På grund av den partiella fonderingen av arbetspensionerna är arbetspensionsanstalterna betydande investerare och därigenom aktörer inom finanssektorn. Arbetspensionsmedlen ska enligt lag placeras lönsamt och tryggt. Det uttrycks litet olika i lagarna om olika pensionsanstalter, men huvudregeln är densamma för alla.

Lagstiftning som styr arbetspensionsanstalternas placeringsverksamhet finns i flera olika lagar. Arbetspensionsförsäkringsbolagens placeringsverksamhet stadgas i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. För pensionskassornas och -stiftelsernas placeringsverksamhet finns egna bestämmelser i lagen om försäkringskassor och lagen om pensionsstiftelser.

Utöver lagstiftningen regleras arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet också av branschens gemensamma och aktörernas egna rekommendationer och principer som styr verksamheten. Som gemensam anvisning för branschen tillämpas anvisningen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Varje arbetspensionsförsäkrare fastställer självständigt sin egen placerings- och ägarpolicy. Alla arbetspensionsförsäkrare har också sina egna tillvägagångssätt och principer för bedömning och kontroll av placeringarnas ansvarsfullhet. Ansvarsfull placering utgör en viktig del av arbetspensionsförsäkrarnas placeringsverksamhet och definitionen av riktlinjerna i anslutning till ansvarsfull placering ligger därför på varje aktörs eget ansvar.

Mer ingående information om arbetspensionsförsäkrarnas riktlinjer i anslutning till ansvarsfullhet och ägarstyrning finns på respektive aktörs webbplats och i deras bokslut.

Bestämmelserna om arbetspensionsanstalternas solvens reglerar också ramvillkoren för placeringsverksamheten. Vi berättar mer om solvensbestämmelserna under Ansvar och solvens.

Regleringen av finansaktörer har skärpts betydligt efter finanskrisen år 2008. Skärpningen har skett särskilt på EU-nivå, eftersom krisen lyfte fram starka krav på att stärka regleringen och övervakningen uttryckligen inom hela EU. Man kan rentav tala om en lagstiftningsflod. Effekterna av EU:s reglering som gäller finansmarknaden utsträcker sig också till de sammanslutningar som placerar pensionstillgångar. Finland måste därför se till att EU:s reglering inte medför omotiverade tilläggskostnader för arbetspensionssystemet och att det inte försämrar arbetspensionsanstalternas möjligheter att sköta placeringen av arbetspensionstillgångarna på ett sätt som är optimalt med tanke på tryggandet av pensionsmedlen.