Gå till innehållet

Syftet med verksamheten

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf är en intresseorganisation för samtliga arbetspensionsförsäkrare med verksamhet i Finland. Vi representerar hela branschen, dvs. våra medlemmar är alla arbetspensionsförsäkrare som sköter lagstadgat arbetspensionsskydd.

Förvaltning och organisation

Vi är till vår juridiska form en registrerad förening. Medlemmarna beslutar om vår verksamhet, och högsta beslutanderätt utövas av föreningens årsstämma. Den valda styrelsen beslutar om riktlinjerna för vår strategi och tyngdpunkterna i vår verksamhet.

För den praktiska verksamheten ansvarar föreningens expertorganisation, dvs. Telas byrå. Till vår hjälp finns de delegationer och expertgrupper som utnämnts bland representanterna för våra medlemsorganisationer. Delegationerna och expertgrupperna har bildats på beslut av Telas styrelse eller verkställande direktören.

Hörnstenarna i vår verksamhet

Vår grunduppgift är att stärka arbetspensionssystemet och att främja den allmänna verksamhetsmiljön inom branschen. Vårt arbete består av bevakning av branschens intressen och produktion av olika innehåll i anslutning till intressebevakningen. Detta innehåll delar vi genom kommunikation, påverkansarbete och samhällelig utbildning. Vi producerar också analyser och övrigt material i anslutning till arbetspensionssystemets ekonomi och placeringsverksamhet.

Vår verksamhet bygger på en mångsidig sakkännedom om arbetspensionssektorn, goda nätverk och en tydlig kommunikation. Vi arbetar för att vår intressebevakning ska vara transparent, målinriktad och långsiktig.

Mer information om vår verksamhetsidé och vår ambition finns i vår strategi.

Intressebevakning inom arbetspensionsbranschen

Våra medlemmar ansvarar för verkställigheten av det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Tyngdpunkten i vår intressebevakning ligger därför på frågor i anslutning till verkställandet av arbetspensionerna och arbetspensionsförsäkrarnas verksamhetsförutsättningar.

Genom intressebevakningsarbetet och vår kommunikation utövar vi inflytande på

  • lagstiftning och övrig reglering som berör arbetspensionssektorn och
  • förtroendet och förståelsen för arbetspensionssystemet.

Vår intressebevakning gäller inte innehållet i arbetspensionsskyddet. Beslut om frågor som hänför sig till dess innehåll bereds i trepartsförhandlingar mellan arbetsmarknadsorganisationerna.

Arbetspensionsskyddet och finansieringen av pensionerna inverkar för sin del på förtroendet för arbetspensionssystemet som helhet. Vi arbetar för ett ökat förtroende genom att med hjälp av att sprida information om arbetspensionsskyddet och finansieringen av arbetspensionerna samt om frågor i anslutning till pensionspolitiken.

Arbetspensionen är en del av den sociala tryggheten i Finland. Den sociala tryggheten regleras i finsk lag. Därför sker också merparten av vårt arbete i Finland. Vi är emellertid också aktiva i Europa och internationellt.

Vi påverkar EU-lagstiftningen som tangerar arbetspensionsärenden och internationella rekommendationer beträffande pensionsfrågor både genom det nationella beslutsfattandet i Finland och genom samarbetet på EU-nivå.

Inflytande på internationell nivå och EU-nivå

Många ärenden i anslutning till arbetspensionsplacering anknyter emellertid till europeisk lagstiftning och finanstillsynen på EU-nivå. Vår intressebevakning i anslutning till dem sker därför också till en del inom EU. Vi utövar även inflytande på de europeiska och internationella rekommendationerna gällande pensionssektorn.

Vi är medlemmar i AEIP (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection). AEIP är en intresseorganisation på EU-nivå och representerar de anstalter som sköter pensionsskydd och övrig social trygghet. Vi är medlemmar i styrelsen för AEIP och deltar i AEIP:s arbetsgruppsarbete.

Vi påverkar EU-bestämmelserna också genom att delta i den nationella utformningen av ställningsstaganden i EU-ärenden i beredningssektioner som är underställda kommittén för EU-ärenden. Vi är medlemmar i följande beredningssektioner inom social- och hälsovårdsministeriet: 16 (försäkringstjänster), 25 (sociala ärenden) och 27 (socialskyddsfrågor i anslutning till personers rörlighet). Vi hör också till en beredningssektion inom finansministeriet: 10 (finansiella tjänster och kapitalrörelser).

Vi deltar i det internationella samarbetet också inom ramen för OECD genom att vara med i dess arbetsgrupp Working Party on Private Pensions. Vi är även medlemmar i två tankesmedjor i Bryssel (CEPS och Bruegel).

Kommunikation, utbildning och intressentgruppsarbete

Vi tillhandahåller tillförlitlig och aktuell information som bygger på gedigen bakgrundsfakta samt motiverade synpunkter på frågor som berör vårt område. Vi kommunicerar om branschens ärenden utöver till våra medlemmar också till medier, myndigheter, politiska beslutsfattare och andra samarbetspartners. Vi ger även information om arbetspensionsplaceringar till europeiska medier. Vi är också aktiva inom de sociala medierna.

En del av vår kommunikation betjänar direkt intressebevakningen. Därtill deltar vi i samhällsdebatten om arbetspensionsfrågor. Vårt arbete omfattar också utbildning i pensionssystemet.

Vi vill att samhällets nuvarande och framtida beslutsfattare och inflytelserika aktörer ska vara förtrogna med de grundläggande frågorna inom arbetspensionssektorn. I vår utbildningskalender ingår bl.a. regelbundna arbetspensionskurser för löntagarorganisationernas aktiva medlemmar och andra intressentgrupper.

Vi ansvarar också för utbildningen av de nya styrelse- och förvaltningsrådsledamöter som invalts att sköta arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning. Vi säkerställer för vår del att de har de tillräckliga kunskaper om arbetspensionsförsäkring och arbetspensionsplaceringar som förutsätts i lagstiftningen gällande arbetspensionsanstalternas förvaltning.

Mer information om vår utbildningsverksamhet finns på vår sida Mål och målgrupper för vår utbildning.

Relaterade sidor