Arbetspensionsförsäkringen är en del av den lagstadgade sociala tryggheten i Finland. Arbetspensionssystemet är förmånsbestämt, dvs. innehållet i pensionsskyddet fastställs i lag. De pengar som behövs för utbetalningen av pensionerna samlas huvudsakligen in genom de försäkringsavgifter som arbetsgivarna och löntagarna betalar varje år. En del av de pensioner som betalas ut täcks med intäkterna av placeringsverksamheten.

Intäkterna av placeringsverksamheten inflyter genom att en fjärdedel av de pensionsavgifter som samlas in fonderas för framtida pensioner. På detta sätt är arbetspensionsavgiften bestående lägre, även om befolkningen åldras. De pensionspengar som samlats in med försäkringsavgifterna är enbart avsedda för skötseln av det lagstadgade pensionsskyddet. Syftet med placeringsverksamheten är att stärka systemets hållbarhet på lång sikt.

Decentraliserat verkställande

Modellen för verkställandet av arbetspensionssystemet i Finland avviker från övriga EU-länder. I Finland förvaltas arbetspensionerna inom den privata sektorn decentraliserat i flera olika arbetspensionsbolag, pensionsstiftelser och -kassor, som konkurrerar sinsemellan. Pensionsskyddet inom den offentliga sektorn sköts i dess egna arbetspensionsanstalter. Det decentraliserade verkställandet har många fördelar:

  • Konkurrensen mellan aktörerna effektiviserar verksamheten och bidrar till låga omkostnader för systemet.
  • Försäkringstagarna (arbetsgivarna och företagarna) och de försäkrade får bättre service.
  • Tjänsterna kan specialiseras att möta olika försäkringstagares behov.
  • Riskerna i verkställandet sprids – arbetspensionsanstalterna har emellertid ett solidariskt ansvar, om någon av dem går i konkurs.
  • Riskerna inom placeringsverksamheten diversifieras.
  • Arbetspensionsanstalternas olika placeringsstrategier gynnar också kapitalmarknaden i Finland.

Trepartsystemet en garanti för systemets utveckling

Arbetspensionssystemet i Finland finansieras med försäkringsavgifter som samlas in av arbetsgivarna och löntagarna. Avvikande från många andra EU-länder används således inte skattemedel som samlas in årligen för finansieringen av systemet. Staten deltar emellertid i bekostandet av pensionerna enligt lagen om sjömanspensioner samt pensionerna för företagare och lantbruksföretagare.

Arbetspensionsskyddets finansiärer – arbetsgivarna och löntagarna – har en central roll i utvecklandet av arbetspensionssystemet. Arbetspensionsskyddets innehåll och finansiering har ända från systemets början utvecklats genom förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna. Social- och hälsovårdsministeriet bereder propositioner till ändring av arbetspensionslagstiftningen utifrån förslag från de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Denna typ av beredning kallas för trepartsberedning. De egentliga lagstiftningsbesluten fattas av riksdagen.

Genom trepartsberedningen har man kunnat säkerställa att finansieringen av arbetspensionssystemet hållits på en hållbar grund, trots att befolkningen åldras och finländarna lever allt längre. Också innehållet i arbetspensionsskyddet har kunnat anpassas efter förändringarna i arbetslivet.