Gå till innehållet

Dataskyddsbeskrivning för nyhetsbrevens prenumerantregister

Registerbeskrivning enligt EU:s databeskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Arbetspensionsförsäkrarna Tela rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

Kontaktpersoner i registerärenden:

Registrets namn

Nyhetsbrevens prenumerantregister.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen är att skicka Telas nyhetsbrev till prenumeranterna utgående från adressuppgifterna. Dessutom kan personuppgifter användas för analys av och statistik över prenumerantregistret. Personuppgifter används inte för kommersiella ändamål.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på nyhetsbrevsprenumeranternas samtycke.

Kategorier av personuppgifter

De som har prenumererat på nyhetsbreven.

Registrets datainnehåll

I Telas register lagras följande personuppgifter:

  • personens namn
  • e-postadress
  • den organisation som personen företräder.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personen lämnar uppgifterna själv på eget initiativ till Tela.

Mottagare av personuppgifter

Tela lämnar ut uppgifter till den tredje part som fungerar som personuppgiftsbiträde och som ansvarar för det tekniska utskicket av brevet i enlighet med avtalet om behandling av personuppgifter.

Tela lämnar inte ut personuppgifter för användning utanför sin egen verksamhet annat än när lagstiftningen förutsätter.

Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringsperioden

Uppgifterna raderas från registret när prenumeranten avslutar sin prenumeration eller när nyhetsbrevet inte längre publiceras.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling som rör honom eller henne.

Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter behandlas inte automatiskt och automatiserat beslutsfattande används inte.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne bryter mot dataskyddsförordningen.

Skydd av personuppgifter

Registret upprätthålls och skyddas genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Det fysiska tillträdet till uppgifterna begränsas med behörigheter.

Den tredje part som fungerar som personuppgiftsbiträde ansvarar för skyddet av registret i enlighet med avtalet om behandling av personuppgifter.

Telas datanät och apparatur är skyddade med tekniska lösningar, såsom brandväggar och lösenord. Vi säkerställer systemens feltolerans och möjligheterna att återställa data.