinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning. Om arbetspensionsförsäkrarens solvenskapital underskrider kravet på minimikapital, vilket utgör en tredjedel av solvensgränsen, ska arbetspensionsförsäkraren tillställa Finansinspektionen en plan för kortfristig finansiering.

Arbetspensionsbolagets kundgottgörelser

Arbetspensionsbolagen kan ge sina kunder rabatt på arbetspensionsavgifterna enligt vissa regler. Denna rabatt kallas för kundåterbäring. Utdelningen av gottgörelser är beroende av arbetspensionsbolagets solvens.

Om solvenskapitalet i ett arbetspensionsbolag underskrider solvensgränsen, får arbetspensionsbolaget inte dela ut kundgottgörelser. Om arbetspensionsbolagets solvenskapital överskrider solvensgränsen, kan gottgörelser i enlighet med beräkningsgrunderna delas ut till ett belopp motsvarande högst 1,0 procent av solvenskapitalet höjt med driftskostnadsrörelsens överskott.

Maximibeloppet för arbetspensionsbolagets solvenskapital utgör det tredubbla beloppet av solvensgränsen, dock minst 40 procent av ansvarsskulden efter avdrag för det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret. Om arbetspensionsbolagets solvenskapital överskrider solvenskapitalets maximibelopp för andra året i följd, ska arbetspensionsbolaget utöka beloppet av gottgörelserna över det normala maximibeloppet för gottgörelser. Den överskjutande andelen delas inte omedelbart ut i sin helhet, utan först en tredjedel av det belopp varmed bolagets solvenskapital överskrider maximibeloppet.

Kontrollgränser

Pensionsstiftelsens och -kassans gottgörelser, dvs. nedsättningar av försäkringsavgiften

Pensionsstiftelser och -kassor kan upplösa sitt tilläggsförsäkringsansvar för nedsättning av försäkringsavgiften (i pensionsstiftelserna sänkning av understödsavgiften). Tilläggsförsäkringsansvaret kan upplösas för nedsättning av försäkringsavgiften så att solvenskapitalet efter upplösningen är minst 1,3 gånger solvensgränsen. Efter det kan tilläggsförsäkringsavtal upplösas för nedsättning av försäkringsavgifterna ytterligare med ett belopp som utgör 1,0 procent av solvenskapitalet utan den andel som baserar sig på arbetsgivarens tillskottsplikt.

Om pensionsstiftelsens eller -kassans solvenskapital underskrider solvensgränsen, får tilläggsförsäkringsansvar inte upplösas för nedsättning av försäkringsavgiften. Tilläggsförsäkringsansvaret kan då utökas genom försäkringsavgifterna. Om solvenskapitalet överskrider sitt maximibelopp (solvensgränsens tredubbla belopp), ska mer tilläggsförsäkringsansvar upplösas för nedsättning av försäkringsavgiften.

Pensionsstiftelsen eller -kassan kan också utöka sitt tilläggsförsäkringsansvar genom försäkringsavgifter upp till solvenskapitalets maximibelopp.