Arbetspensionen i Finland är en lagstadgad socialförsäkring som omfattas av EU:s förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. De lagstadgade pensionerna hör inom EU till de nationella befogenheterna och syftet med förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen är endast att samordna rätten till social trygghet, såsom pension, för EU-medborgare som rör sig mellan medlemsländerna. I praktiken är det fråga om att göra det möjligt att flytta från ett medlemsland till ett annat för att arbeta utan förluster eller överlappningar t.ex. i fråga om socialförsäkringspensioner.

Det är viktigt att särdragen i det finländska arbetspensionssystemet beaktas vid utvecklingen av unionens lagstiftning. Den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen måste hållas utanför det gränsöverskridande utbudet av tjänster – i Finland har endast arbetspensionsförsäkringsbolag som är registrerade i Finland rätt att bedriva arbetspensionsförsäkring. Likaså måste man hålla fast vid arbetspensionsförsäkrarnas nationella solvensreglering och -tillsyn.

Pensionssystemens utformning har stor betydelse för den offentliga ekonomin

Den åldrande befolkningen i Europa och hållbarhetsproblemen inom de offentliga finanserna har aktualiserat medlemsländernas pensionsreformer. Pensionssystemens utformning har stor betydelse för den offentliga ekonomin i samtliga länder i Europa. I och med finanskrisen 2008 har EU:s ekonomiska samordning skärpts. Den starkare ekonomiska samordningen berör också medlemsländernas pensionspolitik. Även om EU:s lagstiftningsbehörighet inte direkt utsträcker sig till hur den lagstadgade socialförsäkringspensionen ordnas, har EU genom den ekonomiska samordningen möjlighet att styra medlemsländerna till pensionsreformer.

Den ekonomiska samordningen har på 2010-talet blivit mer bindande. Medlemsländerna söker emellertid ofta flexibilitet i samordningen och reglerna har också tolkats på olika sätt. Under de senaste åren har sociala frågor, bl.a. om den sociala tryggheten och dess tillräcklighet, tagits upp på EU:s utvecklingsagenda. Vi understöder den princip som lyfts fram i samband med den europeiska pelaren för sociala rättigheter enligt vilken pensionsförmånernas tillräcklighet ska ges lika stor vikt som finansieringens hållbarhet vid bedömningen av hur medlemsländerna sköter sin uppgift.

Om vi själva håller vårt pensionssystem i skick, duger det också för EU. Det grundläggande värdet i den finländska arbetspensionsmodellen hänför sig till solidaritet och ömsesidig delning av riskerna dels i fråga om finansieringen men också mellan arbetstagarna och arbetsgivarna samt mellan generationerna. Vårt arbetspensionssystem baserar sig på den finländska arbetsmarknaden och samhällsekonomin. Det uppmuntrar arbetskraften till rörlighet, eftersom arbetspensionsskyddet följer med den anställda, oavsett byte av arbetsplats eller arbete utomlands.

Arbetspensionssystemet utvärderas och förnyas kontinuerligt. I reformarbetet är det viktigt att fokusera på att förlänga tiden i arbetslivet såväl i slutet som i mitten och även i början. Ett sunt förhållande mellan pensionstid och arbetsliv är avgörande för hela samhällsekonomin. Med den pensionsreform som trädde i kraft 2017 har Finland lyckats förbättra arbetspensionssystemets finansiella och sociala hållbarhet, och därtill har reformen betydande effekter när det gäller att minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. Reformen kan även på EU-nivå betraktas som ett mönsterexempel på anpassning till trenden mot ökad livslängd.

Enligt vår åsikt bör Finland säkerställa den nationella självständigheten i beslutsfattandet om vårt lagstadgade arbetspensionssystem i förhållande till den ekonomiska samordningen samt den framtida utvecklingen av hela den ekonomiska och monetära unionen. Utvecklingen av den ekonomiska och monetära unionen EMU hör till EU:s viktigaste missioner och kan ha konsekvenser också för det finländska arbetspensionssystemet genom integrationens olika delområden avseende finansmarknaden, den fiskala unionen och beslutsfattandet.