Arbetspensionssystemet i Finland är partiellt fonderande, vilket innebär att en del av de arbetspensionsavgifter som tas ut under respektive år fonderas och placeras för framtida pensioner. Merparten av de avgifter som årligen samlas in används för att betala löpande pensioner.

Följande bilder visar hur arbetspensionerna cirkulerar. Eftersom fonderingsprinciperna inom den privata och den offentliga sektorn avviker från varandra, beskrivs deras penningflöden var för sig. Siffrorna gäller arbetspensionerna år 2016, eftersom det är den senaste statistiken för ett helår som finns att tillgå.

Penningflödena kring arbetspensionerna 2017 -bildernapdf, 279 kB

Arbetspensionspengarna i omlopp inom den privata sektorn år 2017, md euro

Insamlade avgifter

År 2017 insamlades inom den privata sektorn i arbetspensionsavgifter och statsandelar sammanlagt 16,5 miljarder euro. I denna summa ingick såväl

  • arbetsgivarnas som arbetstagarnas arbetspensionsavgifter,
  • företagarnas arbetspensionsavgifter,
  • statens andel av företagarnas, lantbruksföretagarnas och sjömännens pensioner samt
  • arbetslöshetsförsäkringsfondens andel, som används till att täcka pensioner som tjänats in på basis av perioder med inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

Merparten av de avgifter som samlats in, 13,9 miljarder euro, gick direkt till de arbetspensioner som betalades ut år 2017.

Av de insamlade avgifterna överfördes 2,2 miljarder euro till fonder. Om den fonderade andelen jämförs i förhållande till de arbetspensionsavgifter som tagits ut av arbetsgivarna och arbetstagarna (sammanlagt 13,7 miljarder euro), utgör den fonderade andelen cirka en sjättedel. Beloppet av arbetspensionsmedlen inom den privata sektorn uppgick i slutet av år 2017 till sammanlagt 125,2 miljarder euro. Här betyder arbetspensionsmedlen de nettoplaceringstillgångarna, som vi också använder i placeringsstatistik.

En liten del av de avgifter som samlats in, 0,4 miljarder euro år 2017, gick till arbetspensionsförsäkrarnas omkostnader. Med denna andel täcks bland annat kostnaderna för beräkning och beviljande av arbetspensioner samt alla omkostnader för arbetsförsäkrarna inom den privata sektorn.

Förändring i placeringstillgångarna

Tillgångarna minskar med det belopp som beloppet av de utbetalda fonderade pensionerna överstiger det samtidigt fonderade beloppet av pensionsavgifterna. Avkastningen på placeringarna inverkar däremot ännu mer på beloppet av placeringstillgångarna. Från placeringarna fås kontant avkastning, dvs. utdelningar, räntor och hyresintäkter och placeringarnas värde förändras enligt marknadsläget.

Beloppet av arbetspensionsmedlen inom den privata sektorn ökade genom placeringsverksamheten med 8,8 miljarder euro under 2017. Största delen av dessa 8,8 miljarder euro härrörde från placeringarnas värdeförändringar (6,6 miljarder) och resten (2,2 miljarder) från kontant avkastning.

Utbetalda pensioner

Inom den privata sektorn utbetalades år 2017 sammanlagt 17,2 miljarder euro i arbetspensioner. För att finansiera dem användes 13,9 miljarder euro av de arbetspensionsavgifter som insamlats samma år och resten, dvs. 3,3 miljarder euro, togs från fonderna.

Sedan år 2013 har arbetspensionsutgifterna inom den privata sektorn överstigit intäkterna som samlats in i form av arbetspensionsavgifter. Skillnaden täcktes med placeringsfonder och deras avkastning. Placeringsverksamheten har således stor betydelse för betalningen av arbetspensionerna och dess betydelse kommer att öka ytterligare under de kommande årtiondena då också arbetspensionsutgifterna ökar.

Arbetspensionspengarna i omlopp inom den offentliga sektorn år 2017, md euro

Insamlade avgifter

Inom den offentliga sektorn (kommunen, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, FPA, Finlands Bank) utgjorde arbetspensionsavgifterna och statens andelar sammanlagt 9,2 miljarder euro. I denna summa ingick såväl

  • arbetsgivarnas som arbetstagarnas arbetspensionsavgifter,
  • de arbetspensionsavgifter som uppburits av staten i egenskap av arbetsgivare,
  • övrig statsfinansiering samt
  • arbetslöshetsförsäkringsfondens andel, som används till att täcka pensioner som tjänats in på basis av perioder med inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

Merparten av de avgifter som samlas in, 9,1 miljarder euro, gick direkt till de arbetspensioner som betalades ut inom den offentliga sektorn år 2017.

Till exempel i fråga om Statens pensionsfond, medel kommer inte längre att överföras i fonderna. Medel tvärtom avvecklas för att betala pensioner.

En liten del av de avgifter som samlats in, 0,1 miljarder euro år 2017, gick till arbetspensionsförsäkrarnas omkostnader inom den offentliga sektorn.

Förändring i fonderna

Beloppet av de fonderade medlen inom den offentliga sektorn ökade med 5,3 miljarder euro under 2016. Av detta härrörde 4,0 miljarder från värdeförändringar och 1,3 från kontant avkastning. Arbetspensionsfonderna inom den offentliga sektorn uppgick till 74,7 miljarder euro vid utgången av år 2017.

Utbetalda pensioner

Inom den offentliga sektorn utbetalades sammanlagt 9,8 miljarder euro i arbetspensioner år 2017. Denna summa täcktes till största delen med de avgifter som samlats in samma år, vars andel var 9,1 miljarder euro. 0,7 miljarder euro togs från fonderna för att betala arbetspensionerna.

Av siffrorna kan man utläsa att det sammanlagda beloppet av de arbetspensionsavgifter och statsandelar som samlats in inom den offentliga sektorn (9,8 miljarder) motsvarar beloppet av de utbetalda pensionerna (9,2 miljarder). Under tidigare år har avgifterna varit högre än utgifterna. Enligt uppskattningar kommer det år 2017 att inträffa en vändning inom den offentliga sektorn, varefter beloppet av de pensioner som betalas ut överstiger de intäkter som samlas in genom arbetspensionsavgifter.

Tidigare år:

Penningflödena kring arbetspensionerna 2016 -bildernapdf, 278 kB

Penningflödena kring arbetspensionerna 2015 -bildernapdf, 587 kB

Penningflödena kring arbetspensionerna 2014 -bildernapdf, 174 kB